Kasutustingimused

Viimase värskenduse kuupäev: 15.04.2022

Sisukord:

1. Portaalis registreerimine ja kasutaja profiili loomine
2. Kasutaja identifitseerimine ja tehingute kinnitamine
3. Virtuaalkonto ja raha lisamine
4. Nõuete ostmine
5. Loovutuslepingu sõlmimine ja täitmine
6. Kasutaja õigused ja kohustused
7. Portaali õigused ja kohustused
8. Tasumine portaali teenuste eest
9. Nõuete edasimüümine
10. Vastutus
11. Kasutaja isikuandmed
12. Lepingu lõpetamine
13. Portaali maksejõuetus
14. Auto invest
15. iuvoUP/ iuvoSAVE tooted
16. Valuutavahetus
17. Muud tingimused
18. Kaebused
19. Tasud

Mõisted

Leping/kasutustingimused – iga kasutaja ja portaali vahel kasutajakonto loomisel elektrooniliselt sõlmitav portaali kasutaja leping.

Loovutusleping – Laenupakkuja kui loovutaja ja kasutaja kui investori vahel sõlmitav loovutusleping, mille kohaselt laenuandja (loovutaja) loovutab laenulepingust tuleneva nõude kasutajale (Investorile).

Loovutaja – Laenuandja (laenupakkuja või muu kasutaja), kes loovutuslepingu alusel loovutab nõude teisele kasutajale (Investorile).

Investor – Kasutaja, kes on ostnud loovutajalt nõude.

Laenuvõtja – füüsiline või juriidiline isik, kellega laenupakkuja on sõlminud laenulepingu, milles asjaomane isik on laenuvõtja või muud liiki lepinguosaline, kellel on kohustus tagasi maksta rahalist vara või kellel on õigus saada teatud rahasumma.

Laenuvõtja maksed – laenuvõtja tasutavad laenu tagasimaksed, intress, leppetrahv, viivised ja muud laenulepingust tulenevad kõrvalnõuded, mille laenuvõtja tasub laenuandjale (laenupakkujale või muule kasutajale) ning mille laenuandja kannab üle IUVO-le, et need investorile välja maksta.

Tööpäev – Päev, mil Eesti või asjaomase ELi liikmesriigi pangad on avatud, välja arvatud laupäevad, pühapäevad ja riigipühad.

Laenuandja – Kasutaja, kellel on nõue laenuvõtja vastu.

Nõue – Laenuandja laenulepingust tulenev nõue laenuvõtja vastu või sellise nõude osa. Nõue võib koosneda laenu põhisummast, intressist ja kõigist muudest kõrvalnõuetest tervikuna. Nõude üksikasjalik summa sätestatakse loovutuslepingus.

Nõude summa – Laen või selle osa (ulatuses, mil loovutaja loovutab nõude Investorile), mis koos võimaliku juurde- või allahindlusega moodustab nõude hinna.

Nõudetaotlus – kasutaja poolt tema kasutajakontos loodud ja portaalis täidetud taotlus, mis käsitleb kasutaja valitud ühe või mitme nõude ostu (võõrandamist) ning mille elektroonilisel esitamisel kasutaja kinnitab oma tahet omandada valitud nõue.

Nõude hind – Laenuandja ja kasutaja vahel nõude võõrandamise eest kokku lepitud tasu, mis on sätestatud loovutuslepingus ning mis koosneb nõude summast ja võimalikust alla- või juurdehindlusest.

Tagatis – laenupakkuja pandiõigus kinnisvarale, vallasvarale, koondvarale, kolmanda isiku tagatisele, sõiduki omandiõigusele või muu seadusega lubatud meetod laenulepingust tulenevate laenuvõtja kohustuste täitmise tagamiseks, kui see on portaalis nõude muu teabe hulgas sõnaselgelt märgitud (kui on kohaldatav). Nõue võib olla tagatiseta. Lepingu tähenduses ei loeta leppetrahvi, viivist või muid laenulepingust tulenevaid kõrvalnõudeid tagatiseks. IUVO ei vahenda kinnispandiga tagatud laenusid, mille eesmärk on elamispinnana kasutatava kinnisasja ostmine.

IUVO IUVO Group OÜ, registrikood 14063375, mis haldab portaali ja Investorite nõudeid ning täidab muid loovutuslepingus ja kasutustingimustes sätestatud kohustusi.

Intress – laenu kasutamise eest makstav tasu, mida arvestatakse laenulepingu alusel ning mille tasub laenuvõtja, või portaalis nimetatud toote ostmise eest makstav tasu, mis tasutakse selle ostnud investorile.

Laen – laenuvõtjale kooskõlas laenulepinguga väljastatud ja veel tagasi maksmata laenu põhisumma või selle osa, mille laenuvõtja maksab loovutuslepingu kohaselt laenupakkujale tagasi ning mille portaal kannab investorile üle pärast selle laekumist laenupakkujalt.

Laenuleping – Laenupakkuja ja laenuvõtja vahel sõlmitav laenu-, liisingu-, krediidileping või muud liiki finantskokkulepe

Laenupakkuja – laenuandjast äriühing, kes on kooskõlas portaaliga sõlmitud koostöölepinguga volitanud portaali võõrandama laenupakkuja nõuet laenuvõtja vastu portaali kasutades ja laenuandja nimel ning võtma muid lepingus ning loovutuslepingus sätestatud meetmeid.

Nõude haldamine – Lnõudega seotud toimingud, mida laenupakkuja, IUVO või muud isikud võivad loovutuslepingust või muust lepingust või investoriga sõlmitud lepingutest tulenevalt investori usaldusisikuna teha. Mõningates loovutuslepingutes või muudes lepingutes võib olla nõude haldamisele viidatud kui nõude teenindamisele.

Nõude miinimumsumma – portaalis osutatud nõude miinimumsumma, mille portaal on kaubeldavate nõuete erinevate valuutade suhtes kehtestanud, mis ei sisalda juurde- ega allahindlust ja mille eest kasutaja saab osta ühe nõude. Nõude summa koos võimalike juurde- ja allahindlustega moodustab nõude hinna.

Lepinguosalised – igasugune portaali töödeldav teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otseselt või kaudselt tuvastada.

Portaal – IUVO ning tema loodud ja teenindatavad saidid, mis asuvad domeenis www.iuvo-group.com ja mis võimaldavad kasutajail kasutada mitmesuguseid interaktiivseid teenuseid, mida kõnealuse saidi raames osutatakse.

Portaali konto(d) – portaalis osutatud pangakonto(d), millele kasutaja kannab käesolevate tingimuste kohaselt üle rahalisi vahendeid, et lisada neid kasutaja virtuaalkontole, ja mida hoitakse eraldi portaali muust varast.

Hinnakiri – Portaalis avaldatud kehtiv portaali teenuste hinnakiri, mis moodustab lepingu lahutamatu osa
Registreerimisavaldus Avaldus, mille kasutaja täidab portaalis kasutustingimuste 2. jaotise kohaselt.

Privaatsuspoliitika – portaali veebisaidil kättesaadav dokument, kus on avaldatud portaali isikuandmete töötlemisega seotud teave.

Registreerimisavaldus – Avaldus, mille kasutaja täidab portaalis kasutustingimuste 1. jaotise kohaselt.

Teenustasu – hinnakirjas näidatud tasu, mille kasutaja maksab portaalile nõuete käitlemise eest kooskõlas lepingu ja/või loovutuslepingu tingimustega, või muu käesolevas lepingus kokku lepitud ja hinnakirjas näidatud tasu muude teenuste eest, mida IUVO portaalis osutab.

Kokkuvõte – Portaalis automaatselt loodav kokkuvõte, mis käsitleb kasutaja valitud nõudeid ja kasutaja osutatud summasid, mille eest kasutaja soovib nõudeid osta.

Kasutaja – Portaalis kasutajana registreeritud isik, sealhulgas loovutaja, investor ja laenuandja.

Kasutaja pangakonto – kasutaja nimel Euroopa Liidu territooriumil asuvas krediidiasutuses või makseasutuses avatud konto, mille kohta kehtivad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätted.

Kasutaja ID – Portaali iga kasutaja isiklik kood, mille abil printsipaal tuvastab kasutaja. Kasutaja ID koodi kasutatakse ka selleks, et piiritleda kasutaja poolt portaali kontole tehtavaid rahaülekandeid.

Kasutaja profiil – Portaalis olev kasutaja isiklik sait, mis luuakse automaatselt pärast kasutaja registreerimist portaalis ja mida kasutaja saab alati kasutada, kui on portaali sisestanud oma e-posti aadressi ja salasõna.

