Условия за ползване

Настоящите условия са превод от английски на български език и при евентуално разминаване в текста, обвързващо значение имат условията на английски език.

Последна дата на актуализация: 15.04.2022

Съдържание

1. Регистрация в портала и създаване на потребителски профил
2. Идентифициране на потребителя и потвърждаване на сделките
3. Виртуална сметка и добавяне на средства
4. Закупуване на претенции
5. Сключване и изпълнение на споразумението за прехвърляне
6. Права и задължения на потребителя
7. Права и задължения на портала
8. Плащания за услугите на портала
9. Препродажба на претенции
10. Отговорност
11. Лични данни на потребителя
12. Прекратяване на споразумението
13. Поведение в случай на несъстоятелност на портала
14. Auto Invest
15. Продукти iuvoUP/ iuvoSAVE
16. Превалутиране / Currency exchange
17. Други условия и ред
18. Жалби
19. Списък с такси

Дефиниции

Споразумение / Условия за ползване – настоящото споразумение за потребител на портала, сключенo електронно между всеки потребител и портала при създаване на потребителски профил.

Споразумение за прехвърляне – споразумение за прехвърляне на вземане, сключено между оригинатора като прехвърлящ и потребителя като купувач, и съгласно което кредиторът (прехвърлящият) прехвърля на потребителя (купувача) претенции (вземания), произтичащи от договор за заем.

Прехвърлящ – кредитор (Оригинатор или друг потребител), който съгласно споразумението за прехвърляне, прехвърля претенциите си на друг потребител (купувача).

Купувач – потребител, който е закупил претенции от прехвърлящия.

Заемател – физическо или юридическо лице, с което Оригинаторът е сключил договор за заем, по който съответното лице е заемател или друга страна, задължена да върне парични средства или имаща право на парично плащане.

Плащания на заемателя – плащания, извършвани от заемателя за изплащането на заема, лихвите, договорните неустойки, такси за закъснение и други допълнителни претенции, произтичащи от договора за заем, които заемателят ще плати на кредитора (оригинатора или друг потребител) и кредиторът ще прехвърли на IUVO, за да плати на купувача.

Работен ден – всеки ден, през който банките в Естония или в съответната страна-членка на ЕС работят, с изключение на съботи, недели и национални празници.

Кредитор – потребител, който притежава претенция (вземане) спрямо заемателя.

Претенция – претенция или част от претенция на кредитора или спрямо заемателя, произтичаща от договора за заем. Претенцията може да се състои от главницата на заема, лихвите и други допълнителни претенции като цяло. Конкретната стойност на претенцията е посочена в споразумението за прехвърляне.

Стойност на претенцията – заем или част от заем, до размера на който прехвърлящият прехвърля претенция на купувача и който заедно с надценката или отстъпката (ако има такава) формира цената на претенцията.

Молба за претенцията – молба на потребителя, създадена в неговия потребителски профил и подадена в портала, относно закупуването (прехвърлянето) на една или няколко претенции, избрани от потребителя, с чието подаване по електронен път потребителят ще удостовери своето намерение да придобие съответната претенция.

Цена на претенцията – такса за прехвърлянето на дадена претенция, договорена между кредитора и потребителя и посочена в споразумението за прехвърляне, състояща се от стойността на претенцията и отстъпката или надценката (ако има такава).

Обезпечение – право на оригинатора на залог на недвижимо имущество, движимо имущество или на няколко имущества, гаранция от трето лице, право на собственост на превозно средство или друго разрешено от закона средство за гарантиране на изпълнението на задълженията на заемателя, произтичащи от договора за заем, ако са изрично посочени наред с друга информация относно претенцията в портала (ако има такава). Претенцията може да бъде без обезпечение. За целите на споразумението, договорните неустойки, лихви за закъснение и други допълнителни претенции, произтичащи от договора за заем, няма да се считат за обезпечение. IUVO не е посредник на заеми, обезпечени със залог на недвижимо имущество, теглени с цел придобиване на жилищно недвижимо имущество.

Iuvo – Iuvo Group OÜ (Групата „ЮВО“ АД), с регистрационен код 14063375, което поддържа и администрира портала, управлява претенциите на купувача и изпълняваща други задължения, посочени в споразумението за прехвърляне и настоящите условия за ползване.

Лихва – възнаграждението за използването на заема, изчислено съгласно договора за заем и заплащано от заемателя или възнаграждението за покупка на продукт, листнат в портала, което се плаща на купувача, който го е закупил.

Заем – главницата на кредита, предоставен на заемателя в съответствие с договора за заем, която все още не е изплатена изцяло или частично, но съгласно споразумението за прехвърляне трябва да бъде изплатена от заемателя на оригинатора, и която порталът прехвърля на купувача, след като я получи от оригинатора.

Договор за заем – договор за заем, лизинг, кредит или финансово споразумение от различно естество, сключено между оригинатора и заемателя.

Оригинатор – дружество, отпускащо кредити, което е кредитор, и което е сключило договор за сътрудничество с портала, въз основа на който е упълномощило портала да прехвърля чрез портала претенции на оригинатора към заемателя, и от името на кредитора, и да предприема други стъпки, предвидени в споразумението и в споразумението за прехвърляне.

Управление на претенция – действията, които оригинаторът, IUVO или друго лице имат право да предприемат в съответствие със споразумението за прехвърляне или друго споразумение(я), сключено(и) с купувача, в качеството им на доверено лице на купувача по отношение на претенцията. Управлението на претенциите може да бъде наричано обслужване на претенции в някои споразумения за прехвърляне и други споразумения.

Минимална стойност на претенцията – минималната стойност на дадена претенция, установена от портала спрямо различните валути на претенциите, качени в портала, и съответно посочена на портала, с изключение на всякакви надценки или отстъпки, въз основа на която даден потребител може да закупи дадена претенция. Стойността на претенцията, заедно с надценките и отстъпките (ако има такива), формират цената на претенцията.

Страните – потребителя и портала.

Лични данни – всяка информация, обработвана от портала, отнасяща се за физическо лице, чрез която лицето може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Портал – означава IUVO и страниците, създадени и обслужени от IUVO под име на домейна www.iuvo-group.com и позволяващи на неговите потребители да използват различни интерактивни услуги, предлагани и функциониращи на тези страници.

Сметка(и) в портала – банковата(ите) сметка(и), посочена(и) в портала, по които съгласно текущите условия и ред, потребителят прехвърля средства, за да ги добави към своята виртуална сметка, и които се съхраняват отделно от другата собственост на портала.

Списък на таксите – актуалният списък на таксите за услугите на портала, публикуван на портала, който е неразделна част от споразумението.

Политика за конфиденциалност – документ, който е наличен на интернет страницата на портала, и който дава информация за дейностите на портала, свързани с обработване на личните данни.

Молба за регистрация – молба, изготвена от потребителя в портала в съответствие с Част 1 от настоящите условия за ползване.

Такса за услугата – такса, посочена в списъка на таксите, заплащана от потребителя в портала за обработка на претенции в съответствие с условията по споразумението и/или споразумението за прехвърляне, или всякакви други такси, договорени в настоящото споразумение и посочени в списъка на таксите за други услуги, предоставяни от IUVO в портала.

Обобщение – обобщение, създавано автоматично на портала относно избраните от потребителя претенции и посочените от потребителя суми, за които потребителят желае да закупи претенции (вземания).

Потребител – лице, регистрирано на портала като негов потребител, включително прехвърлящ, купувач и кредитор.

Банкова сметка на потребителя – сметка, открита на името на потребителя в кредитна институция, платежна институция, регистрирана в Европейския съюз, съгласно разпоредбите на Закона за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма.

Идентификационен номер на потребителя – персонален номер на всеки потребител на портала, използван за идентифициране на потребителя. Идентификационният номер на потребителя също така се използва за описание на прехвърлянето на средства от потребителя по сметките на портала.

Профил на потребител – личният профил на потребителя на портала, който се създава автоматично, след като потребителят се регистрира на портала и е постоянно достъпен за потребителя след въвеждането на адреса за електронна поща и паролата на потребителя в портала.

Виртуална сметка – отделна сметка, предоставяна от портала на всеки потребител за записване на разплащания и транзакции, произтичащи от условията за ползване, споразумението за прехвърляне и споразумението за заем.

Ауто Инвест – приложение на портала, което позволява на потребителите (инвеститорите) в портала да инвестират в претенции, посочени на портала, автоматично по зададени от тях критерии.

Превалутиране – функционалност на Портала, която позволява на потребителите да конвертират свои налични средства във виртуалните си сметки, от една поддържана от Портала валута в друга.

Видни политически личности са физически лица, които изпълняват или на които са им били поверени важни обществени функции през последните 12 месеца (например държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник – министри или помощник – министри, членове на парламента или на други законодателни органи, членове на управителните органи на политически партии, членове на върховни съдилища, конституционни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване, освен при изключителни обстоятелства, членове на сметната палата, членове на управителни органи на централни банки, посланици и управляващи дипломатически мисии, висши офицери от състава на въоръжените сили, членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата, ръководители и заместник – ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации) или техни близки роднини (например съпрузите или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низкоходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят на съпружески начала; възходящите от първа степен), както и всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице – видна политическа личност на юридическо лице или на друго правно образувание или се намира в други близки отношения с високопоставена личност или лице, което е едноличен собственик на юридическо лице или образувание, за което се знае, че съществува за целите на високопоставена личност.

iuvoUP/ iuvoSAVE – предварително определени продукти, налични в конкретно подменю в портала, които имат фиксирана годишна лихва и предварително определен срок, чиито конкретни параметри/критерии са предварително одобрени от потребителя.

