Инвестиране

Инвестиране

Кой може да инвестира в iuvo?

Iuvo е платформа, отворена за физически и юридически лица.

Физическите лица трябва да имат навършени 18 години, валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на Европейския съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС).

Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo, в съответствие с гореспоменатите регулации срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).

За инвестиране в платформата от името на юридическо лице, са необходими следните документи:
– лична карта или паспорт на всички собственици на дружеството
– извлечение от Търговски регистър за удостоверяване на актуалното състояние
– устав или копие от учредителния акт (договор)
– информация за действителните собственици (UBO)

Как да захраня инвеститорската си сметка?

Можеш да захраниш своята виртуална iuvo сметка чрез следните методи:
– междубанков превод от твоя банкова сметка чрез платежно нареждане в клон на банката или директно през онлайн банкиране;
– превод през вътрешна сметка на PaySera – захранването се случва директно в системата на PaySera като се нареди трансфер към PaySеra сметката на iuvo. Преводите между двe PaySera сметки са безплатни.
– банков превод към наша банкова сметка чрез дружество за електронни пари: Revolut, ePay, Transferwise, Currency Cloud и др.
Всички банкови детайли са налични в сайта в секция „Депозирай“.

Как да инвестирам?

IuvoP2P предлага два метода на инвестиране – ръчно и автоматично.
Ръчното инвестиране включва преглед на кредити по избрани филтри на първичен и/или вторичен пазар, добавянето им в кошницата и завършване на покупката.
Автоматичното инвестиране представлява създаване на едно или няколко портфолиа за инвестиране с комбинация от параметри на кредити. Разпределя свободните средства, спрямо желаните критерии. Основното предимство пред ръчното инвестиране е, че средствата от получени плащания биват реинвестирани автоматично. Така оптимизираш доходността си без да се изисква интензивна активност на платформата. Как да направиш инвестирането си по-ефективно, научи тук.

Каква е минималната сума за инвестиране?

Минимална сума за добавяне към баланса ти няма.
Минималната сума за инвестиране на първичен пазар в един кредит е, както следва: 10 EUR, 10 BGN, 25 RON, 25 PLN.
Минимална сума за инвестиране в един кредит на вторичен пазар няма.

Кога получавам плащания?

При всяко погасяване на вноска от крайния кредитополучател получаваш част от главницата (principal amount) и част от лихвата (interest amount), спрямо инвестираната сума. Данните са достъпни в секция „Извлечения“. Падежът на вноските и информацията за погасените вноски се вижда в погасителния план на всеки кредит. Възможно е вноска да бъде частично погасена. Тогава получаваш твоята част на база на частта от платената вноска.
Типовете вноски, предлагани към момента на платформата, са: 7 дни, 14 дни, 15 дни, 30 дни и месечни вноски.

Какво означават рейтинг класовете?

Всеки оригинатор разполага със система за определяне вероятността за забавяне на пълното погасяване на вноска по кредитите на база група от показатели, касаещи конкретно всеки кредитополучател. Спрямо вероятността за забавени плащания, кредитите се разпределят в съответните рейтингови класове. Тази система прави всички кредити на пазара сравними помежду им.

Вероятността за забавяне на плащане е, както следва:
A 0 – 4%;
B 4 – 10%;
C 10 – 18%;
D 18 – 25%;
E 25 – 35%;
HR над 35%.

Какво е вторичен пазар?

Основният пазар на iuvo е първичен пазар.
Вторичен пазар дава възможност за продажба на вече закупени инвестиции към други инвестиции. Продаващият инвеститор определя цената на кредита – по-висока цена от номиналаната (надценка), по-ниска от номиналната (отстъпка) или на номинална цена. Пазарът предлага на продаващите по-бърза ликвидност на инвестираните им средства, а на купувачите – допълнителни възможности за инвестиране и реализиране на дохосност.
При установена продажба на вторичен пазар се начислява такса от 1% върху продадената сума с продажната цена за продаващия инвеститор.

Мога ли да се откажа от инвестиция?

Можеш да се откажеш от инвестиция преди да я потвърдиш в кошницата. След като одобриш инвестицията, единственият начин да се откажеш от нея е като я продадеш на друг инвеститор на вторичен пазар.

Мога ли да превалутирам в профила си?

Да, предлагаме бърза и удобна възможност за превалутиране директно в профила ти. Можеш да инвестираш едновременно в пет различни валути – EUR, BGN, RON, PLN и RUB.

Какво е такса просрочие и кога се начислява?

Таксa просрочие е допълнителна такса, която някои от оригинаторите начисляват на крайния кредитополучател поради закъснели плащания. Всеки оригинатор определя в договорните отношения с кредитополучателите условията за начисляването на таксите. Инвеститорите могат да получат такса просрочие с кредити на Easy Credit, Viva Credit, iCredit Полша и iCredit Румъния. При липсва на всякакво плащане от страна на кредитополучател, дори и частично, в продължение на 30 дни, таксата се начислява. При следващо плащане от кредитополучател, инвеститорите получават сума по главница, лихва и такса просрочение.
Получаваш част от платената такса спрямо дяла, който притежаваш от дадения кредит.

Какви такси могат да ми бъдат начислени?

На платформата няма такси за добавяне на средства и инвестиране.
Tакси се начисляват за:
– продажба на вторичен пазар – 1% от продадената сума на продажната цена;
– теглене на суми след двете безплатни тегления за месец, като всяко следващо в същия месец се таксува, както следва: 1 EUR, 2 BGN, 5 RON, 5 PLN;
– предсрочно теглене от iuvoSAVE – 1% от изтеглената сума.
Имай предвид, че това не включва таксите, които твоята банка може да начисли.

Как е изчислена очакваната възвръщаемост (лихва) от кредитите?

Очакваната доходност се изчислява с формулата XIRR (Extended Internal Rate of Return). XIRR е широко използван метод за изчислявае на доходност от инвестиции, за да се изравни ползата на годишна база и да ги направи сравними. Формулата съдържа последователност от плащания и приходи. За да изчислим доходността, използваме формулата в Excel = XIRR (сума, дата, [предположение]).

Как се облага доходността от платформата?

Доходността на инвеститорите от платформата се облага спрямо законите в държавата, в която живеят. Отговорността за декларирането на доходността е на инвеститора. Платформата не извършва данъчни услуги и не прави отчета вместо инвеститора, но можем да предоставим необходимата информация относно натрупаната доходност за периода. Декларирай доходността си към местните данъчни власти спрямо предвидения ред и провери как и кога да го направиш.

Можеш да получиш нужната информация относно доходността си от страница „Извлечения“. Избери периода, валутата (ако имаш повече от една) и натисни бутона Филтър. В дъното на страница ще откриеш PDF файл за изтегляне, който можеш да приложиш към данъчната декларация.

Молим да имаш предвид, че iuvo не предоставя данъчни, финансови или правни съвети. Препоръчваме ти да се свържеш с финансови или данъчен консултант при нужда от съдействие.
.