Virtuaalkonto – Eraldi konto, mille portaal annab igale kasutajale kasutustingimustest, loovutuslepingust ja laenulepingust tulenevate arvelduste ning tehingute salvestamiseks.

Auto Invest – Portaali kasutajatele pakutav rakendus, mis võimaldab kasutajatel (investoritel) rahastada portaalis kaubeldavaid nõudeid automaatselt kooskõlas kasutaja määratud kriteeriumidega.

Valuutavahetus – tööriist portaalis, mille abil on kasutajatel võimalik vahetada oma virtuaalkontos rahalisi vahendeid ühest portaalis märgitud valuutast teise.

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab praegu või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (nt riigipea, valitsusjuht, minister ja ase- või abiminister, parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige, erakonna juhtorgani liige, ülemkohtu, põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu või muu sellise kõrgetasemelise kohtu liige, mille otsuseid ei ole võimalik edasi kaevata, välja arvatud erandlike asjaolude korral, riigikontrolli või keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik); samuti selle isiku pereliikmed (nt abikaasa, abikaasaga võrdväärne isik, laps, lapse abikaasa või partner, vanem). Riikliku taustaga isik on inimene, kelle kohta on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse kasusaaja ja ühine omanik koos kõrge riigiametnikuga või füüsilise isikuga, kes on teadaolevalt kõrge riigiametniku kasuks asutatud juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, või tal on lähedased suhted sellise riigiametniku või füüsilise isikuga.

iuvoUP/ iuvoSAVE – varem kindlaks määratud tooted, mis on kättesaadavad portaali konkreetses alamjaotises ning millel on fikseeritud aastased intressimäärad ja ettemääratud kestvus. Nende toodete täpsed parameetrid ja kriteeriumid peab kasutaja enne heaks kiitma.

1. PORTAALIS REGISTREERIMINE JA KASUTAJA PROFIILI LOOMINE
1.1. Ainult registreeritud kasutajal, kes on sõlminud IUVOga lepingu ning loonud portaalis kasutaja profiili, on õigus kasutada portaalis osutatavaid teenuseid.
1.1. Registreerimisavalduse esitamisel ja käesolevate kasutustingimustega nõustumisel, samuti portaali ning portaalis osutatavate teenuste kasutamisel kinnitab kasutaja iga kord IUVO-le, et ta vastab järgmistele nõuetele.
1.2.1. Kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes esitas enda kohta asjakohase teabe portaali kasutajaks registreerides.
1.2.2. Kui kasutaja on füüsiline isik, peab ta olema vähemalt 18-aastane.
1.2.3. Kasutajal peab olema kasutaja pangakonto ning tal peab olema õigus seda kontot ja sellel olevaid (võimalikke) rahalisi vahendeid vabalt ja ilma piiranguteta kasutada.
1.2.4. Kasutaja ei ole maksejõuetu, pankrotis ega likvideeritud ning tema suhtes ei ole üheski kohtualluvuses algatatud sama tähenduse ja tagajärgedega menetlusi.
1.2.5. Kasutaja õigus- ja teovõimet ei ole jõustunud kohtuotsusega piiratud.
1.2. Kasutaja peab portaalile registreerimistaotluse esitamisel andma teada, kas ta on riikliku taustaga isik. Kui kasutajast saab riikliku taustaga isik pärast registreerimistaotluse esitamist või pärast lepingu sõlmimist, peab kasutaja sellest teavitama portaali 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast eelmainitud faktist teada saamist.
1.3. Kasutaja kinnitab, et registreerimisavalduse esitamise ja kasutustingimuste kinnitamise ajal on tal täielik õigus- ja teovõime ning ta ei ole alkoholi, uimastite ega psühhotroopsete või muude joovastavate ainete mõju all.
1.4. Kasutaja registreerub portaalis, täites registreerimisavalduse, läbides isikusamasuse tuvastamise protseduuri kooskõlas kasutustingimuste 2. jaotisega ja kinnitades käesolevaid kasutustingimusi. Pärast kasutaja registreerimist luuakse portaalis automaatselt kasutaja profiil ja virtuaalkonto. Kasutaja registreerimisel portaalis määrab portaal talle ainulaadse kasutaja ID.
1.5. Kasutaja profiilile juurdepääsuks ning selle kasutamiseks identifitseerib portaal kasutaja tema e-posti aadressi ja salasõna abil. Kasutajal on õigus muuta tema identifitseerimiseks kasutatavat e-posti aadressi ja salasõna portaalis kehtestatud korras.
1.6. Kui kasutaja on juriidiline isik, kes on kasutustingimused kinnitanud, on portaalil õigus tuvastada kasutaja esindaja isikusamasus, rakendades sama protseduuri, mida kohaldatakse füüsilisest isikust kasutajate puhul.
1.7. Kasutustingimuste kinnitamiseks, portaalis pakutavate teenuste kasutamiseks ja nõuete ostmiseks peab kasutaja läbima kasutustingimuste 3. jaotises ettenähtud sammud, et portaal saaks kasutaja identifitseerida.
1.8. Portaal võib uue kasutaja registreerimisest keelduda, esitamata keeldumise põhjust.
1.9. Kasutaja profiil on privaatne ning sellesse võib siseneda ja seda kasutada üksnes kasutaja profiili omanik (kasutaja).