1. Регистрация в портала и създаване на потребителски профил
1.1. Само регистрираните потребители, които са сключили споразумение с IUVO, и които са създали потребителски профил в портала, имат правото да използват услугите, предлагани от същия.
1.2. Когато подава молба за регистрация и потвърждава настоящите условия за ползване, както и когато използва портала и услугите, предлагани на портала, потребителят всеки път заявява и гарантира пред IUVO, че отговаря на следните критерии:
1.2.1. Потребителят е физическо или юридическо лице, за което е предоставена информация при регистрацията в портала;
1.2.2. Ако потребителят е физическо лице трябва да бъде на възраст над 18 години;
1.2.3. Потребителят трябва да има банкова сметка и да има правото да използва нея и средствата по нея (ако има такива) свободно, без ограничение;
1.2.4. Потребителят не е в несъстоятелност, банкрут, ликвидация и не е обект на други производства, които имат ефект и значение на несъстоятелност, банкрут или ликвидация, в която и да е юрисдикция.
1.2.5. Потребителят не трябва да има ограничена дееспособност вследствие на влязла в сила присъда.
1.3. Потребителят трябва да декларира в портала дали е видна политическа личност към момента на подаване на молбата за регистрация в същия. Ако Потребителят придобие качеството на видна политическа личност след подаването на молбата за регистрация в портала или след сключването на споразумението, Потребителят трябва да информира портала за това обстоятелство в рамките на три работни дни от момента на узнаването му.
1.4. Потребителят трябва да потвърди, че към момента на подаване на своята молба за регистрация и потвърждаване на условията за ползване има пълна законова правоспособност и дееспособност и не е под влиянието на алкохол, наркотици, психоактивни, токсични или други упойващи вещества.
1.5. Потребителят ще се регистрира на портала чрез попълване и подаване на молба за регистрация, като извърши процедури по идентификация съгласно клауза 2 от настоящите условия за ползване и като потвърди настоящите условия за ползване. След регистрацията, профил на потребителя и виртуална сметка ще бъдат автоматично създадени в портала. При регистрация, порталът предоставя уникален идентификационен номер на всеки потребител.
1.6. За да се достъпи и използва своя профил, Потребителят се идентифицира пред портала посредством своята електронна поща и парола. Потребителят има право да промени електронната поща и паролата си, използвани за идентификация му, в съответствие с процедурите, установени в портала.
1.7. Ако потребителят е юридическо лице, което е приело условията за ползване, порталът има правото да извърши идентификация на представителя на потребителя като приложи същите процедури както към потребител, който е физическо лице.
1.8. За да приеме условията за ползване, както и за да използва услугите, предлагани на портала, и да закупува претенции, потребителят трябва да извърши стъпките, описани в Част 3 от настоящите условия за ползване, за да може порталът да го идентифицира като потребител.
1.9. Порталът може да откаже регистрация на нов потребител в портала, без да е необходимо да посочва причина за отказа.
1.10. Профилът на потребителя е частен и само собственикът му (самият потребител) има правото да влиза в него и да го използва.

2. Идентифициране на потребителя и потвърждаване на сделките
2.1. За да изпълни законовите си задължения съгласно приложимите закони и разпоредби, преди потребителят да може да използва услугите в портала и по време на сътрудничеството с потребителя по силата на споразумението, порталът има право да извършва процедури по идентификация на потребителя, което включва, но не само идентификация на потребителя, получаване на информация относно държавата на местожителство, гражданството и/или държавата на раждане, посочване на действителния собственик, получаване на информация за произхода на средствата, получаване на информация за целите и естеството на бизнес взаимоотношенията. Такава идентификация може да бъде извършвана също от партньори на IUVO или IUVO може да се позовава на информацията, получена от партньори на IUVO.
2.2. Порталът идентифицира потребителя съгласно правилата на вътрешната система за контрол на портала по един от следните начини:
2.2.1. лично, преди сключването на споразумението, потребителят попълва формуляра за потребителски данни и представя или подава документите за идентификация, изисквани от портала;
2.2.2. дистанционно, когато потребителят прехвърля средства в сметката на портала от своята банкова сметка, открита на негово име в кредитна институция, след като се е регистрирал като потребител на портала. В такъв случай, порталът идентифицира потребителя като използва информацията, получена от банката. Като основание на плащането потребителят трябва да посочи уникалния си идентификационен номер, указан в профила на потребителя като основание за плащането.
2.2.3. дистанционно, когато потребителят изпраща електронно на електронната поща на IUVO или качва документи, или IUVO изисква от своите партньори следните документи в портала на IUVO: копие от личен документ за идентификация (лична карта) или копие от валиден паспорт за пътуване с ясно четливо име, фамилия, ЕГН (или друг еквивалентен номер, издаден от държавата, където лицето е родено) и снимка на потребителя, копие от фактури за отопление, електричество или други комунални услуги, издадена за адреса, посочен от потребителя.
2.3. За да идентифицира адекватно потребителя, порталът може по свое усмотрение, по всяко време, след като се свърже с него, да поиска допълнителни документи или информация, потвърждаващи самоличността на потребителя, произхода на средствата, действителните собственици и всяка друга информация за потребителя, която порталът счита за необходима за целите на идентификацията. Порталът има право едностранно да определи допълнителни изисквания за идентификация, както и да въведе промени в процеса за идентифициране на потребителя. Такива документи могат също да бъдат изисквани от партньори, използвани от IUVO за тази цел.
2.4. Ако споразумението между портала и потребителя се сключва лично, същото ще се счита за сключено и ще влезе в сила в момента, в който и двете страни са го подписали. Ако се сключва дистанционно, споразумението между портала и потребителя ще се счита за сключено и ще влезе в сила в момента, в който потребителят приеме настоящите условия за ползване и порталът го е идентифицирал. Порталът известява потребителя, че споразумението е сключено, като изпраща писмено известие до електронната поща на последния. Потребителят може да провери сключеното споразумение и всички споразумения за прехвърляния в профила си.
2.5. Подаването на молба за регистрация съгласно реда, посочен в условията за ползване и прехвърлянето на средства по сметката на портала, за да бъдат добавени към виртуалната сметка на потребителя, потвърждава, че потребителят желае да използва портала и предлаганите услуги съгласно условията на споразумението. С подаването на молбата за регистрация, потребителят удостоверява, че той/тя е прочел настоящото споразумение и съдържащите се в него условия на портала; те са ясни на потребителя и той/тя ги приема, и потребителят желае да използва портала и предлаганите от портала услуги в съответствие с условията на настоящото споразумение.
2.6. За да се регистрира и да влезе в профила си, потребителят трябва да въведе електронната си поща и своята парола.
2.7. Въвеждането на електронната поща на потребителя и неговата парола при регистрацията и влизането в потребителския профил ще се считат за подпис или съгласие/одобрение от страна на потребителя на следните условия за ползване. Всички плащания, създадени платежни нареждания, заявки, инструкции, молби, споразумения, както и други документи, потвърдени или представени от потребителя на портала след въвеждането на електронната му поща и неговата парола така, както се изисква в портала, ще се считат за обвързващи за потребителя и портала и ще се считат за предоставени доброволно или с цел сключване на обвързващи и валидни споразумения или сделки.
2.8. Паролата на потребителя се счита за конфиденциална информация, която той и порталът се задължават да не разкриват и да предотвратяват разкриването й пред трети лица. Потребителят също така трябва да пази паролата си по сигурен начин, както и редовно, но не по-рядко от срока, заложен от портала, да променя/осъвременява своята парола;
2.9. Ако паролата на потребителя е или е възможно да е станала известна на трето лице, потребителят трябва незабавно да извести за това портала в писмен вид или по телефона, в който момент порталът ще блокира достъпа до профила на потребителя възможно най-бързо, докато потребителят подаде молба да му бъде издадена нова парола и даде инструкции на портала да деблокира профила му.
2.10. Достъпът до профила на потребителя се блокира временно, ако паролата му бъде въведена неправилно 5 (пет) пъти подред.
2.11. Порталът обаче има право, но не е задължен, да блокира достъпа до профила на потребителя в случаите, когато порталът подозира, че има неоторизиран достъп до профила на потребителя, включително и в случаите, когато порталът подозира, че паролата на потребителя е или е възможно да е станала известна на трето лице, или ако порталът има подозрения относно извършването на някои незаконни сделки, както и в други случаи по усмотрение на портала, за да може да осигури безопасността на услугите, неприкосновеността и конфиденциалността на потребителя и/или на другите потребители на портала или за да предотврати загуби, които биха могли да бъдат причинени на портала или на неговите клиенти.
2.12. Порталът има право да не одобри дадена сделка и/или да не изпълни дадена молба или инструкция на потребителя, и да не предоставя услуги на потребителя, ако:
2.12.1. Потребителят не спазва условията за ползване;
2.12.2. Порталът има подозрения относно самоличността на извършващия сделка от профила на потребителя, и порталът не е бил в състояние да се свърже с потребителя, за да потвърди съдържанието на сделката;
2.12.3. Инструкциите на потребителя не са ясни или са неразбираеми вследствие на прекъсвания в комуникациите;
2.12.4. В другите случаи, предвидени съгласно клауза 2.11 от настоящите условия за ползване.

3. Виртуална сметка добавяне и теглене на средства
3.1. Всеки потребител има лична подстраница („виртуална сметка“), открита в портала с цел пазене на архивите от неговите или нейните транзакции, салда и някои други финансови действия и претенции. Сметката ще отразява салдото на средствата, които потребителят е прехвърлил към портала с цел извършване на сделки от страна на потребителя (включително изпълнението на финансовите задължения на потребителя).
3.2. Потребителят следва да прехвърля средства към Портала, с цел зареждане на собствената си виртуална сметка във валутите, които са посочени на Портала и които ИУВО има право едностранно да променя, без предварително да уведомява за това Потребителя, по всяко време и по свое собствено усмотрение. Ако Потребителят извършва паричен превод във валута, различна от тези, които ИУВО приема по сметката си, по която е получил въпросния паричен превод, то тогава ИУВО може по свое усмотрение да нареди валутата да бъде превалутирана в съответната валута, съответства на валутата на сметката, по която е получило средствата, съгласно обменния курс, установен от финансова или кредитна институция по негов избор. Всички разходи , свързани с парични трансфери и обмяна на валута от средствата, депозирани от Потребителя, са за сметка на същия.
3.3. Когато прехвърля средства към своя Потребителски профил, Потребителят е длъжен да посочи Потребителския номер (User ID Number) в данните на превода. Ако потребителят не е посочил своя Потребителски номер в данните на превода, IUVO има право да счита този трансфер на средства за неполучен до идентифицирането на Потребителя.
3.4. Всеки потребител може да конвертира разполагаемите от него средства в друга валута, от наличните в Портала. чрез предвидената за това функционалност на Портала и спазвайки реда и условията за това, описани в клауза 16 и следващите от настоящите Условия за ползване. Валутните курсове се залагат и прилагат от Портала незабавно и без отделно известие до отделния Потребител, в случай на тяхна промяна.
3.5. Ако не е предвидено друго в настоящите условия за ползване, потребителят има правото да изтегли положителното салдо, отразено в неговата/нейната сметка по всяко време, но на стойност не по-малка от еквивалентната на: 10 български лева (BGN), 10 евро, 25 румънски леи (RON), 25 полски злоти (PLN) и други, като подаде съответните инструкции до портала. В случай че всички средства на потребителя в портала включително закупените претенции са под посочените в предходното изречение прагове потребителят може да инструкция за еднократно теглене на цялата сума. Споменатите по-горе инструкции на потребителя са порталът да извърши банков превод на упоменатото по-горе положително салдо в текущата сметка на потребителя, която последният е дал преди това на портала, при спазване на изискванията на настоящите условия за ползване, и от която Потребителят преди това е прехвърлил средства до оператора на портала.