2. KASUTAJA IDENTIFITSEERIMINE JA TEHINGUTE KINNITAMINE
2.1. Et täita kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid juriidilisi kohustusi, võib portaal, enne kui kasutaja tohib kasutada portaali teenuseid, samuti lepingu alusel portaali ja kasutaja vahelise koostöö vältel, teha kasutaja isikusamasuse tuvastamise protseduuri, mis hõlmab muu hulgas kasutaja isikusamasuse tuvastamist, tema elukohariigi, kodakondsuse ja/või sünniriigi kohta teabe hankimist, tegeliku tulusaaja kindlakstegemist, rahaliste vahendite allika kohta teabe hankimist ning ärisuhte eesmärgi ja iseloomu kohta teabe hankimist. Eelmainitud isikutuvastust võivad teha ka IUVO koostööpartnerid ning IUVO võib kasutada koostööpartnerite poolt varem kogutud andmeid.
2.2. Portaal identifitseerib kasutaja portaali sisekontrolli süsteemi reeglite alusel ühel järgmistest viisidest:
2.2.1. isiklikult: kasutaja täidab enne lepingu sõlmimist kasutaja andmevormi ja esitab portaali nõutavad isikut tõendavad dokumendid;
2.2.2. kaugmeetodil: kui kasutaja pärast portaalis registreerumist kannab rahalisi vahendeid enda nimel krediidiasutuses avatud kontolt portaali kontole. Sel juhul identifitseerib portaal kasutaja pangalt saadud andmete abil. Kasutaja peab makse selgitusena märkima kasutaja profiilis näidatud kasutaja ID-d.
2.2.3. kaugmeetodil: kui kasutaja saadab elektrooniliselt IUVO e-posti aadressile või laadib üles järgmised dokumendid või kui IUVO taotleb neid oma koostööpartneritelt IUVO portaalis: koopia isikut tõendavast dokumendist (isikutunnistusest) või koopia passist, mis on ühtlasi kehtiv reisidokument ning millel on selgelt nähtav eesnimi, perekonnanimi, isikukood (või samaväärne identifitseerimisnumber, mille väljastab isiku päritoluriik) ning foto; koopia kütte-, elektri- või muust kommunaalteenuste arvest, mis on saadetud kasutaja poolt täpsustatud aadressile.
2.3. Kasutaja piisavaks identifitseerimiseks võib portaal igal ajal omal äranägemisel kasutajaga ühendust võtta ja nõuda lisadokumente või -teavet, mis kinnitavad kasutaja isikusamasust, rahaliste vahendite päritolu, tegelikke tulusaajaid või muud teavet kasutaja kohta, mida portaal peab identifitseerimise eesmärgil vajalikuks. Portaalil on õigus ühepoolselt seada kasutaja identifitseerimiseks lisanõudeid ning muuta kasutaja identifitseerimise korda. Eelmainitud dokumente võivad identifitseerimiseks nõuda ka IUVO koostööpartnerid.
2.4. Kui leping sõlmitakse isiklikult, loetakse portaali ja kasutaja vaheline leping sõlmituks ning see jõustub hetkel, mil mõlemad lepinguosalised on selle allkirjastanud. Kui leping sõlmitakse kaugmeetodil, loetakse portaali ja kasutaja vaheline leping sõlmituks ning see jõustub hetkel, mil kasutaja on portaalis kinnitanud kasutustingimused ja portaal on kasutaja identifitseerinud. Portaal teavitab kasutajat lepingu sõlmimise asjaolust, saates kasutaja e-posti aadressile kirjaliku teate. Kasutaja saab sõlmitud lepingu ja kõikide loovutuslepingutega tutvuda kasutaja profiilis.
2.5. Kasutustingimustega kehtestatud korras esitatud registreerimisavaldus ja rahaliste vahendite kandmine portaali kontole, et lisada need kasutaja virtuaalkontole, kinnitavad kasutaja soovi kasutada portaali ja selles osutatavaid teenuseid kooskõlas lepingu tingimustega. Registreerimisavalduse esitamisega kinnitab kasutaja, et ta on lugenud käesolevat lepingut ning selles sisalduvaid portaali tingimusi, ta saab nendest aru ja nõustub nendega ning ta soovib kasutada portaali ja selles osutatavaid teenuseid kooskõlas lepingu tingimustega.
2.6. Portaalis registreerumisel ja kasutaja profiili sisenemisel peab kasutaja sisestama oma e-posti aadressi ja salasõna.
2.7. Kasutaja profiili registreerimiseks ja profiili sisenemiseks kasutaja e-posti aadressi ja salasõna sisestamist loetakse kasutaja allkirjaks või tema nõusolekuks kasutustingimusi järgida. Kõik maksed, loodud maksekorraldused, korraldused, avaldused, lepingud ja muud dokumendid, mille kasutaja on portaalis kinnitanud või esitanud pärast seda, kui ta on portaalis ettenähtud viisil oma e-posti aadressi ja salasõna sisestanud, on kasutaja ja portaali suhtes siduvad ning neid loetakse eraldi tahteavaldusteks või tahteavaldusteks, mis on esitatud selleks, et sõlmida siduvaid ning kehtivaid lepinguid või teha asjakohaseid tehinguid.
2.8. Kasutaja salasõna käsitatakse konfidentsiaalse teabena, mida kasutaja ja portaal kohustuvad mitte avaldama ning mida nad kohustuvad kolmandate isikute eest salajas hoidma. Kasutaja peab oma salasõna hoidma turvaliselt ja seda korrapäraselt, vähemalt portaalis ettenähtud sagedusega muutma/uuendama.
2.9. Kui kasutaja salasõna on teada saanud või võis teada saada kolmas isik, peab kasutaja portaali sellest viivitamata kirjalikult või telefoni teel teavitama ning portaal blokeerib võimalikult kiiresti juurdepääsu kasutaja profiilile seniks, kuni kasutajale antakse tema taotluse alusel uus salasõna ja kasutaja on andnud portaalile korralduse kasutaja profiil blokeeringust vabastada.
2.10. Juurdepääs kasutaja profiilile blokeeritakse ajutiselt, kui kasutaja salasõna on 5 (viis) korda järjest valesti sisestatud.
2.11. Portaalil on õigus, kuid mitte kohustus, blokeerida juurdepääs kasutaja profiilile juhul, kui portaal kahtlustab, et kasutaja profiilile on juurde pääsetud ilma loata, sealhulgas juhul, kui portaal kahtlustab, et kasutaja salasõna on teada saanud või võis teada saada kolmas isik, või kui portaal kahtlustab ebaseaduslike tehingute tegemist, samuti muudel juhtudel portaali äranägemisel, et tagada teenuste turvalisus, kasutaja ja/või portaali teiste klientide puutumatus ja konfidentsiaalsus või vältida kahju tekkimist portaalile või klientidele.
2.12. Portaalil on õigus keelduda tehingut heaks kiitmast ja/või mitte täita kasutaja esitatud avaldusi või korraldusi ning mitte osutada kasutajale teenuseid, kui:
2.12.1. kasutaja ei täida kasutustingimusi;
2.12.2. portaalil on kahtlus kasutaja isikusamasuses ja portaal ei ole suutnud kasutajaga tehingu sisu kinnitamiseks ühendust võtta;
2.12.3. kasutaja korraldus on sidekatkestuse tõttu ebaselge või moonutatud;
2.12.4. muudel kasutustingimuste punktis 2.11 sätestatud juhtudel.