3.6. Потребителят заплаща такса за теглене по клауза 3.5 в размер съобразно клауза 19.4. Таксата се удържа от положителното салдо по виртуалната сметка на Потребителя. Всеки потребител има право да подаде по две безплатни инструкции за теглене всеки месец. Всички инструкциите за теглене през месеца независимо от валутата се приспадат от общия брой безплатни тегления за съответният месец.

3.7. В случай на извършено конвертиране по клауза 16 и следващите, когато цялото или част от положителното салдо на Потребителя е в различна валута от първоначално прехвърлената към Портала, Потребителят има право да изтегли въпросното положително салдо в друга валута, по един от следните начини:
3.7.1. В случай, че Потребителят няма текуща сметка във валутата на сумата, която желае да изтегли, то Потребителят трябва да конвертира сумата обратно във валутата на своята налична банкова сметка или да открие нова банкова сметка във валутата, която желае да изтегли;
3.7.2. В случай, че Потребителят има посочена в Портала банкова сметка във валутата, която желае да изтегли, се прилага редът на клауза 3.5. по – горе, като положителното салдо ще бъде преведено от Портала по същата банкова сметка на Потребителя
3.8. Освен ако не е посочено друго в настоящите условия за ползване, потребителят може да превежда средства към портала с цел извършване на сделки от страна на потребителя на стойност, избрана от последния, чрез превеждане на съответните средства към портала, използвайки съответната молба, по начина, посочен от портала. Порталът може по свое усмотрение да налага ограничения или изисквания относно минималната или максималната стойност на средствата, налични по сметката.
3.9. Порталът запазва средствата, прехвърлени от даден потребител като неизменни (на естонски: käsundisaaja) на името на портала в текуща сметка, открита за тази цел от портала (сметка на портала) в кредитна институция, регистрирана в търговския регистър на Естония, или в кредитна институция, която е регистрирана или има седалище в друга страна-членка на Европейската икономическа общност. Порталът съхранява съответните средства отделно от собствените си средства. Потребителят няма да заплаща и няма да бъдат начислявани никакви лихви или други премийни плащания за паричните средства на потребителя, които се съхраняват в банковата сметка на IUVO.
3.10. Потребителят може да сключва сделки посредством портала, включително за закупуването на претенция, продажбата на претенция или извършването на други плащания и/или сделки, само за сметка на парични средства, които същият е прехвърлил на портала за тези цели, преди да предприеме съответната сделка или действие, поради което никакви други финансови задължения или инструкции на потребителя няма да бъдат изпълнявани по силата на настоящите условия за ползване и които се отразяват по сметката като положително салдо на средствата на потребителя.
3.11. Ако потребителят е извършил сделка с портала, положителното салдо на средствата на потребителя, отразено по сметката, се запазва в необходимата степен, до извършването на някакво плащане, произтичащо или съгласно извършената сделка, и никакви други сделки или тегления от страна на потребителя не могат да бъдат извършвани по отношение на тези средства.
3.12. Порталът може да използва средствата, прехвърлени му и отразени в сметката на потребителя с оглед извършването на сключени сделки и действия, предприети от потребителя посредством портала, в съответствие с условията за потребителя и други договори и споразумения, сключени от потребителя в процеса на използване на портала. Освен всичко друго, порталът може да използва съответните средства за изплащане на дългове, дължими от потребителя на други потребители, трети лица или на портала, като извършва съответните прехвърляния в рамките на резонни срокове. Порталът няма да извършва и никой потребител не може да изисква от портала да изпълнява финансовите задължения на потребителя чрез използването на собствените средства на портала.
3.13. За да извърши първата си сделка посредством портала, даден потребител трябва да преведе на портала необходимите средства за извършване на съответната сделка посредством банков превод от текущата сметка, която потребителят предварително е разкрил пред портала, и която се води на името на този потребител. По всяко време след извършването на тази първа сделка от страна на потребителя, порталът има право по свое усмотрение да изиска превеждането на средства от потребителя, в полза на портала, да се извършва с банков превод от текущата сметка, която потребителят предварително е разкрил пред портала и която е на името на този потребител. Текущата сметка, упомената в настоящата клауза 3.11, трябва да отговаря на изискванията, посочени в клауза 3.7 от настоящите условия за ползване.
3.14. Порталът изплаща средствата, налични по сметката на портала, които са били преведени от потребителя или от негово име, отново на потребителя въз основа на молбата, подадена от същия в профила му, като преведе средствата на стойност, посочена в молбата на потребителя, в банковата сметка на потребителя. Порталът ще осигури изплащането на средствата, налични в банковата сметка на портала, на съответния потребител в рамките на 5 (пет) работни дни след получаването на молбата на последния. Порталът ще има правото да удържа средствата за банковите комисиони от средствата, налични в банковата сметка на портала или от средствата, които ще бъдат преведени на потребителя.
3.15. Ако потребителят желае порталът да му изплати средствата, налични в сметката на портала в различна банкова сметка на потребителя, от която той преди това не е превеждал средства по сметката на портала, преди да подаде молба за изплащане на средствата съгласно клауза 3.12 по-горе, потребителят ще представи на портала всичката информация, която е необходима, за да е сигурно, че посочената нова сметка е открита на негово име в кредитна институция, която спазва изискванията на Закона за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризъм.
3.16. Порталът ще има правото да прави удръжки от средствата на потребителя в сметката на портала (което ще бъде посочено в съответната виртуална сметка на потребителя), за да осигури изпълнението от страна на потребителя на задълженията му, произтичащи от условията за ползване и споразумението за прехвърляне, включително заплащането на комисионите такси на портала. След приспадането на комисионите такси от сметката на портала, порталът ще преведе съответната сума от сметката на портала в друга банкова сметка на портала, при което тези средства стават част от собствеността на портала.
3.17. Ако потребителят не е притежавал претенции в продължение на повече от 12 (дванадесет) последователни месеца, порталът има право да закрие виртуалната му сметка. Ако във виртуалната сметка има положително салдо, считано от 13-тия (тринадесетия) месец, порталът си запазва правото да събира месечна комисиона такса за обслужване на виртуалната сметка от средствата на потребителя в сметката на портала (отразени във виртуалната сметка) на стойността, посочена в списъка на таксите, и виртуалната сметка ще може да бъде закрита, след като салдото по виртуалната сметка стигне 0 евро (нула евро).
3.18. Порталът ще представи на потребителя справка за транзакциите, извършени по виртуалната сметка. Справките ще са налични в профила на потребителя.
3.19. Незаконно е да се прехвърлят средства, придобити по незаконен начин, в сметката на портала. В случай на подозрителни сделки, съответните власти ще бъдат известени и това може да доведе до замразяване на всички средства по сметката, както и до закриване на сметката и конфискация на средствата.
3.20. Ако към момента на регистрирането на потребител или по време на срока на валидност на споразумението се появят съмнения за пране на пари, финансиране на тероризъм, или опит да се извършват някои от тези дейности чрез портала, порталът ще има правото да не регистрира въпросния потребител в портала, да не приема средствата от потребителя и/или да блокира достъпа до или да закрие профила на потребителя и/или виртуалната му сметка.
3.21. Без да това да оказва влияние върху гореизложеното, паричните средства ще бъдат добавени към виртуалната сметка на потребителя по начина, описан в споразумението за прехвърляне, когато порталът получи плащанията, на които потребителят има право.
3.22. Паричните средства, прехвърлени от потребителя към портала в съответствие с настоящите условия за ползване, ще се считат за средства, необходими за извършване на дейностите по смисъла на споразумението за упълномощаване (вж. клауза 3.9). Съответната парична сума в банката по същество представлява претенция (към банката), която ще бъде погасена и използвана в интерес на потребителя. Съответно въпросните средства се отделят от активите на IUVO и не се отразяват във финансовите отчети на IUVO. При внасяне на средствата по сметката в портала, потребителят не внася съответните средства с цел да станат собственост на IUVO (т.е. няма прехвърляне на право на собственост), а той/тя запазва необходимите права да изиска от IUVO сумата, посочена във виртуалната сметка, в съответствие с настоящите условия за ползване, споразумението за прехвърляне или други споразумения с IUVO.

4. Закупуване на претенции
4.1. След идентифицирането на потребителя, съгласно настоящите условия за ползване, ако има достатъчно налични средства по сметката на портала (и съответно това е отразено във виртуалната сметка), потребителят ще има правото да закупува претенции, предлагани на портала, при условие, че:
4.1.1. При ръчно закупуване на претенции (без помощта на инструмента Auto Invest) потребителят, по свое собствено усмотрение, ще избере една или повече претенции, които се предлагат на портала;
4.1.2. При ръчно закупуване на претенции (без помощта на инструмента Auto Invest), в молбата за претенцията потребителят ще посочи цената на претенцията, на която желае да закупи една или повече претенции, и потвърждава своя избор. Цената на претенцията се състои от стойността на претенцията, която не може да бъде под минималната стойност на претенцията, и надценка или отстъпка (ако има такива);
4.1.3. При закупуване на претенции с инструмента Auto Invest (т.е. закупуването на претенции не се извършва ръчно) потребителят по свое усмотрение може да избере критериите, които отговарят на неговата/нейната инвестиционна стратегия, които потребителят след това ще потвърди в съответствие с настоящите условия за ползване, и покупката на претенциите ще се извърши въз основа на критериите, предоставени от IUVO като упълномощен представител;
4.1.4. Потребителят може да закупи всички такива претенции към заемател, предлагани на портала, които произтичат от договора за заем, изцяло или частично, според вида на претенцията;
4.1.5. Потребителят може да закупи претенции, общата стойност на които не превишава стойността на средствата, налични във виртуалната сметка към дадения момент.
4.2. Всички молби за претенции се регистрират в хронологична последователност и се изпълняват съгласно реда за изпълнение на молба за претенцията, приложим в дадения момент на портала. Системното време на портала има решаващо значение за определянето на часа. Порталът има правото по всяко време, без да предупреждава потребителя, едностранно да допълни или промени действащата процедура за изпълнение на молбите.
4.3. В случай на ръчно инвестиране, след като потребителят е избрал претенциите и е посочил сумите, получава обобщение (на поръчката) на портала. До всяка претенция, посочена в обобщението, порталът осигурява на потребителя възможност да провери всяко споразумение за прехвърляне, което ще бъде сключено. Потребителят трябва да провери пълнотата и точността на информацията, включена в обобщението на портала, и ако потребителят желае може да въведе промени в информацията, включена в обобщението. Ако информацията, включена в обобщението, съответства на изразената воля на потребителя, той трябва да потвърди обобщението в съответствие с процедурите, установени на портала. Придобиването на претенции чрез инструмента Auto Invest е описано в клауза 14. В случай на противоречие между клауза 4 и клауза 14, преимуществена сила ще има клауза 14.
4.4. След потвърждението, предвидено по клауза 4.3, желанието на потребителя става обвързващо за него и порталът незабавно ще изтегли средствата, посочени в обобщението, от средствата на потребителя в сметката на портала. Съответната претенция ще се счита за прехвърлена на потребителя, след като средствата бъдат изтеглени от сметката на портала и съответната транзакция е отразена във виртуалната сметка на потребителя. В случай на закупуване на претенции с инструмента Auto Invest няма да бъде генерирано обобщение и при поискване от съответния потребител, покупката на потребителя става обвързваща за него/нея, когато инструментът намери отговаряща на критериите претенция, и когато съответното споразумение за прехвърляне е сключено, като IUVO незабавно ще изтегли от виртуалната сметка на потребителя средствата, посочени в споразумението за прехвърляне като цена на претенция.
4.5. Порталът ще прехвърли незабавно средствата по сметката на кредитора, но не по-късно от 5 работни дни, съгласно предвиденото по клауза 5.5.
4.6. Чрез представянето на молба за претенция, потребителят упълномощава портала да изпълни превода на средствата, посочени в молбата за претенцията на потребителя през сметката на портала на съответния кредитор, в съответствие с условията на споразумението за прехвърляне. С активирането на инструмента Auto Invest потребителят упълномощава IUVO да извършва прехвърлянето на средствата, посочени в споразумението за прехвърляне по отношение на претенцията към съответния прехвърлящ, в съответствие с разпоредбите на споразумението и споразумението за прехвърляне.
4.7. Потребителят потвърждава и разбира, че може да закупи само тези части от претенции към даден заемател, които произтичат от договора за заем, които са били качени в списъка на портала от Оригинатора. При закупуването само на част от претенцията, потребителят потвърждава и разбира, че закупените претенции не са всички претенции спрямо заемателя, и че потребителят не е единственият кредитор на заемателя, съгласно договора за заем, и в такъв случай, порталът, в съответствие с общите условия на споразумението за прехвърляне и настоящите условия за ползване, ще обработва претенцията заедно с други такива претенции на други потребители на портала, които произтичат от договора за заем.
4.8. Потребителят има право по всяко време да проверява информацията в профила си за всички сделки, извършени от него в портала, относно плащанията, извършени от портала за потребителя, и удръжките от потребителя, извършени от портала съгласно настоящите условия за ползване и условията по споразумението за прехвърляне.
4.9. Ако, вследствие на прекъсване на системните операции на портала, виртуалната сметка на потребителя бъде кредитирана или дебитирана погрешно, порталът си запазва правото да дебитира или кредитира виртуалната сметка на потребителя в съответствие с това (т.е. да поправи грешката си). Ако салдото във виртуалната сметка е отрицателно след тези поправки в плащанията, потребителят ще бъде длъжен в рамките на 3 (три) работни дни от получаването на известието за това от портала, да добави средства по сметката на портала, за да изчисти това отрицателно салдо.

5. Сключване и изпълнение на споразумението за прехвърляне
5.1. Едновременно с одобрението, предвидено по клауза 4.3 по-горе, потребителят ще потвърди условията по споразумението за прехвърляне на претенцията, която ще бъде закупена в съответствие с процедурите, установени за портала. В случай на инвестиране чрез инструмента Auto Invest, с активирането на инструмента потребителят потвърждава разпоредбите на споразумението за прехвърляне.
5.2. Споразумението за прехвърляне ще се счита за сключено към момента, когато потребителят е приел условията на споразумението за прехвърляне в съответствие с процедурите на портала, при което потребителят става кредитор. В случай че се използва инструментът Auto Invest, споразумението за прехвърляне ще се счита за сключено, когато бъде сключено от IUVO в качеството му на представител на клиента.
5.3. След като бъде сключено споразумението за прехвърляне и през целия срок на неговото действие, то ще бъде налично за потребителя в неговия профил и порталът ще даде възможност на потребителя да проверява графика за разплащания на закупената претенция и планираното изплащане на заема и изплащането на лихвите. Договорът за заем и другите свързани с това документи, произтичащи от сключването на споразумението за прехвърляне, няма да бъдат предавани на потребителя (купувача) и ще се съхраняват от портала или прехвърлящия. Самоличността на заемателя няма да бъде разкривана на потребителя при никакви обстоятелства.
5.4. Заемателят ще извършва плащанията си съгласно договора за заем. След получаването на плащанията на заемателя, порталът ще разпределя получените средства сред всички кредитори на заемателя, които притежават претенции (вземания) срещу заемателя, както следва:
5.4.1. получените суми по главницата на заема ще бъдат разпределяни пропорционално на стойността на претенцията на всеки кредитор срещу заемателя;
5.4.2. получените суми по лихвите и други допълнителни претенции, произтичащи от съответната претенция, ще се изплащат на потребителя, притежаващ съответната претенция;
5.4.3. ако една или повече претенции, произтичащи от договора за заем, в обхвата на който заемателят е извършил плащане от момента на получаването на предходното плащане на заемателя до получаването на последното плащане на заемателя, са били прехвърлени в полза на друг кредитор (купувач), лихвите и другите допълнителни претенции, произтичащи от съответната претенция съгласно процедурата, посочена в клауза 5.4.2, ще се разпределят между кредитора (прехвърлящия) и кредитора (купувача). Това ще се извършва, като се отчитат броят на дните между получаването на предходното и последното плащане на заемателя, и колко дълго съответната претенция е била притежавана от съответния кредитор.
5.5. Порталът незабавно ще отразява транзакциите във виртуалната сметка на потребителя, като показва прехвърлените средства от или на потребителя. Порталът ще прехвърля средствата в банковата сметка на потребителя не по-късно от 5 (пет) работни дни след съответното писмено искане и ще удържа от прехвърляните средства такса за обслужване (ако има такава) и други плащания (ако има такива) съгласно списък на таксите.
5.6. Купувачът е информиран и се съгласява с факта, че една година има 365 дни за нуждите при изчисляването на лихвите, законните лихви и другите допълнителни претенции, както и сумите, които ще трябва да се изплащат въз основа на условията за ползване или споразумението за прехвърляне.
5.7. Потребителят е наясно с риска от неизпълнение на задълженията на заемателя, в резултат на което е възможно потребителят да не си възстанови изцяло стойността на претенцията. Порталът ще извършва всички необходими и позволени действия за улесняване на своевременното и пълно възстановяване на стойността на претенцията без да ангажира потребителя. В случай на неизпълнение от страна на заемателя, порталът няма да поема отговорността за сигурността на претенцията, и порталът няма да има задължението да изплати на потребителя платената от него цена на претенцията или част от нея.
5.8. Процедурата по плащането на цената на претенцията, условията за възстановяване на претенциите и други условия за прехвърлянията са посочени в споразумението за прехвърляне.

6. Права и задължения на потребителя
6.1. Потребителят се задължава:
6.1.1. да не използва портала за незаконно поведение, включително измами и пране на пари;
6.1.2. при регистрацията в портала и по време на използването на портала да предоставя само вярна информация както на IUVO, така и на партньорите на IUVO;
6.1.3. да използва само сигурни средства и устройства за електронни комуникации и прехвърляне на данни;
6.1.4. незабавно, но във всички случаи не по-късно от 3 (три) работни дни, да информира портала в писмен вид при промяна на името, фамилията, адреса за електронна поща, номера на банковата сметка или друга информация, предоставена от потребителя на портала;
6.1.5. при комуникиране с портала да спазва благоприличие и универсалните морални стандарти.
6.2. Чрез приемането на настоящите условия за ползване, потребителят потвърждава, че е способен да взема решения относно покупки на претенции и сключване на споразумения за прехвърляния, както и че разбира всички рискове, включително риска да не възстанови заплатеното за претенцията (закупеното вземане) или част от нея.
6.3. На потребителя му е известно и разбира, че трети страни, които са получили паролата на потребителя, могат да получат достъп до профила му и да поемат задължения от негово име. Ако профилът на потребителя се използва за извършване на дейности в портала (включително за закупуването на претенции) с използване на правилния адрес за електронна поща и парола на потребителя, ще се счита, че тези дейности в съответния профил на потребителя са били извършени от самия потребител.
6.4. Потребителят ще осигури наличието на достатъчно средства в сметката на портала за извършване на плащанията, които са необходими за закупуване на претенциите, както и за теглене на средства. Ако средствата са недостатъчни, порталът няма да извърши плащането и/или сделката. Порталът няма да носи отговорност за щети или загуби, които би могъл да понесе потребителят във връзка с това.
6.5. Потребителят разбира и е информиран, че порталът е длъжен да гарантира конфиденциалността на личните данни на заемателя, поради което порталът, в рамките на споразумението за прехвърляне, ще разкрива само ограничена информация за заемателя, която по никакъв начин няма да разкрива пряко или непряко идентичността му. Потребителят не може да изисква от портала да му разкрива такава конфиденциална информация относно заемателя, и няма да подава оплаквания срещу портала и заемателя в тази връзка.
6.6. През срока на действие на споразумението за прехвърляне, Потребителят (купувачът) няма да се свързва със заемателя във връзка със сключеното споразумение за прехвърляне и прехвърлената претенция, включително няма да посещава заемателя в неговото местоживеене или бизнес адрес, няма да се свързва с него, използвайки средства за пряко свързване или социалните мрежи, няма да иска от заемателя никакви плащания без помощта на портала, няма да предявява никакви претенции срещу заемателя и няма да предявява претенции пред съда или арбитражен съд срещу заемателя.
6.7. Във връзка с обработването на личните данни на потребителя, всеки потребител има правата, описани в раздел 3 от Политиката за конфиденциалност в съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, както и правото да възрази срещу автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, освен ако не е необходимо за сключване на споразумение, като обработването се извършва в съответствие с приложимото законодателство или с изричното съгласие на потребителя.
6.8. С настоящото потребителят потвърждава и се съгласява, че той/тя няма право да използва портала, неговите компютърни програми, имена на домейни, унифицирани локатори на ресурси (URL), бази данни, функции или съдържание за други цели освен за лично ползване с нетърговска цел, с изключение ако IUVO даде своето изрично писмено съгласие за такава употреба. Използването на автоматизиран софтуер, управляван от трето лице или по друг начин, за извличане на данни от портала за търговски цели е забранено съгласно настоящите указания за употреба, с изключение ако IUVO даде своето изрично писмено съгласие за такава употреба.
6.9. Потребителят няма право:
6.9.1. да използва автоматични средства за достъп до портала или да събира данни от портала (включително, но не само роботи, „паяци“, скриптове или други автоматични устройства или програми);
6.9.2. да възпроизвежда, променя, адаптира, превежда или по друг начин да въвежда промени в портала/услугите на портала, в каквато и да е среда, включително, но не само чрез автоматично или неавтоматично извличане на данни от екрана, извличане на бази данни, или други дейности с цел придобиване на съдържание или друга информация за каквато и да е цел, различна от лично ползване с нетърговска цел, която е разрешена съгласно настоящото споразумение или изрично от портала;
6.9.3. да поставя във фрейм или да създава огледално копие на портала, да използва техники за фрейминг, за да постави във фрейм съдържание или друга фирмена информация, да поставя изскачащи прозорци в портала или по друг начин да оказва влияние върху визуализирането на портала на екрана;
6.9.4. да пречи на, заобикаля или деактивира мерките или функциите за сигурност или други технологични функции и мерки на каквито и да е услуги, или да се опитва да получи неоторизиран достъп до портала (или до някои от неговите услуги) или до неговите системи и/или мрежи;
6.9.5. да използва данните, предоставени на портала по какъвто и да е начин от IUVO или от друго лице с цел или за да бъдат използвани за конкуренция на IUVO, оригинатори или други лица, които са предоставили такива данни;
6.9.6. да използва някоя от услугите на портала за незаконни или неподходящи дейности;
6.9.7. да предприема действия, които не са изрично разрешени съгласно настоящите условия за ползване, които по усмотрение на IUVO водят до или могат да доведат до неразумно или несъразмерно голям заем за инфраструктурата на IUVO.