3. VIRTUAALKONTO JA RAHA LISAMINE
3.1. Igal kasutajal on portaalis avatud isiklik alamleht (virtuaalkonto) tehingute saldo ning teatavate muude finantstoimingute ja nõuete üle arvestuse pidamiseks. Konto kajastab kasutaja poolt tehingute tegemiseks (sh kasutaja finantskohustuste täitmiseks) portaalile kantud rahaliste vahendite saldot.
3.2. Kasutaja kannab rahalised vahendid portaali kontole, et lisada rahalisi vahendeid oma virtuaalkontole valuutades, mis on portaalis märgitud ja mida IUVO võib igal ajal kasutajat ette teatamata ühepoolselt muuta oma äranägemise järgi. Kui kasutaja teeb ülekande muus valuutas kui need, mida IUVO aktsepteerib makse laekumise kontol, võib IUVO omal äranägemisel nõuda, et valuuta vahetatakse vastavas summas valuutasse, mida IUVO aktsepteerib makse laekumise kontol vastavalt IUVO valitud finantseerimis- või krediidiasutuse poolt kindlaks määratud vahetuskursile. Kasutaja hoiustatud rahaliste vahendite valuutavahetusega seotud kulud kannab kasutaja.
3.3. Oma kasutajakontole rahaliste vahendite kandmisel peab kasutaja täpsustama makse kirjelduses kasutaja ID numbri. Kui kasutaja ei ole makse kirjelduses täpsustanud kasutaja ID numbrit, on IUVOl õigus lugeda vastavat ülekannet mittelaekunuks kuni makse tuvastatakse.
3.4. Kõigil kasutajatel on võimalik vahetada portaalis oma rahalisi vahendeid teise valuutasse valuutavahetuse tööriista abil vastavalt punktile 15 ja kokkulepitud tingimustele. Portaal määrab vahetuskursid ühepoolselt ning muudab neid omal äranägemisel ilma kasutajaid teavitamata.
3.5. Kui kasutustingimustes ei ole teisiti sätestatud, võib kasutaja igal ajal oma kontol oleva positiivse saldo summa, mis ei ole väiksem kui: 10 BGN, 10 EUR, 10 RON, 10 PLN, 10 RUB välja võtta, andes portaalile asjakohase korralduse. Kui kõik kasutaja rahalised vahendid portaalis, sealhulgas ostetud nõuded, jäävad alla eelmises lauses toodud piirmäärasid, saab kasutaja esitada korraldusi kogu summa ühekordseks väljavõtmiseks. Kasutaja korralduse saamisel teeb portaal eelnimetatud positiivse saldo pangaülekande kasutaja arvelduskontole, mille kasutaja on varem portaalile teatanud, mis vastab kasutustingimustes esitatud nõuetele ja millelt kasutaja on varem raha portaalipidajale kandnud.
3.6. Kasutaja maksab väljamakse tasu punkti 3.5 alusel punkti 19.4 kohases summas. Tasu arvestatakse maha Kasutaja virtuaalkonto positiivsest saldost. Igal kasutajal on õigus esitada iga kuu kaks tasuta raha väljavõtmise korraldusi. Kõik kuu jooksul tehtud väljamakse korraldused, olenemata valuutast, arvestatakse vastava kuu tasuta väljamaksete koguarvust maha.
3.7. Kui kasutaja on vahetanud osa või kõik oma algselt kontole kantud rahalistest vahenditest teise valuutasse, saab kasutaja vahetatud vahendid välja võtta järgnevatel tingimustel:
3.7.1. Kui kasutajal ei ole pangakontot samas valuutas, kui rahaliste vahendite valuuta, mida kasutaja soovib välja võtta ja mis on portaalis registreeritud, peab kasutaja vahetama rahalised vahendid tagasi selle pangakonto valuutasse, mis ta on portaalis registreerinud;
3.7.2. Kui kasutaja ei ole registreerinud portaalis pangakontot samas valuutas, kui rahaliste vahendite valuuta, mida ta soovib portaalist välja võtta, peab kasutaja vastavad rahalised vahendid välja võtma punktis 3.5 toodud protseduuri järgides.
3.8. Kui kasutustingimustes ei ole märgitud teisiti, võib kasutaja kanda portaalile rahalisi vahendeid kasutaja valitud summas tehingute tegemiseks, kandes summa üle asjakohase rakenduse abil portaalis kirjeldatud viisil. Portaal võib omal äranägemisel seada piiranguid või nõudeid kontol olevate rahaliste vahendite alam- või ülempiirile.
3.9. Portaal hoiab kasutaja üle kantud rahalisi vahendeid käsundisaajana portaali enda nimel arvelduskontol, mille portaal on selleks otstarbeks avanud (portaali konto) Eesti äriregistrisse kantud krediidiasutuses, Eesti äriregistrisse kantud krediidiasutuse välisfiliaalis või krediidiasutuses, mis on registreeritud ja tegutseb Euroopa Majanduspiirkonna muus riigis. Portaal hoiab need rahalised vahendid eraldi oma rahalistest vahenditest. Portaal ei arvesta ega maksa IUVO pangakontol hoitavatelt rahalistelt vahenditelt kasutajale intressi ega muud preemiat.
3.10. Kasutaja saab portaali kaudu tehinguid teha, sealhulgas nõudeid osta ja müüa või muid makseid ja/või tehinguid teha üksnes nende rahaliste vahendite arvelt, mille kasutaja on selleks enne asjakohase tehingu või toimingu tegemist portaalile üle kandnud ja mille arvelt ei täideta kasutustingimuste kohaselt kasutaja muid finantskohustusi ega korraldusi ja mis kajastuvad kontol kasutaja rahaliste vahendite positiivse saldona.
3.11. Kui kasutaja on teinud portaalis tehingu, reserveeritakse kontol kajastuv kasutaja rahaliste vahendite positiivne saldo vajalikul määral seni, kuni toimub sellise tehingu kohane makse, ning kasutaja ei saa selle summa ulatuses teha muid tehinguid ega raha välja võtta.
3.12. Portaal võib kasutada talle üle kantud ja kasutaja kontol kajastuvaid rahalisi vahendeid selleks, et sooritada tehinguid ja toiminguid, mille kasutaja on teinud portaali kaudu kooskõlas kasutustingimustega ning muude kasutaja poolt portaali kasutamise käigus sõlmitud lepingute ja kokkulepetega. Muu hulgas võib portaal kasutada asjaomaseid rahalisi vahendeid nende võlgade kustutamiseks, mis kasutajal on tekkinud teistele kasutajatele, kolmandatele isikutele või portaalile, tehes mõistliku aja jooksul asjakohased ülekanded. Portaal ei täida kasutaja finantskohustusi portaali enda rahaliste vahendite abil ja kasutaja ei saa nõuda, et portaal seda teeks.
3.13. Et teha esimene tehing portaali kaudu, peab kasutaja kandma portaalile üle tehingu tegemiseks vajaliku rahasumma, tehes pangaülekande arvelduskontolt, mille kasutaja on varem portaalile teatanud ja mis on kasutaja nimel. Pärast kasutaja esimese tehingu tegemist võib portaal igal ajal omal äranägemisel nõuda, et kasutaja kannaks portaalile üle rahalisi vahendeid pangaülekande teel arvelduskontolt, mille kasutaja on varem portaalile teatanud ja mis on kasutaja nimel. Punktis 3.12 nimetatud arvelduskonto peab vastama kasutustingimuste punktis 3.8 esitatud nõuetele.
3.14. Portaal maksab kasutajale portaali kontol olevad rahalised vahendid, mille on üle kandnud kasutaja või mis on üle kantud kasutaja jaoks, kasutaja poolt kasutaja profiilis esitatud taotluse alusel, kandes kasutaja taotluses osutatud rahasumma kasutaja pangakontole. Portaal tagab portaali pangakontol olevate rahaliste vahendite väljamaksmise asjaomasele kasutajale 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast kasutajalt taotluse saamist. Portaalil on õigus portaali pangakontol olevast või kasutajale ülekantavast summast kinni pidada panga vahendustasud.
3.15. Kui kasutaja soovib, et portaal maksaks portaali kontol olevad rahalised vahendid kasutajale välja muule pangakontole, millelt kasutaja ei ole varem portaali kontole ülekandeid teinud, esitab kasutaja enne punktis 3.13 nimetatud väljamaksetaotluse esitamist portaalile kogu vajaliku teabe kinnitamaks, et osutatud uus konto on avatud kasutaja nimel krediidiasutuses, mille suhtes kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätteid.
3.16. Portaal võib teha portaali kontol olevatest kasutaja rahalistest vahenditest (mis on näha asjaomase kasutaja virtuaalkontol) mahaarvamisi, et tagada kasutustingimustest ja loovutuslepingust tulenevate kasutaja kohustuste täitmine, sealhulgas portaali vahendustasude maksmiseks. Vahendustasude mahaarvamisel portaali kontolt kannab portaal samaväärse summa portaali kontolt portaali muule pangakontole, millel olevad rahalised vahendid kuuluvad portaali vara hulka.
3.17. Kui kasutajal ei ole üle 12 (kaheteistkümne) järjestikuse kuu jooksul olnud ühtegi nõuet, võib portaal virtuaalkonto sulgeda. Kui virtuaalkonto saldo on positiivne, on portaalil õigus alates 13. (kolmeteistkümnendast) kuust võtta portaali kontol olevatest (virtuaalkontol kajastuvatest) kasutaja rahalistest vahenditest igakuist virtuaalkonto teenuse tasu hinnakirjas näidatud summas, ja kui virtuaalkonto saldo on vähenenud nulli euroni (0 EUR), võib virtuaalkonto sulgeda.
3.18. Portaal esitab kasutajale virtuaalkontol tehtud tehingute väljavõtte. Väljavõtted asuvad kasutaja profiilis.
3.19. Ebaseaduslikul teel saadud vahendite kandmine portaali kontole on seadusvastane. Kahtlaste tehingute korral teavitatakse asjaomaseid ametiasutusi ning see võib kaasa tuua kogu kontol oleva rahasumma arestimise, samuti konto sulgemise ja rahaliste vahendite konfiskeerimise.
3.20. Kui kasutaja registreerimise või lepingu kehtivuse ajal tekib portaalil kahtlus rahapesus, terrorismi rahastamises või rahapesu või terrorismi rahastamise katses, on portaalil õigus kasutajat portaalis mitte registreerida, kasutajalt rahalisi vahendeid mitte vastu võtta ja/või blokeerida juurdepääs kasutaja profiilile ja/või virtuaalkontole või need sulgeda.
3.21. Ilma et see piiraks eelmainitu kohaldamist, lisatakse rahalised vahendid kasutaja virtuaalkontole loovutuslepingus sätestatud korras, kui portaal ise teeb kasutajale makseid, mida kasutajal on õigus saada.
3.22. Rahalisi vahendeid, mille portaal kannab kasutajale üle kooskõlas käesolevate kasutustingimustega, loetakse rahalisteks vahenditeks, mis on vajalikud toimingute tegemiseks käsunduslepingu tähenduses (vt viidet punktis 3.8). Asjaomane rahasumma pangas on oma olemuselt nõue (panga vastu), mida käsutatakse ja kasutatakse kasutaja huvides. Asjaomased rahalised vahendid on seega eraldatud IUVO varast ning neid ei kajastata IUVO finantsaruannetes. Rahaliste vahendite hoiustamisega portaali kontol ei hoiusta kasutaja neid selleks, et neist saaks osa IUVO varast (st omandiõigust ei anta üle), vaid kasutajale jääb õigus nõuda IUVO-lt virtuaalkontol hoiustatud rahalisi vahendeid käesolevate kasutustingimuste, loovutuslepingu ning mis tahes muude IUVOga sõlmitud lepingute alusel.