7. Права и задължения на портала
7.1. Порталът, след като получи инструкции от потребителя и в съответствие с поръчките, подадени от потребителя към портала, ще сключи споразумение за прехвърляне и ще управлява претенциите на потребителя. Потребителят ще инструктира и упълномощи, а порталът ще поеме задачата да управлява претенцията в интерес на потребителя, но от свое собствено име.
7.2. Ако Оригинаторът наруши Споразумението за прехвърляне, Потребителят упълномощава изрично Портала да предприеме някои или всички от следните действия:
7.2.1. да договаря с Оригинаторът от името на Потребителя, включително като подписва допълнителни споразумения за отлагане и/или разсрочване на плащания;
7.2.2. да упълномощи адвокат / адвокатска кантора да представлява Потребителя пред съдилища, съдебни изпълнители и други публични институции и юридически лица;
7.2.3. да инициира всякакви правни действия и/или принудителни действия срещу Оригинатора от името на Потребителя, но за сметка на Портала;
Всички разходи, направени от портала съгласно точка 7.2., се възстановяват с приоритетно от сумите, получени от Оригинатора.
7.3. Порталът ще управлява претенциите, прехвърлени на потребителя (купувача), отделно от своята собственост, доколкото това е предвидено по споразумението за прехвърляне. С настоящото и като приема тези условия за ползване, купувачът дава на портала своето съгласие да управлява претенцията в интерес на купувача и се съгласява да прехвърли претенцията на портала, ако е необходимо, или ако възникне ситуация с неизпълнение на задълженията по отношение на претенцията. Порталът си запазва правото да придобие право на собственост над претенцията и/или да прехвърли претенцията обратно на потребителя, ако порталът счита за необходимо. Потребителят и порталът признават настоящата клауза от указанията за ползване за валидно прехвърляне на претенцията и потребителят се съгласява, че порталът ще има всички права да използва претенцията от името на портала. Потребителят ще предостави на портала законови права да управлява претенцията, които порталът ще използва от свое собствено име, но в интерес на потребителя. Потребителят се задължава да не отнема едностранно пълномощията, посочени в настоящите условия за ползване и в споразумението за прехвърляне.
7.4. Порталът трябва да обработи някои от личните данни на потребителя, за да изпълни своите законови задължения. Повечето дейности по обработване на данните се извършват поради такива законови задължения или за да се изпълнят законови задължения, произтичащи от споразумението, сключено между потребителя и портала. Затова в зависимост от конкретните обстоятелства е възможно порталът да не може да изпълни определени искания на потребителя във връзка с личните данни на последния. Порталът се задължава да даде обяснения на потребителя в тази връзка.
7.5. IUVO има право периодично да извършва промоционални кампании и да предлага програми за лоялни клиенти или други привилегии на всички свои или определени потребители. IUVO ще публикува на портала условията на такива кампании, програми и/или други привилегии и/или ще изпраща на потребителите информация за условията и друга релевантна информация чрез комуникационните канали, предоставени от тях на портала (електронна поща, телефон или друго). Ако потребителят иска да се възползва от съответната кампания, програма за лоялни клиенти или да получава други привилегии, ще се счита, че потребителят се е съгласил с актуалните условия, които са публикувани на портала или предоставени на потребителите, според случая. IUVO има право едностранно да променя условията на кампаниите, програмите и привилегиите с незабавно влизане в сила или с писмено предизвестие, по усмотрение на IUVO. Условията, които са приложими към кампаниите или програмите, могат да бъдат публикувани като съдържание на страница от портала, без да бъдат озаглавени „Условия/Условия за ползване“ и могат да бъдат различни за различните потребители или групи от потребители, и периодично могат да бъдат променяни едностранно от IUVO без предизвестие до потребителите, единствено по усмотрение на IUVO.

8. Плащания за услугите на портала
8.1. Потребителят ще плаща на портала такса обслужване за услугите, предоставяни от портала или такса за обслужване, договорена индивидуално между потребителя и портала, както и всички други плащания, посочени в списък на таксите, ако са приложими.
8.2. Порталът ще изтегли таксата за обслужване (ако такава е начислена) от средствата на потребителя по сметката на портала без допълнително да съгласува това с потребителя. Порталът ще изтегли таксата за обслужване, само след като средствата от заемателя се натрупат в сметката на портала съгласно споразумението за прехвърляне. В случай на препродажба на претенцията (Част 9), порталът ще има правото да изтегли комисионата такса, предвидена по списък на таксите за препродажба на претенциите след сключването на споразумението за прехвърляне за препродажбата на съответната претенция, без да съгласува това допълнително с потребителя.
8.3. Банката на потребителя може да приспадне комисиона такса за депозирането на средства от банковата сметка на потребителя по сметката на портала в съответствие със списък на таксите за услугите на съответната банка на потребителя. Тази комисиона такса няма да засяга стойността на таксата за обслужване, изтеглена от портала, и ще се начислява по сметката на потребителя всеки път, когато се извършва превод на средства по сметката на портала.
8.4. Задължението за плащане ще се счита за изпълнено в момента, в който сумата е прехвърлена по банковата сметка на получателя.
8.5. На потребителя му е известно и разбира, че съгласно законите за данъчно облагане и другите нормативни актове, приложими спрямо потребителя, трябва да се плащат данъци върху приходите, които последният получава във връзка с претенцията. Порталът ще удържа данъците, налозите и другите задължителни плащания, съобразно законодателството на Република Естония от средствата, които ще бъдат дължими за изплащане на потребителя, ако такива изисквания съществуват по действащото законодателство. Потребителят ще носи пълната отговорност за плащането на всички данъци, произтичащи от претенцията на потребителя съгласно законодателството на Република Естония или държавата, в която е местожителството на потребителя или в която той е учреден.

9. Препродажба на претенции
9.1. Потребителят ще има правото да продава своите претенции, произтичащи от договора за заем на други потребители. Продажбата на претенции между потребители ще се извършва само чрез портала. Потребителят няма право да продава или прехвърля по друг начин претенции на трети лица, без да използва портала.
9.2. Ако потребителят желае да продаде дадена претенция, потребителят ще обяви в портала претенцията, която желае да продаде изцяло или частично в рамките на портала. Потребителят ще може да продаде цялата претенция или само част от нея.
9.3. Потребителят ще има правото да продаде своята претенция за остатъчната стойност на главницата по претенцията, както е посочено на портала, със или без отстъпка или надценка. Ако потребителят желае да продаде претенцията с отстъпка или с надценка, отстъпката или надценката ще се изчислява върху остатъчната стойност на главницата за претенцията, както е посочено на портала. Цената за препродажбата на дадена претенция ще се състои от остатъчната стойност на главницата за претенцията, която ще се продава чрез портала, и от отстъпката или надценката, ако има такива, посочени от потребителя.
9.4. Чрез портала, потребителят трябва да попълни параметрите на офертата за препродажба на претенцията и да ги потвърди съгласно процедурата, установена за портала.
9.5. Офертата за препродажбата на претенцията ще се счита за обвързваща оферта от потребителя за всички потребители на портала и за портала. Офертата ще се счита за отправена към момента, когато потребителят е потвърдил всички параметри на офертата за препродажба на претенцията чрез портала. Оферираната претенция става видима за всички посетители на портала, и всички потребители ще имат правото да я закупят по цената за препродажба на претенцията, посочена от потребителя по реда, установен в условията за потребителя и споразумението за прехвърляне. Потребителят ще има право да отмени офертата предложена на портала, по всяко време, при условие че претенцията не е била препродадена. Офертата на потребителя ще се счита за отменена към момента, когато офертата вече не е налична за потребителите на портала.
9.6. Купуването на претенции ще се осъществява по реда, установен в Част 4 и Част 5 от условията за потребителя.
9.7. Споразумението за прехвърляне ще се счита за сключено към момента, в който потребителят (купувачът) е приел офертата чрез портала, съгласно клауза 10.5. В момента на сключването на споразумението за прехвърляне, претенцията ще се счита за прехвърлена на потребителя (купувача).
9.8. След сключването на споразумението за прехвърляне, порталът ще прехвърли цената за препродажбата на претенцията, посочена в споразумението за прехвърляне, от средствата на потребителя (купувача) по сметката на портала в полза на другия потребител (прехвърлящия), чрез осъвременяване на информацията за съответната транзакция във виртуалната сметка на потребителя и ако това бъде поискано от прехвърлящия, чрез прехвърляне на средствата в неговата банкова сметка.
9.9. След сключването на споразумението за прехвърляне, всички по-нататъшни плащания по заема, включително на главницата, лихвите и допълнителните претенции или паричните задължения, които се изчисляват преди или след сключването на споразумението за прехвърляне, произтичащи от претенцията, ще бъдат получени от потребителя (купувача).
9.10. Препродажба на дадена претенция в рамките на портала може да се извършва неограничен брой пъти.
9.11. Порталът не е задължен, но има право едностранно и без предизвестие до потребителя да спре препродажбата на претенции на портала, в случай че настъпи някое от следните събития:
9.11.1. IUVO има информация и/или се съмнява и/или е установено, че вероятно ще настъпи или е настъпило неспазване на задълженията по даден договор, сключен между IUVO и оригинатора.
9.11.2. ако са възникнали съществени обстоятелства, които по мнение на IUVO могат да доведат до значими загуби за IUVO и/или потребителя.
9.12. В съответствие с клауза 9.11 от настоящите условия за ползване, IUVO не носи отговорност пред потребителя и трети лица за каквито и да загуби и разходи.