4. NÕUETE OSTMINE
4.1. Pärast kasutaja identifitseerimist on kasutajal kooskõlas kasutustingimustega õigus osta portaalis pakutavaid nõudeid, kui portaali kontol on olemas (ja virtuaalkontol kajastatud) piisavad rahalised vahendid ja täidetud järgmised tingimused:
4.1.1. nõuete käsitsi ostmisel (ilma rakenduseta Auto Invest) valib kasutaja omal äranägemisel ühe või mitu portaalis pakutavat nõuet;
4.1.2. nõuete käsitsi ostmisel (ilma rakenduseta Auto Invest) näitab kasutaja nõudetaotlusel nõude hinna, mille eest kasutaja soovib ühe või mitu nõuet osta, ja kinnitab oma valiku. Nõude hind koosneb nõude summast, mis ei tohi olla väiksem nõude miinimumsummast, ja võimalikust juurde- või allahindlusest;
4.1.3. nõuete ostmisel rakendusega Auto Invest (st mitte käsitsi ostmisel) valib kasutaja omal äranägemisel kriteeriumid, mis vastavad tema investeerimisstrateegiale ning mille kasutaja seejärel kinnitab kooskõlas käesolevate kasutajatingimustega. Nõuete ostmine toimub IUVO kui volitatud esindaja määratud kriteeriumide alusel;
4.1.4. kasutaja võib osta kõik portaalis pakutavad laenuandja nõuded laenuvõtja vastu, mis tulenevad laenulepingust, täies ulatuses või ainult osa neist, sõltuvalt nõudest;
4.1.5. kasutaja võib osta nõudeid, mille koguhind ei ületa sel ajal virtuaalkontol olevat rahasummat.
4.2. Kõik nõudetaotlused registreeritakse kronoloogilises järjekorras ja täidetakse portaalis sel hetkel kehtiva nõudetaotluste täitmise korra kohaselt. Aja kindlaksmääramisel on otsustava tähtsusega portaali süsteemi aeg. Portaalil on õigus igal ajal ilma kasutajat hoiatamata ühepoolselt muuta ja täiendada kehtivat taotluste täitmise korda.
4.3. Käsitsi tehtavate investeeringute puhul esitatakse kasutajale portaalis kokkuvõte pärast seda, kui kasutaja on valinud nõuded ja näidanud ära summad. Iga kokkuvõttes oleva nõude kõrval tagab portaal kasutajale õiguse tutvuda iga sõlmitava loovutuslepinguga. Kasutaja kontrollib portaalis kokkuvõttes sisalduva teabe täielikkust ja täpsust ning võib soovi korral teha kokkuvõttes esitatud teabesse muudatusi. Kui kokkuvõttes esitatud teave vastab kasutaja väljendatud tahtele, kinnitab kasutaja kokkuvõtte portaalis kehtestatud korras. Nõuete omandamine rakenduse Auto Invest abil on sätestatud 14. jaotises. Kui 4. jaotise ja 14. jaotise sätetes esineb vastuolusid, kohaldatakse 14. jaotise sätteid.
4.4. Punktis 4.3 nimetatud kinnituse andmisel muutub kasutaja ost kasutaja ja portaali suhtes siduvaks ning portaal võtab kokkuvõttes osutatud rahasumma viivitamata maha portaali kontol olevatest kasutaja rahalistest vahenditest. Asjaomane nõue loetakse kasutajale loovutatuks siis, kui raha on portaali kontolt maha võetud ja asjakohane tehing kajastub kasutaja virtuaalkontol. Rakendusega Auto Invest nõuete ostmisel ei tehta kokkuvõtet ning kasutaja taotluse järgi muutub kasutaja ost talle siduvaks hetkest, kui rakendus leiab sobiva nõude, sõlmitakse asjakohane loovutusleping ning IUVO võtab loovutuslepingus nõude hinnaks märgitud rahalised vahendid viivitamata kasutaja virtuaalkontolt maha.
4.5. Portaal kannab rahasumma laenuandja kontole viivitamata, kuid 5 tööpäeva jooksul pärast nõude esitamist, nagu sätestatud punktis 5.5.
4.6. Nõudetaotluse esitamisega volitab kasutaja portaali kandma nõudetaotluses osutatud rahasumma portaali kontol olevatest kasutaja rahalistest vahenditest asjakohasele laenuandjale kooskõlas loovutuslepingu tingimustega. Rakenduse Auto Invest kasutamisega volitab kasutaja IUVOd tegema nõudega seoses loovutuslepingus märgitud rahaliste vahendite ülekande asjakohasele loovutajale kooskõlas lepingu ja loovutuslepingu sätetega.
4.7. Kasutaja kinnitab ja mõistab, et kasutaja võib osta üksnes neid laenuvõtja kohta kehtivate ja laenulepingust tulenevate nõuete osi, millega laenupakkuja portaalis kaupleb. Ostes nõude osa, kinnitab ja mõistab kasutaja, et nõuded ei kujuta endast kõiki laenuandja nõudeid laenuvõtja vastu, ning kasutaja ei ole laenulepingu alusel laenuvõtja ainus laenuandja, ning sel juhul käitleb portaal nõuet koos teiste portaali kasutajate laenulepingust tulenevate nõuetega, järgides loovutuslepingu üldtingimusi ja kasutustingimusi.
4.8. Kasutaja võib igal ajal vaadata kasutaja profiilist teavet kõigi oma portaalis tehtud tehingute kohta, portaalilt kasutajale tehtud maksete kohta ja mahaarvamiste kohta, mille portaal on teinud kasutajalt kasutustingimuste ja loovutuslepingu tingimuste kohaselt.
4.9. Kui kasutaja virtuaalkontot krediteeritakse või debiteeritakse ekslikult portaali töö katkemise tõttu, on portaalil õigus kasutaja virtuaalkontot vastavalt debiteerida või krediteerida. Kui virtuaalkonto saldo on pärast maksete korrigeerimist negatiivne, peab kasutaja 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast portaalilt teate saamist lisama portaali kontole raha, et saldo ei oleks negatiivne.

5. LOOVUTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA TÄITMINE
5.1. Samal ajal punktis 4.3 osutatud kinnituse andmisega kinnitab kasutaja portaali kehtestatud korras ostetava nõude loovutuslepingu tingimused. Rakenduse Auto Invest kaudu tehtud investeeringute puhul kinnitab kasutaja loovutuslepingute tingimused rakenduse aktiveerimisega.
5.2. Loovutusleping loetakse sõlmituks hetkel, mil kasutaja on portaali kehtestatud korras kinnitanud loovutuslepingu tingimused, ja kasutaja saab laenuandjaks. Rakenduse Auto Invest kasutamisel loetakse loovutusleping sõlmituks hetkel, kui selle sõlmib IUVO kui kliendi esindaja.
5.3. Pärast loovutuslepingu sõlmimist ja kogu selle kehtivusajal on loovutusleping kasutajale kasutaja profiilis kättesaadav ning portaal tagab kasutajale viivitamata õiguse tutvuda ostetud nõude tagasimaksmise ning laenu tagasimaksmise ja intressimaksete graafikuga. Laenulepingut ja muid loovutuslepingu sõlmimisest tulenevaid dokumente ei anta üle kasutajale (investorile), vaid neid hoitakse portaalis või loovutaja juures. Laenuvõtja isikut ei tohi mingil juhul avaldada ühelegi kasutajale.
5.4. Laenuvõtja teeb laenulepingu kohaselt laenuvõtja makseid. Laenuvõtja maksete saamisel jagab portaal saadud rahasumma laenuvõtja kõigi laenuandjate vahel, kellel on laenuvõtja vastu nõudeid, järgmiselt:
5.4.1. saadud laenu põhisumma jagatakse proportsionaalselt iga laenuandja nõude summaga;
5.4.2. saadud intress ja muud nõudest tulenevad kõrvalnõuded makstakse kasutajale, kellel on asjaomane nõue;
5.4.3. kui üks või mitu laenulepingust tulenevat nõuet, mille täitmiseks laenuvõtja on teinud laenuvõtja makse, on ajavahemikul alates laenuvõtja eelmise makse laekumisest kuni laenuvõtja viimase makse laekumiseni loovutatud teisele laenuandjale (investorile), jagatakse asjaomasest nõudest punktis 5.4.2 osutatud korras tulenevad intressid ja muud kõrvalnõuded loovutajast laenuandja ja investorist laenuandja vahel. Seejuures võetakse arvesse päevade arvu laenuvõtja eelmise ja viimase makse vahel ning seda, kui kaua vastav nõue on asjaomasele laenuandjale kuulunud.
5.5. Portaal kajastab tehingut viivitamata kasutaja virtuaalkontol, näidates ära kasutaja poolt või kasutajale üle kantud rahasumma. Portaal kannab raha kasutaja pangakontole 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast asjakohase kirjaliku taotluse saamist ning peab ülekantavast summast kinni teenustasu (kui seda kohaldatakse) ja muud võimalikud hinnakirjast tulenevad maksed.
5.6. Investor on teadlik asjaolust ja nõustub, et intressi, viivise ja muude kõrvalnõuete, samuti kasutustingimuste või loovutuslepingu alusel makstavate summade arvutamisel lähtutakse 365-päevasest aastast.
5.7. Kasutaja on teadlik laenuvõtja kohustuste täitmata jätmise riskist, mille tagajärjel kasutaja nõuet ei pruugita täies ulatuses rahuldada. Portaal teeb kõik vajalikud ja lubatud toimingud selleks, et soodustada nõude õigeaegset ja täielikku rahuldamist, ilma kasutajat kaasamata. Kui laenuvõtja ei täida oma kohustusi, ei võta portaal nõude tagamise kohustust ja portaal ei pea kasutajale tema makstud nõude hinda täielikult ega osaliselt tagasi maksma.
5.8. Nõude hinna tasumise kord, nõuete rahuldamist käsitlevad tingimused ja muud loovutustingimused on sätestatud loovutuslepingus.

6. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Kasutaja kohustub:
6.1.1. mitte kasutama portaali ebaseaduslikuks tegevuseks, sealhulgas pettuseks ja rahapesuks;
6.1.2. portaalis registreerudes ja portaali kasutades esitama nii IUVO-le kui ka IUVO koostööpartneritele üksnes tõeseid andmeid;
6.1.3. kasutama üksnes turvalisi elektroonilise side ja andmeedastuse vahendeid ning seadmeid;
6.1.4. viivitamata, kuid 3 (kolme) tööpäeva jooksul teavitama portaali kirjalikult juhul, kui muutub kasutaja ees- või perekonnanimi, e-posti aadress, pangakonto number või muud andmed;
6.1.5. olema portaaliga suheldes viisakas ja järgima üldkehtivaid kõlblusnorme.
6.2. Kasutustingimusi kinnitades kinnitab kasutaja, et ta on võimeline tegema nõuete ostu otsuseid ja sõlmima loovutuslepinguid ning ta mõistab kõiki riske, sealhulgas riski, et nõuet või selle osa ei pruugita rahuldada.
6.3. Kasutaja on teadlik asjaolust ja mõistab, et kolmandad isikud, kes on hankinud endale kasutaja salasõna, pääsevad ligi kasutaja profiilile ja võivad kasutaja nimel kohustusi võtta. Kui kasutaja profiili kasutatakse portaalis toimingute tegemiseks (sh nõuete ostmiseks) kasutaja õige e-posti aadressi ja salasõna abil, käsitatakse kasutaja profiilis tehtud toiminguid kasutaja enda tehtud toimingutena.
6.4. Kasutaja tagab, et portaali kontol on maksete tegemiseks piisavalt kasutaja rahalisi vahendeid, millega tasutakse nõuete ostmise eest ning millest võetakse välja rahalisi vahendeid. Kui rahalisi vahendeid ei ole piisavalt, jätab portaal makse ja/või tehingu tegemata. Portaal ei vastuta kahju eest, mis kasutajale võib seoses sellega tekkida.
6.5. Kasutaja mõistab ja on teadlik, et portaal on kohustatud tagama laenuvõtja isikuandmete konfidentsiaalsuse ja seetõttu avaldab portaal loovutuslepingu raames laenuvõtja kohta vaid piiratud sisuga teavet. Kasutaja ei taotle portaalilt konfidentsiaalse teabe avaldamist laenuvõtja kohta ega esita portaali ega laenuvõtja vastu seoses sellega kaebusi.
6.6. Kasutaja (investor) ei võta loovutuslepingu kehtivusajal ühendust laenuvõtjaga seoses sõlmitud laenulepinguga ja loovutatud nõudega, sealhulgas ei külasta ta laenuvõtjat tema elu- ega tegevuskohas, ei suhtle temaga kiirsuhtlusvahendite ega sotsiaalvõrgustike kaudu, ei nõua laenuvõtjalt makseid ilma portaali abita, ei esita laenuvõtja vastu nõudeid ega algata laenuvõtja suhtes kohtu- ega vahekohtumenetlusi.
6.7. Kasutaja isikuandmete töötlemisel on igal kasutajal privaatsuspoliitika jaotises 3 sätestatud õigused ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 sätete kohaselt ja õigus esitada vastuväiteid otsusetegemisele, mis põhineb ainult automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profileerimisel, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kokkuleppe sõlmimiseks, toimub töötlemine vastavalt kehtivatele õigusaktidele või kasutaja sõnaselgele nõusolekule.
6.8. Kasutaja tunnistab ja nõustub, et tal ei ole lubatud kasutada portaali, portaali teenuste osutamiseks vajalikke arvutiprogramme, domeeninimede üldisi ressursiaadresse (URLid), andmebaase, funktsioone või portaali sisu muuks otstarbeks kui isiklikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel, välja arvatud kui IUVO on vastavaks kasutuseks andnud oma sõnaselge kirjaliku nõusoleku. Käesolevate kasutustingimuste kohaselt on kolmandal isikul keelatud kasutada automatiseeritud tarkvarasüsteemi portaalist andmete saamiseks kaubanduslikel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui IUVO on vastavaks kasutuseks andnud oma sõnaselge kirjaliku nõusoleku.
6.9. Kasutaja ei tohi:
6.9.1. kasutada portaalile juurdepääsuks automatiseeritud vahendeid või koguda teavet portaalist (sealhulgas veebirobotid, veebiämblikud, skriptid või muud automatiseeritud vahendid või programmid);
6.9.2. paljundada, muuta, kohandada, tõlkida või muul moel teha muudatusi portaalis või portaali teenustes mis tahes keskkonnas, kaasa arvatud automatiseeritud või mitteautomatiseeritud ekraanipildi jäädvustamine, andmebaasi väljavõtete jäädvustamine või muu tegevus, mille eesmärk on sisu või muu teabe hankimine muuks otstarbeks kui käesoleva lepingu alusel või portaali poolt sõnaselgelt lubatud mittekaubanduslik ning isiklik kasutus;
6.9.3. portaali raamida või peegeldada, kasutada raamimismeetodeid, et lisada muud konfidentsiaalset teavet, lisada portaali hüpikaknaid või muul moel mõjutada portaali kuvamise tingimusi;
6.9.4. mõjutada, hiilida mööda või tõkestada mis tahes teenuste turva- või muude tehnoloogiliste funktsioonide tööd või üritada saada loata juurdepääsu portaalile (või selle teenustele) või sellega seotud süsteemidele ja/või võrkudele;
6.9.5. kasutada IUVO või portaalis mis tahes viisil esitatud teiste isikute andmeid, et konkureerida IUVOga, laenupakkujatega või muude isikutega, kes on need andmed esitanud;
6.9.6. kasutada portaali teenuseid mis tahes ebaseaduslike või sobimatute toimingute tegemiseks;
6.9.7. teha toiminguid, mis ei ole käesolevate kasutustingimustega sõnaselgelt lubatud ning mille tulemusena kohaldub või võib kohalduda (IUVO omal äranägemisel) IUVO taristule ebamõistlik või põhjendamatult suur laen.

7. PORTAALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7.1. Portaal sõlmib kasutaja korraldusel ja kasutaja poolt portaalis tehtud tellimuste alusel loovutuslepinguid ning haldab kasutaja nõudeid. Kasutaja annab korraldusi ja volitusi ning portaal täidab kasutaja huvides ülesandeid, kuid haldab nõuet enda nimel.
7.2. Kui laenupakkuja rikub loovutuslepingut, annab kasutaja portaalile volituse rakendada ühte või kõiki järgnevatest meetmetest:
7.2.1. pidada kasutaja nimel laenupakkujaga läbirääkimisi, kaasa arvatud täiendavate kokkulepete sõlmimine maksete ajatamiseks ja/või graafiku muutmiseks;
7.2.2. portaal volitab juristi või õigusbüroo kasutaja esindajaks kohtus või kohtutäiturite, muude avalike asutuste või äriühingute suhtes;
7.2.3. esitada kasutaja nimel ja portaali kulul laenupakkuja vastu hagi ja/või täitemeetmed.
7.3. Kõik kulud, mida portaal punkti 7.2 alusel kannab, makstakse eelisjärjekorras tagasi summalt, mis laenupakkujalt saadakse. Portaal haldab kasutajale (investorile) loovutatud nõudeid loovutuslepinguga ettenähtud ulatuses eraldi oma varadest. Käesolevate kasutustingimustega nõustudes annab investor portaalile oma nõusoleku hallata nõuet investori huvides ning nõustub nõude loovutamisega portaalile, kui see on vajalik või kui nõudega seotud kohustused jäetakse täitmata. Portaal jätab endale õiguse omandada nõude omandiõigus ja/või loovutada nõue tagasi kasutajale, kui portaal peab seda vajalikuks. Kasutaja ja portaal kinnitavad, et käesolev kasutustingimuste säte kehtib nõude loovutamise kohta ning kasutaja nõustub, et portaalil on õigus esitada nõue portaali enda nimel. Kasutaja annab portaalile õiguse nõuet hallata ning portaal kasutab seda õigust enda nimel, kuid kasutaja huvides. Kasutaja kohustub mitte ühepoolselt tagasi võtma kasutustingimustes ja loovutuslepingus sisalduvat volitust.
7.4. Portaal peab töötlema teatud hulgal kasutajate isikuandmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi. Enamik andmetöötlustoiminguid tehakse selliste juriidiliste kohustuste alusel või selleks, et täita lepingulisi kohustusi, mis tulenevad kasutaja ja portaali vahel sõlmitud lepingust. Seega võib olenevalt asjaoludest olla portaalil võimatu täita kasutaja teatud nõudeid seoses nende isikuandmetega. Portaal on kohustatud esitama kasutajale sellekohaseid selgitusi.
7.5. IUVO-l on õigus korraldada aeg-ajalt edenduskampaaniaid ning pakkuda kõigile või teatud kasutajatele püsikliendiprogramme või muid hüvesid. IUVO avaldab selliste kampaaniate, programmide ja/või muude hüvede tingimused portaalis ja/või saadab tingimuste teabe ja muu asjakohase teabe kasutajatele nende poolt portaalis märgitud suhtluskanalite kaudu (e-post, telefon või muu). Kui kasutaja soovib osaleda asjakohases kampaanias, püsikliendiprogrammis või saada osa muudest hüvedest, loetakse, et kasutaja on nõustunud portaalis avaldatud või kasutajatele saadetud tingimustega. IUVO-l on õigus ühepoolselt muuta oma kampaaniate, programmide või muude hüvede tingimusi viivitamatult või andes sellest eelnevalt kirjalikul teel teada. IUVO teeb teavitamise otsuse omal äranägemisel. Kampaaniatele või programmidele kohaldatavad tingimused võidakse avaldada portaali veebilehe osas, mille pealkiri ei ole „Tingimused/kasutustingimused“; tingimused võivad sõltuvalt kasutajast või teatud kasutajagruppidest varieeruda, ning IUVO võib tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta ilma kasutajaid sellest eelnevalt teavitamata. IUVO teeb teavitamise otsuse omal äranägemisel.

8. TASUMINE PORTAALI TEENUSTE EEST
8.1. Kasutaja võib maksta portaalile portaali osutatud teenuste eest teenustasu hinnakirja või kasutaja ja portaali vahelise kokkuleppe kohaselt ning teeb muud hinnakirjas ettenähtud maksed.
8.2. Portaal võtab teenustasu (kui seda kohaldatakse) maha portaali kontol olevatest kasutaja rahalistest vahenditest, kooskõlastamata seda kasutajaga eraldi. Portaal võtab teenustasu alles pärast seda, kui laenuvõtja raha on loovutuslepingu kohaselt laekunud portaali kontole. Nõude edasimüügi korral (10. jaotis) võib portaal hinnakirjas nõuete edasimüügi kohta kehtestatud vahendustasu maha võtta kohe pärast seda, kui on sõlmitud asjaomase nõude edasimüüki käsitlev loovutusleping, sõlmimata selleks kasutajaga lisakokkuleppeid.
8.3. Kasutaja pank võib võtta vahendustasu rahaliste vahendite ülekandmiselt kasutaja pangakontolt portaali kontole kooskõlas kasutaja panga teenuste hinnakirjaga. Selline vahendustasu ei mõjuta portaali võetava teenustasu suurust ning kasutaja võtab seda arvesse iga kord, kui ta kannab raha portaali kontole.
8.4. Maksekohustus täidetakse hetkel, kui makstav summa kantakse üle makse saaja kontole.
8.5. Kasutaja on teadlik ja mõistab, et maksuseaduste ja muude kasutaja suhtes kohaldatavate normatiivaktide kohaselt kuulub kasutaja tulu, mis ta on saanud seoses nõudega, maksustamisele. Portaal teeb maksude, lõivude jm Eesti Vabariigi seaduste kohaselt kohustuslike maksete mahaarvamised kasutajale väljamakstavatest summadest, kui kehtivad seadused seda nõuavad. Kasutaja vastutab täielikult kõigi kasutaja nõudest tulenevate maksude tasumise eest kooskõlas Eesti Vabariigi või kasutaja elukohariigi seadustega.

9. NÕUETE EDASIMÜÜMINE
9.1. Kasutajal on õigus müüa oma laenulepingutest tulenevaid nõudeid teistele kasutajatele. Kasutajatevahelisi nõuete müügi tehinguid teeb üksnes portaal. Kasutajal ei ole õigust müüa ega muul moel võõrandada nõudeid kolmandale isikule ilma portaali kasutamata.
9.2. Kui kasutaja soovib nõuet müüa, märgib kasutaja portaalis nõude, mille ta soovib portaali raames täielikult või osaliselt müüa. Kasutaja võib müüa nõude tervikuna või selle osa.
9.3. Kasutaja võib oma nõude müüa selle põhisumma jäägi eest või alla- või juurdehindlusega. Kui kasutaja soovib nõude müüa alla- või juurdehindlusega, arvutatakse alla- või juurdehindlus nõude põhisumma jäägilt, mis on näidatud portaalis. Nõude edasimüügihind koosneb müüdava nõude põhisumma jäägist, mis on näidatud portaalis, ning kasutaja määratud võimalikust alla- või juurdehindlusest.
9.4. Kasutaja peab täitma portaalis nõude edasimüügipakkumise parameetrid ja need portaalis kehtestatud korras kinnitama.
9.5. Kasutaja nõude edasimüügi pakkumist peetakse kõigi portaali kasutajate ja portaali suhtes siduvaks pakkumiseks. Pakkumine loetakse tehtuks ajal, mil kasutaja on portaalis kinnitanud kõik nõude edasimüügi parameetrid. Pakutav nõue muutub kõigile portaali külastajatele nähtavaks ja kõigil kasutajail on õigus osta seda edasimüügihinnaga, mille kasutaja kehtestas kasutustingimuste ja loovutuslepinguga ettenähtud korras. Kasutaja võib portaalis avaldatud pakkumise igal ajal tühistada seni, kuni nõuet ei ole edasi müüdud. Kasutaja pakkumine loetakse tühistatuks siis, kui see ei ole enam portaali kasutajaile kättesaadav.
9.6. Nõuete ostmine toimub kasutustingimuste 4. ja 5. jaotises kehtestatud korras.
9.7. Loovutusleping loetakse sõlmituks siis, kui kasutaja (investor) on vastu võtnud punktis 10.5 sätestatud portaali pakkumise. Loovutuslepingu sõlmimisega loetakse nõue kasutajale (investorile) üle läinuks.
9.8. Pärast loovutuslepingu sõlmimist kannab portaal loovutuslepingus osutatud nõude edasimüügihinna portaali kontol olevatest kasutaja (investor) rahalistest vahenditest teisele kasutajale (loovutajale), ajakohastades asjaomase tehingu andmeid kasutajate virtuaalkontodel ning, kui loovutaja seda soovib, kandes raha üle loovutaja pangakontole.
9.9. Loovutuslepingu sõlmimisega saab kasutaja (investor) endale kõik nõudest tulenevad edasised laenumaksed, kaasa arvatud põhisumma, intress ning kõrvalnõuded, või muud rahalised kohustused, mida arvestatakse enne või pärast loovutuslepingu sõlmimist.
9.10. Nõuet võib portaalis edasi müüa piiramatu arv kordi.
9.11. Portaal ei ole kohustatud, kuid võib ühepoolselt ja kasutajat eelnevalt teavitamata peatada portaalis nõuete edasimüügi järgmistel juhtudel:
9.11.1. IUVO-l on teavet ja/või kahtlus ja/või IUVO on kindlaks teinud, et IUVO ja laenupakkuja vahel sõlmitud lepingu puhul on aset leidnud või tõenäoliselt leiab aset lepinguliste kohustuste täitmatajätmine;
9.11.2. aset on leidnud olulised sündmused, mis võivad IUVO hinnangul põhjustada IUVO-le ja/või kasutajale märkimisväärset kahju.
9.12. Tegutsedes kooskõlas tingimuste punktiga 9.11 ei vastuta IUVO kasutaja või kolmandate isikute ees mis tahes kahju või kulude eest.