10. Отговорност
10.1. Потребителят ще носи отговорност за всички загуби, причинени в резултат на неупълномощено поведение, ако потребителят е действал неправомерно или умишлено, или вследствие на грубa небрежност не е изпълнил изискванията, предвидени по клаузи 2.8 или 2.9 по-горе.
10.2. Потребителят ще поеме отговорност за всички загуби, предполагаеми ангажименти или други дейности, извършени на профила на потребителя, докато порталът не е бил предупреден за ситуацията, причинена съгласно предвиденото по клауза 2.8 и когато порталът не е имал достатъчно време да блокира достъпа до профила на потребителя.
10.3.
10.3. Ако потребителят понесе загуби в резултат на незаконна дейност чрез портала, последният ще възстанови всички преки загуби, причинени на потребителя. Размерът на щетите се ограничава до стойността, налична във виртуалната сметка към момента, когато са били причинени загубите.
10.4. Оригинаторът е потвърдил пред портала, че в рамките на своите дейности е спазил всички законови изисквания, приложими спрямо дейностите по отпускане на заеми, които извършва , включително оценки на състоятелността и кредитоспособността на заемателите, и е проверил с надлежно усърдие точността и пълнотата на данните, предоставени от заемателя. На потребителя му е известно и потвърждава, че порталът не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, предоставена от заемателя и/или Оригинатора.
10.5. Порталът ще бъде изцяло освободен от отговорност спрямо потребителя за каквито и да било загуби, които потребителят е или е възможно да е претърпял в резултат на използването на портала или изкупуването на претенции (вземания), включително:
10.5.1. aко потребителят е продал своите претенции с отстъпка или с надценка;
10.5.2. ако потребителят не е спазил условията по споразумението;
10.5.3. в резултат на незаконно поведение на трети лица преди момента, в който профилът на потребителя е бил блокиран съгласно процедурата, предвидена по клауза 2.9;
10.5.4. вследствие на нарушени комуникации и други прекъсвания или пречки, които не са зависими от Портала;
10.5.5. ако съгласно споразумението, достъпът на потребителя до неговия профил е бил блокиран;
10.5.6. вследствие на това, че заемателят е нарушил договора за заем или вследствие на незаконно поведение от страна на заемателя;
10.5.7. вследствие на изпълнение или закъсняло изпълнение на задълженията на потребителя, произтичащи от споразумението за прехвърляне.
10.5.8. нарушаване на задълженията на партньори на IUVO поради нарушение на задължения по споразумението или споразуменията между съответните партньори и клиентите.
10.6. Преди IUVO да получи съответното плащане от оригинатора, порталът не е длъжен да извършва плащания в полза на потребителя във връзка с претенцията…
10.7. Порталът не е длъжен да възстановява или компенсира в полза на потребителя никакви изплатени цени на претенциите или части от тях.
10.8. Потребителите ще уреждат сделките си чрез портала директно и на своя собствена отговорност. Потребителите имат право да използват формуляра за споразумението, предлагано на портала, на своя собствена отговорност и за свой собствен риск. Порталът няма да носи отговорност за евентуални задължения, произтичащи от закони, които биха могли да произлизат за потребителите в резултат на сделките, сключени с помощта на портала.
10.9. Ако потребителя отрече, че е упълномощил (дал съгласието си за) изпълнението на дадена сделка, използването на профила на потребителя и паролата му ще се считат за достатъчни доказателство, че потребителят е дал съгласието си за сделката или че той е действал неправомерно, преднамерено или поради небрежност не е изпълнил задълженията си, предвидени по клаузи 2.8 или 2.9 от настоящите условия за ползване.
10.10. Страните няма да носят отговорност за неизпълнение на своите задължения, ако неизпълнението се дължи на причини, които са независими от волята на страните и са вследствие на форсмажорни обстоятелства. Всяка страна може да се позове на форсмажорни обстоятелства само и единствено в случай, че е предприела всички зависещи от нея стъпки за изпълнението на нейните задължения съгласно предвиденото по условията за ползване или споразумението за прехвърляне. След като форсмажорните обстоятелства са били предотвратени, въпросната страна ще трябва незабавно да възстанови изпълнението на своите задължения.
Страните ще считат за форсмажорни такива обстоятелства, каквито страните не са могли да предвидят или да предотвратят, включително:
10.10.1. извънредни или неизбежни обстоятелства, свързани с природни бедствия, включително, но не само природни бедствия, пожар, наводнение, земетресение, война, терористични актове, бунтове и стачки;
10.10.2. забавяне на изпълнението на задължения (мораториум), установено със законов акт, който има обвързваща сила за IUVO и/или оригинатор;
10.10.3. технически повреди, забавяния, неизправности, повреди на компютри и/или системи за комуникация, и/или хардуер, и/или софтуер; неизправности в захранването или други неизправности по важна инфраструктура на IUVO, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени от IUVO;
10.10.4. решения и/или дейности на местни и/или чужди държавни власти, и/или международни организации;
10.10.5. влизане в сила и/или изменения и/или спиране на действието на законов акт, който има обвързваща сила за IUVO и/или за оригинатора, който засяга изпълнението на задълженията по настоящите условия за ползване;
10.10.6. други обстоятелства, които страните не биха могли да предотвратят или да предвидят;
10.11. Тъй като страните ще използват средства за комуникации по време на изпълнението на споразумението, порталът няма да носи отговорност за никакви загуби, причинени вследствие на нарушени пощенски, факс, електронни или други комуникационни услуги, както и нарушени технологии, осигуряващи съответните услуги от страна на портала, включително, но без да е ограничено до прекъснати услуги по комуникациите, прекъсвания във функционирането на портала, обмяна на електронни данни и разплащателната система на кредитните институции (включително онлайн банкиране).
10.12. IUVO си запазва абсолютното право да предприеме всички действия, които счита за необходими спрямо всички страни, които участват в неоторизирано използване на портала и без предизвестие, с цел да защити своите права и да предотврати такова неоторизирано ползване, включително да използва технологии за блокиране и/или да започне съдебно производство.

11. Лични данни на потребителя
11.1. При осъществяване на своята дейност порталът обработва информация, свързана с неговите потребители. Порталът трябва да спазва някои допълнителни изисквания във връзка с обработването на лични данни на физически лица. За повече информация относно личните данни, обработвани от портала и дейностите по обработване на данните, вижте Политика за поверителност. Администраторът по обработването на личните данни е порталът. Порталът в ролята на администратор може да упълномощи друг обработващ да обработва данните от името на портала в съответствие с предвиденото по клауза 12.4 от условията за ползване. Порталът ще сключи споразумение за неразкриване на тези данни със съответния обработващ. Порталът остава отговорен за правилното изпълнение на задачите по обработване на данните.
11.2. Порталът ще има правото да обработва всички лични данни на потребителя за изпълнението на неговите задължения, произтичащи от условията за ползване или съгласно предвиденото от закона и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, включително, но без да се ограничава до:
11.2.1. събиране на лични данни и друга информация от потребителя, трети лица, бази данни, обществени регистри;
11.2.2. организиране и анализ на данни;
11.2.3. съхраняване на данните съгласно предвиденото по закона; и
11.2.4. извършване на други дейности, за да изпълни своите задължения, произтичащи от условията за ползване и съгласно предвиденото по закон.
11.3. Целта на обработването на личните данни на потребителя е да се пазят архиви за клиентите, предлагането, предоставянето и поддържането на услуги, финансови и статистически анализи, извършване на задачите и защита на правата на портала и/или потребителя, произтичащи от споразумението.
11.4. Порталът ще бъде упълномощен да разкрива личните данни на потребителя:
11.4.1. на служител на портала, чиято функция е да обработва личните данни;
11.4.2. на всяко лице, на което са делегирани задълженията по изпълнението на задачите на портала, произтичащи от условията за ползване (включително доставчиците на комуникационни услуги, посредници при плащанията, кредитните институции, доставчици на ИТ услуги и т.н.);
11.4.3. на холдинговото дружество на портала, неговите управляващи предприятия или лица, и всички предприятия, зависими от управляващите предприятия, други дружества или предприятия, физически лица, които пряко или непряко са придобили значителна част от акционерния капитал на портала, или в които порталът е придобил пряко или непряко участие, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на делегираните на тях функции, и когато е необходимо за сключване на съответно споразумение с тях;
11.4.4. на външни доставчици на услуги в рамките на Европейския съюз, които порталът е ангажирал за предоставянето на услуги, произтичащи от условията за ползване, доколкото тази информация е необходима за изпълнение на делегираните им функции;
11.4.5. на оператори на системи за обработка на лични данни, чиито администратор е порталът, доколкото тази информация е необходима за изпълнение на делегираните им функции;
11.4.6. след предаването (прехвърлянето) на дадена претенция;
11.4.7. на трето лице, което предприема стъпки за събиране на дълговете от потребителя (като лица по събиране на дългове, юристи, съдия изпълнители, синдици и пр.);.
11.4.8. на доставчици на юридически, счетоводни или одитни услуги на портала, като се гарантира, че съответното лице е поело задължението да не разкрива такава информация;
11.5. Потребителят може да се съгласи или да откаже порталът да използва адреса, адреса за електронна поща и/или телефонния номер, посочен в профила на потребителя, за да изпраща търговски съобщения относно продуктите или промоциите на портала или на дружествата, свързани с портала. Потребителят ще има правото да оттегли съгласието си по свое усмотрение във всеки един момент.
11.6. Порталът ще бъде упълномощен да се обажда и да изпраща текстови съобщения (SMS) на мобилния телефонен номер, посочен в профила на потребителя, да изпраща съобщения до електронната поща, посочена в профила на потребителя, както и да изпраща съобщения до пощенския адрес на потребителя, за да се свърже с потребителя във връзка с предоставянето на услуги от портала по силата на споразумението между портала и потребителя.
11.7. Порталът ще предприеме всички необходими физически, технически и организационни мерки за защита на личните данни, за предотвратяването на неоторизирано разкриване или достъп до личните данни или друго неоторизирано обработване на тези данни.

12. Прекратяване на споразумението
12.1. Порталът има право да ограничи правата на потребителя да използва Портала и/или да прекрати споразумението и да изтрие профила на потребителя без предупреждение, ако:
12.1.1. Потребителят наруши настоящите условия за ползване или споразумението за прехвърляне или други условия, прилагани в портала, или използва по друг начин незаконно портала;
12.1.2. Потребителят е предоставил невярна или заблуждаваща информация или фалшиви документи;
12.1.3. Aко порталът подозира пране на пари, финансиране на тероризъм или опит за такива действия, чрез намесата на потребителя или профила на Потребителя, или IUVO ще изисква да знае дали има информация или подозрения, че потребителят е лице, което подлежи на международни и национални санкции, или дали представлява свързано лице с такова лице.
12.1.4. Потребителят не е предоставил на IUVO информацията, изисквана от IUVO за идентификация на клиента и/или за процедурите и политиките на IUVO за опознаване на клиентите и/или съгласно изискванията по закон и в рамките на сроковете, посочени от IUVO.
12.2. Порталът ще има правото едностранно да прекрати споразумението по всяко време през срока на неговото действие чрез изпращане на известие до електронната поща на потребителя не по-малко от 10 (десет) работни дни предварително. В такъв случай, считано от момента на изпращането на известието, потребителят няма право да сключва нови споразумения за прехвърляния, да закупува нови претенции или да използва своя профил на потребителя. В този случай, порталът ще продължи да управлява всички претенции на потребителя, закупени преди изпращането на известието от портала за едностранното прекратяване на споразумение в съответствие с настоящите условия за ползване и споразумението за прехвърляне.
12.3. По всяко време през срока на действие на споразумението, потребителят има право да поиска неговия профил на потребителя да бъде изтрит и споразумението да бъде прекратено, при условие че потребителят не притежава никакви претенции, управлявани от портала.
12.4. Ако потребителят желае неговият профил да бъде изтрит и споразумението да бъде прекратено, потребителят ще трябва да изпрати съответното известие от електронната поща на потребителя до портала или да попълни съответното известие в профила на потребителя и да го потвърди съгласно процедурите, установени за портала. IUVO може да води отчетност за потребителя и неговите/нейните транзакции в портала за периода, за който се изисква по закон.
Ако споразумението бъде прекратено, порталът ще прехвърли всички средства на потребителя, налични по сметката на портала по банковата сметка на потребителя не по-късно от 3 (три) работни дни след прекратяването на споразумението. IUVO не носи отговорност за невъзможността да спази посочените срокове прехвърляния, ако това се дължи на причини, които не зависят от IUVO. В случай, че Потребителят е превалутирал част или всички първоначално преведени средства по сметката си в различна валута и Потребителят няма регистрирана банкова сметка на Портала, която е в същата валута, IUVO ще уведоми Потребителя за необходимостта за обмена на тези средства във валутата, кореспондираща с неговите банкови сметки. Ако Потребителят не предприеме необходимите действия по отношение на това, IUVO по свое усмотрение ще има правото да обменя средствата в подходящата валута (в която Потребителят има банкова сметка).

13. Поведение в случай на несъстоятелност на портала
13.1. В случай, че порталът изпадне в несъстоятелност, сключването на нови споразумения за прехвърляния чрез портала ще бъде прекратено незабавно. Всички депозирани средства по сметката на портала ще бъдат върнати на потребителите съгласно съответните закони за несъстоятелност, като се вземе предвид отделянето на активите, описано в клауза 3.22.
13.2. В случай, че порталът изпадне в несъстоятелност, на потребителите ще бъде предоставена пълна информация от базата данни на портала относно сделките, сключени чрез портала. Информацията относно несъстоятелността, съответната процедура, контактите на администратора(ите) или други лица, които се занимават с прехвърлянето на правата на задължения на портала, ще бъде посочена на интернет страницата на портала. За да се гарантира спазването на упоменатото по-горе условие, порталът ще сключи споразумение за съхранение на имущество, съгласно което порталът ще има правото и задължението да представи за съхранение носител на данни, на който са запаметени всички текущи данни, произтичащи от портала.
13.3. Несъстоятелността на портала няма да засяга законните взаимоотношения между потребителя, оригинатора и заемателя.
13.4. В случай, че порталът изпадне в несъстоятелност, същият ще предприеме всичките необходими стъпки, за да може трето лице да поеме администрирането и управлението на всички претенции, произтичащи от портала, за което порталът ще информира всички потребители.

14. Auto Invest
14.1. Освен процедурите по сключването на споразумението за прехвърляне, описани в настоящите условия за ползване (предимно клауза 4 и клауза 5), потребителят може да сключи споразумение за прехвърляне като използва приложението Auto Invest. Auto Invest функционира според критериите, зададени от самия потребител, до които потребителят има достъп от своята виртуална сметка.
14.2. Потребителят носи пълна отговорност за потвърдените критерии, както и за всички обстоятелства, свързани с потвърждаването на критериите и използването на Auto Invest.
14.3. Потребителите, които желаят да активират Auto Invest трябва по свое усмотрение да изберат критерии в съответствие с инвестиционната им стратегия, след което трябва да ги потвърдят в съответствие с настоящите условия за ползване.
14.4. Чрез активиране на приложението Auto Invest потребителят получава правото да използва Auto Invest за сключване на споразумения за прехвърляне съгласно избраните и потвърдени критерии от потребителя.
14.5. За да сключи споразумение за прехвърляне, потребителят трябва да разполага с достатъчно налични средства по своята виртуална сметка, които да позволяват сключването на споразумение за прехвърляне съгласно избраните и потвърдени критерии от потребителя.
14.6. Операторът на портала ще извърши транзакциите със средствата на потребителя по неговата виртуална сметка след получаване на оторизация от потребителя в съответствие с критериите, описани в съответната оторизация и настоящите условия за ползване.
14.7. Във всеки един момент потребителят ще има достъп до прегледа (доклада) на транзакциите, изготвен от приложението Auto Invest и ще може да използва своите средства съгласно направената оторизация. Операторът на портала ще известява потребителя по електронна поща за споразуменията за прехвърляне, сключени въз основа на осигурената оторизация.
14.8. Потребителят може във всеки един момент да активира и променя избраните критерии, да спира или напълно да деактивира приложението Auto Invest.
14.9. Даването на възможност на потребителя да използва приложението Auto Invest не е равносилно на предоставяне на съвет или на помощ във връзка с придобиването на претенции от списъка на портала. Порталът няма да носи отговорност за каквито и да било вреди, които потребителят може да претърпи в резултат на използване на портала или услугите, предоставяни от портала, включително използването на Auto Invest.

15. Продукти iuvoUP/ iuvoSAVE
15.1. След влизане и идентификация на потребителя в неговия/нейния профил в портала и при наличие на достатъчно средства по сметката му/й, потребителят може да закупи продуктите iuvoUP/ iuvoSAVE, предлагани от портала, при условие че:
15.1.1 Когато избира един от продуктите iuvoUP/ iuvoSAVE в портала, потребителят се съгласява със съответните критерии/параметри, които са зададени за конкретния продукт и са показани на портала. След това потребителят трябва да даде своето потвърждение в съответствие с настоящите условия за ползване и закупуването на iuvoUP/ iuvoSAVE продукта ще се извърши въз основа на тези критерии/параметри, предоставени от IUVO като упълномощен представител;
15.1.2 След като потребителят избере продукта, претенциите ще бъдат закупени от IUVO въз основа на упълномощаването/потвърждението от потребителя към IUVO и съгласно избраните критерии/параметри. Потребителят носи пълна отговорност за потвърдените критерии/параметри, както и за последиците във връзка с потвърждаването на критериите.
15.1.3. Когато действа от името на потребителя, порталът не може да променя конкретните критерии/параметри на продуктите iuvoUP/ iuvoSAVE, които са потвърдени и избрани от потребителя. Но порталът може по свое усмотрение да променя определени параметри на продукта, след като потребителят вече го е закупил, ако съответните параметри не са в противоречие с параметрите, които първоначално са били потвърдени и избрани от потребителя, в случаите когато това е необходимо за запазване на интересите на потребителя.
15.2. След потвърждението, посочено в клауза 15.1.1, покупката на потребителя ще стане обвързваща за него/нея и порталът незабавно изтегля средствата от сметката на потребителя.
15.3 Закупувайки продукти iuvoUP или iuvoSAVE от портала, потребителят упълномощава IUVO да извърши прехвърлянето на средствата към съответния прехвърлящ.
15.4 Преди настъпване на датата на падежа на iuvoUP или iuvoSAVE продукта, потребителят има право да нареди на портала да не изплаща средствата и лихвата на датата на падежа, а да продължи да ги реинвестира в същия iuvoUP или iuvoSAVE продукт, ако съответният продукт е все още активен. Потребителят има право да извърши това пренасочване до 1 /един/ ден преди настъпване на датата на падеж на закупения от него/нея продукт.
15.5. Порталът ще заплати средствата за избрания iuvoUP или iuvoSAVE продукт с начислената лихва на датата на падежа на съответния продукт (посочена ясно на потребителя в портала) по сметката на потребителя, с изключение когато потребителят е решил да продължи да купува от същия iuvoUP или iuvoSAVE продукт съгласно клауза 15.4 по-горе или в случай че е избрал опцията за предсрочно теглене съгласно клауза 15.11 по-долу, като в такъв случай средствата се изплащат с начислената лихва, изчислена към момента на предсрочното теглене на средствата.
15.6. Сключване и подписване на споразумение за прехвърляне във връзка с iuvoUP или iuvoSAVE продукти:
15.6.1. Потребителят ще упълномощи/даде потвърждение на IUVO да сключи споразумение за прехвърляне, като приеме съответното упълномощаване/потвърждение в портала. Порталът има право да води отчетност за всяко едно потвърждение, предоставено от потребителя.
15.6.2. Споразумението за прехвърляне ще се счита за сключено към момента на сключването му от IUVO в качеството му на представител на клиента.
15.6.3. Споразумението за прехвърляне, което е подписано от IUVO от името на потребителя и другите съответни документи във връзка с продуктите iuvoUP или iuvoSAVE в резултат на сключването на споразумението за прехвърляне няма да се предоставят на потребителя и ще се съхраняват от портала или прехвърлящия. Самоличността на заемателя при никакви обстоятелства няма да бъде разкривана на потребителя.
15.7. Потребителят ще получи своите средства, които е прехвърлил в портала за закупуване на продукти iuvoUP или iuvoSAVE на датата на падеж на конкретния iuvoUP или iuvoSAVE продукт, включително начислената лихва, която е приложима към конкретния iuvoUP или iuvoSAVE продукт. Базата за изчисляване на лихвата е следната:

“30E-360-дневна база за изчисляване на лихва (база за изчисление при еврооблигации)
Базата за изчисляване на броя дни представлява дроб с числител 30 или реалния брой на дните от месеца, а знаменателят показва какво допускане се прави за броя на дните от годината. Една такава база е например 30E/360, т.нар. база за изчисление при еврооблигации. Буквата Е в дробта показва, че това е базата за изчисление при еврооблигации.
При тази база за изчисление на броя дни, знаменателят винаги е 360. Приема се, че числителят винаги е 30, включително за февруари. Ако първата дата се пада на 31-ви, се променя на 30-ти. Ако втората дата или крайната дата се пада на 31-ви, се променя на 30-ти.

Броят на дните от периода на изчисление или периода за изчисляване на лихвата, по отношение на който се прави плащането, разделен на 360, се изчислява въз основа на следната формула:

База за изчисляване на броя дни = ([360 x (Г2 – Г1)] + [30 x (M2 – M1)] + (Д2 – Д1)) /360

където:
“Г1” е годината, представена като число, през която се пада първата дата от периода на изчисление или от периода за изчисляване на лихвата;

“Г2” е годината, представена като число, през която се пада датата, непосредствено след последния ден от периода на изчисление или периода за изчисляване на лихвата;

“M1” е календарният месец, представен като число, през който се пада първият ден от периода на изчисление или периода на изчисляване на лихвата;

“M2” е календарният месец, представен като число, през който се пада датата, непосредствено след последния ден от периода на изчисление или периода за изчисляване на лихвата;

“Д1” е първият календарен ден, изразен като число, от периода на изчисление или периода на изчисляване на лихвата, освен ако не е 31, като в такъв случай Д1 ще бъде 30;

“Д2” е първият календарен ден, изразен като число, който е непосредствено след последния ден от периода на изчисление или периода на изчисляване на лихвата, освен ако не е 31, като в такъв случай Д2 ще бъде 30.”

15.8. Във всеки един момент преди датата на падеж на конкретния iuvoUP/ iuvoSAVE продукт, за който потребителят вече е превел средства за закупуване на претенции, потребителят може да добави още средства към него. В случай че добави още средства, датата на падеж на продукта не се променя – променя се само стойността на сумата, въз основа на която се изчислява нормата на възвращаемост, за да отрази увеличаването на средствата, преведени от потребителя към продукта.
15.9. Порталът ще извърши всички необходими и разрешени действия, за да улесни навременното и пълно възстановяване на претенцията без участието на потребителя. В случай на неизпълнение от страна на заемателя или на оригинатора на заема, порталът няма да поеме отговорност за обезпечаването на претенцията и порталът няма задължение да изплати на потребителя, заплатените от него/нея средства за iuvoUP или iuvoSAVE продукта или за част от него.
15.10. Потребителят се съгласява, че цялостното управление на претенциите, които той/тя купува от портала, като закупува iuvoUP или iuvoSAVE продукти, ще се извършва от портала.
15.11. Потребителят ще има възможност за предсрочно теглене на (преди датата на падеж на избрания iuvoUP или iuvoSAVE продукт) своите средства, които е превел на портала за закупуване на iuvoUP или iuvoSAVE продукт. В този случай потребителят получава съответната сума на своите средства с изчислената лихва върху тях до момента на предсрочното им изтегляне, за което потребителят ще трябва да заплати такса на портала за предсрочно теглене на средствата, която е базирана на параметрите на продукта и е ясно посочена в портала. Потребителите имат право да изтеглят конкретен предварително определен лимит въз основа на параметрите на продукта, който се определя от и е ясно посочен в портала.
15.12. Порталът има право едностранно да прекрати опцията за предсрочно теглене на средствата на потребителите във връзка с iuvoUP или iuvoSAVE продукти при наличие на форсмажорни обстоятелства или по друга причина по свое усмотрение, ако съответното прекратяване е необходимо за запазване на интересите на всички потребители или на портала. В такива случаи след прекратяване на тази опция, порталът ще уведоми незабавно потребителите за решението си да прекрати опцията за предсрочно теглене на средства и за какъв период ще бъде валидно прекратяването.

16. Превалутиране / Currency exchange
16.1. Всеки Потребител може да конвертира свои разполагаеми по виртуална сметка средства, от една валута в друга, при положение, че и двете валути се поддържат от Портала и че условията за конвертирането отговарят на текущите Условия за ползване.
16.2. IUVO дава възможност на своите потребители да обменят валута за целите на закупуването на вземания, посочени на Портала в различни валути. Обменът на валута е спомагателна услуга за другите услуги на портала (закупуване на вземанията) и не се предлага като независима услуга.
16.3. Конвертирането на валута се извършва чрез менюто “Currency exchange”, достъпно на началния екран на Платформата. За целта Потребителят въвежда в нарочно меню размера на сумата, която желае да конвертира. Този размер не може да бъде по-малък от 1.00 валутна единица, а сумата за конвертиране трябва да бъде налична по сметката на Потребителя към момента на конвертирането. Освен размера на конвертираната сума, Потребителят трябва да избере валутите на конвертиране от поддържаните в Портала валути (валутата, от която желае да конвертира и валутата, която желае да получи).
16.4. Обмяната на валутата се базира на валутния курс, заложен едностранно от Портала, валиден в момента на конвертирането, като въпросният валутен курс се визуализира на изкачащ екран под валутните двойки в менюто “Currency exchange”. Портала има право по свое усмотрение и без да информира предварително за това Потребителя, да променя валутните курсове.
16.5. След потвърждаване на конвертираната сума от Потребителя, конвертирането се одобрява окончателно с натискането на бутона „Confirm Exchange”. С последнотоконвертирането се счита за настъпило.
16.6. Всяка транзакция по валутно конвертиране се отразява в менюто „Извлечения“ на Платформата, като валутата, която Потребителят е продал, ще бъде отразена като „Outgoing currency exchange transaction”, а валутата, която съответно е закупил – като „Incoming currency exchange transaction”.

17. Други условия и ред
17.1. Транзакциите на Портала се извършват във валутите, посочени на Портала, които IUVO има право едностранно да променя без предварително уведомяване на Потребителя по всяко време и по свое усмотрение.
17.2. Ако представените в текста на споразумението суми словом се различават от посочените цифром, представените суми словом ще имат предимство.
17.3. Всички известия на страните трябва да бъдат изпращани в писмен вид и до другата страна в рамките на портала, посредством поща или електронна поща, на пощенския адрес и/или адреса за електронна поща, посочени на профила на потребителя. Изпратената по пощата кореспонденция ще се счита за получена на 5-тия (петия) календарен ден след датата, посочена на печата на доставчика на пощенски услуги за приемането на препоръчаното писмо.
17.4. Известията, изпратени на адреса за електронната поща на потребителя, ще се считат за получени в рамките на 24 часа след изпращането им.
17.5. Порталът има право едностранно да променя настоящите условия за ползване и съответните допълнения ще влизат в сила от момента на тяхното публикуване на портала. Порталът ще може по свое усмотрение да изисква потвърждаването на условията за ползване от страна на потребителите.
17.6. Потребителят може да приеме или да не приеме допълненията към споразумението, предложени от портала (новата версия на условията за ползване), като изрази на своето съгласие или несъгласие.
17.7. Порталът ще има право едностранно да променя списъка на таксите по всяко време, включително да определя нови комисиони такси и по едностранно усмотрение на портала да предоставя отстъпки от комисионите такси, посочени на списъка на таксите. Информацията относно промените в списъка на таксите ще се предоставя на портала. Потребителят ще получава известие за промените в списъка на таксите не по-малко от 10 (десет) дни предварително посредством средствата за комуникации, налични в портала за контактуване с потребителя.
17.8. Страните се задължават да не разкриват пред трети лица информация, която произлиза от настоящите условия за ползване, с изключение на случаите, когато това се изисква съгласно закона на Република Естония и в случаите, предвидени по условията за ползване.
17.9. Законите и разпоредбите на Република Естония ще регламентират законовите взаимоотношения, произтичащи от настоящото споразумение.
17.10. Всички спорове между страните във връзка с използването на портала и на споразумението ще се разрешават от съда на област Харю (Harju) съгласно действащото законодателство и разпоредбите на Република Естония.
17.11. Ситуации, които не са предвидени в настоящите Условия за ползване, ще бъдат разрешени в съответствие с информацията, посочена в Портала, която ще се счита за валидна от момента на визуализирането й на Портала.
17.12. Настоящото Споразумение се сключва в електронна форма съгласно процедурите, изложени тук и е валидно без „мокрите“ подписите на Страните.

18. Жалби
18.1. Потребителите и Заемателите имат право да входират или подават жалби в избрания от тях формат лично или чрез представител. Данните за контакт на лицето, подало жалбата, основанието/данните за упълномощаването (ако е необходимо), фактите, служещи като основа на съответните лица за подаване на жалба, съответната разпоредба, която е била нарушена, следва също да бъдат посочени в жалбата.
18.2. Потребителите и Заемателите могат също така да поискат информация относно процеса на разглеждане на жалби и относно факти, които биха могли да бъдат от значение по отношение на подаването на жалбата.
18.3. IUVO има право да поиска допълнителна информация, която е от значение за обработката на подадените жалби. В случай че жалбата е подадена устно, IUVO има право да поиска жалбата да бъде изпратена повторно в писмена форма или като имейл,
18.4. Срокът за обработка на жалбите е 2 работни дни от получаването им. Ако информацията, събрана в рамките на посочения срок, не е достатъчна за уреждане въпроса, предмет на жалбата, на Потребителя или Заемател, който не е потребител, се изпраща съответно известие, с което се указва удължаването на срока на разрешаване на казуса, но не повече от 15 дни от получаването на жалбата. Срокът може да бъде удължен с допълнителни 15 дни в случай на необходимост от допълнително време за решаване на създалия се казус по жалбата.
18.5. Отговорът на жалбата се обосновава. Ако жалбоподателят не се съгласи с отговора, той може да се обърне към Комитета за потребителски спорове чрез Съвета за защита на потребителите или Органа за финансов надзор на Естония.

Можете да отправите своите оплаквания, въпроси и препоръки към адрес [email protected]. Допълнително може да подадете жалба в мрежата на Европейския потребителски център. На следния адрес може да откриете данни за контакт за всяка държава от Европейския съюз. На линка е достъпен и електронния адрес на сайта потребителския център.

19. СПИСЪК С ТАКСИ

 

 

19.1. Първичен пазарНеприложима
19.2. Вторичен пазар1% от продадената сума на Вторичен пазар
19.3. Такса предсрочно теглене iuvoUP0.50% върху заявената за теглене сума
19.4. Такса предсрочно теглене iuvoSAVE1.00% върху заявената за теглене сума
19.5. Такса за теглене на положително салдо:за български лева – 2.00 BGN

за евро – 1.00 EUR

за румънски леи – 5.00 RON

за полски злоти – 5.00 PLN

19.6. Допълнителни таксиНеприложима

 

Списъкът с такси е създаден и одобрен от юридическия представител- на ИУВО ГРУП ОЮ, дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република Естония, с регистров номер 14063375 в Централния Търговския регистър, с адрес Нарва Маантее 5, гр. Талин, окръг Харю, 10117, Естония. Юридически представляващ компанията: Благовест Караджов. В случай на промяна в таксите на портала, листът следва бъде обновен.