10. VASTUTUS
10.1. Kasutaja vastutab kahju eest, mis tuleneb lubamatust tegevusest, kui kasutaja on tegutsenud ebaseaduslikult või on tahtlikult (sihilikult) või jämeda hooletuse tõttu rikkunud punkti 2.8 või 2.9 nõudeid.
10.2. Kasutaja vastutab kogu kahju, võetud kohustuste ja muu tegevuse eest, mis on toimunud kasutaja profiilis ajani, mil portaali on hoiatatud punktis 2.8 osutatud olukorrast ja mil portaalil on olnud piisavalt aega, et blokeerida juurdepääs kasutaja profiilile.
10.3. Kui kasutaja kannab kahju portaalis toimunud ebaseadusliku tegevuse tõttu, hüvitab portaal kogu kasutajale tekitatud otsese kahju. Kahjutasu piirdub virtuaalkontol kajastuva kahju summaga ajal, mil kahju tekkis.
10.4. Koostööpartner (laenupakkuja) on portaalile kinnitanud, et ta järgib oma tegevuses kõiki õigusnõudeid, mida kohaldatakse tema laenutegevuse suhtes, sealhulgas hindab ta laenuvõtjate maksejõulisust ja krediidivõimet ning kontrollib nõuetekohase hoolikusega laenuvõtja esitatud andmete täpsust ja täielikkust. Kasutaja on teadlik ja kinnitab, et portaal ei vastuta laenuvõtja ja/või koostööpartneri esitatud andmete täpsuse ja täielikkuse eest.
10.5. Portaal ei vastuta kasutaja ees kahju eest, mida kasutaja kannab või võib kanda portaali kasutamise tõttu, sealhulgas järgmistel juhtudel:
10.5.1. kui kasutaja on müünud oma nõude alla- või juurdehindlusega;
10.5.2. kui kasutaja ei ole täitnud lepingu tingimusi;
10.5.3. kolmandate isikute ebaseadusliku tegevuse tõttu hetkeni, mil kasutaja profiil punktis 2.9 sätestatud korras blokeeritakse;
10.5.4. sidekatkestuste ja muude katkestuste või takistuste tõttu, mis ei sõltu portaalist;
10.5.5. kui kasutaja juurdepääs kasutaja profiilile on kooskõlas lepinguga blokeeritud;
10.5.6. laenulepingu rikkumise tõttu laenuvõtja poolt või laenuvõtja ebaseadusliku tegevuse tõttu;
10.5.7. kasutaja loovutuslepingust tulenevate kohustuste täitmise või täitmisega viivitamise tõttu.
10.5.8. IUVO koostööpartnerite poolne kohustuste rikkumine asjaomaste koostööpartnerite ja klientide vahel sõlmitud lepingute raames.
10.6. Portaal ei ole kohustatud tegema kasutajale nõude eest makseid enne, kui asjaomane makse on laenupakkujalt IUVO-le laekunud.
10.7. Portaal ei pea kasutajale tagasi maksma ega hüvitama tasutud nõude hinda ega selle osa.
10.8. Kasutajad arveldavad portaalis tehtavad tehingud otse ja omal vastutusel. Kasutajail on õigus kasutada portaalis pakutavaid lepinguvorme omal vastutusel ja riisikol. Portaal ei vastuta võimalike seadustest tulenevate kohustuste eest, mis kasutajail võivad tekkida portaalis tehtud tehingute tõttu.
10.9. Kui kasutaja eitab tehingu lubamist (nõusoleku andmist tehingu tegemiseks), loetakse kasutaja profiili ja salasõna kasutamist piisavaks tõendiks selle kohta, et kasutaja on tehinguga nõustunud või pannud toime pettuse või tahtlikult või hoolimatusest jätnud täitmata kasutustingimuste punktist 2.8 või 2.9 tulenevad kohustused.
10.10. Lepinguosalised ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise eest juhul, kui täitmata jätmise põhjused ei sõltu lepinguosaliste tahtest ja tulenesid vääramatu jõu asjaoludest. Lepinguosaline võib vääramatu jõu asjaoludele viidata üksnes juhul, kui ta on teinud kõik endast sõltuva, et täita oma kasutustingimustest või loovutuslepingust tulenevad kohustused. Kui vääramatu jõu asjaolud on ära hoitud, peab lepinguosaline viivitamata jätkama oma kohustuste täitmist.
Lepinguosalised käsitavad vääramatu jõu asjaoludena asjaolusid, mida nad ei oleks saanud ennustada ega mõjutada, muu hulgas järgmist:
10.10.1. erakorralised ja vältimatud asjaolud, mille on põhjustanud loodusjõud, sealhulgas loodusõnnetused, tulekahju, üleujutus, maavärin, sõjategevus, terroriakt, massirahutused või streik;
10.10.2. IUVO-le ja/või laenupakkujale siduv õigusakt, millest tuleneb viivitus kohustuste täitmisel (moratoorium);
10.10.3. tehnilised rikked, viivitused, talitlushäired, arvuti- ja/või sidesüsteemide ja/või riistvara ja/või tarkvara rikked; häired energiavarustuses või muus IUVO jaoks kriitilises taristus, mida IUVO ei saanud ette näha või mõjutada;
10.10.4. riigisiseste ja/või välisriigi asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonide otsused ja/või tegevus;
10.10.5. IUVO-le ja/või laenupakkujale siduva õigusakti jõustumine ja/või muutmine ja/või kehtivuse peatamine, mis mõjutab käesolevatest kasutustingimustest tulenevate kohustuste täitmist;
10.10.6. muud asjaolud, mida lepinguosalised ei saanud ette näha ega vältida.
10.11. Et lepinguosalised kasutavad lepingu täitmise käigus sidevahendeid, ei vastuta portaal kahju eest, mis tuleneb posti, faksi, elektrooniliste või muude sidevahendite teenuse katkemisest, samuti häiretest tehnoloogias, mille abil tagatakse portaali asjakohased teenused, sealhulgas katkestused sidevahendite töös, portaali töös, elektroonilises andmevahetuses ja krediidiasutuste maksesüsteemis (sh internetipangandus).
10.12. IUVO jätab endale täieliku õiguse rakendada ette teatamata kõiki meetmeid, mida ta peab portaali omavolilise kasutamisega seotud isiku suhtes vajalikuks, et kaitsta oma õigusi ja ennetada omavolilist kasutamist, kaasa arvatud tehnoloogiliste lahenduste blokeerimine ja/või kohtumenetluse algatamine.

11. KASUTAJA ISIKUANDMED
11.1. Äritegevuse käigus töötleb portaal oma kasutajatega seotud teavet. Seoses füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisega kehtib portaalile mõni täiendav nõue. Lisateavet portaali töödeldavate isikuandmete ja portaali andmetöötlustoimingute kohta saate privaatsuspoliitikast. Portaal on isikuandmete vastutav töötleja. Vastutava töötlejana võib portaal volitada portaali nimel kooskõlas kasutustingimuste punktiga 11.4 andmeid töötlema volitatud töötleja. Portaal sõlmib iga volitatud töötlejaga mitteavalikustamislepingu. Portaal jääb vastutavaks andmetöötlemisülesannete nõuetekohase täitmise eest.
11.2. Portaalil on õigus töödelda kõiki kasutaja isikuandmeid portaali kasutustingimustest või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ning kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679, muu hulgas:
11.2.1. koguda kasutajalt, kolmandatelt isikutelt, andmebaasidest, avalikest registritest isikuandmeid ja muud teavet;
11.2.2. korrastada ja analüüsida andmeid;
11.2.3. salvestada andmeid seaduses ettenähtud viisil ja
11.2.4. teha muid toiminguid, et täita oma kasutustingimustest ja seadusest tulenevaid kohustusi.
11.3. Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk on kliendi andmete hoidmine, teenuste pakkumine, osutamine ja haldamine, finants- ja statistiline analüüs ning portaali ja/või kasutaja lepingust tulenevate ülesannete täitmine ja õiguste kaitsmine.
11.4. Portaalil on õigus avaldada kasutaja isikuandmeid:
11.4.1. portaali töötajatele, kelle tööülesanne on isikuandmete töötlemine;
11.4.2. kõigile isikutele, kellele on delegeeritud portaali kasutustingimustest tulenevate kohustuste täitmine (sealhulgas kommunikatsiooniteenuste osutajad, maksevahendajad, krediidiasutused, IT-teenuste pakkujad jne);
11.4.3. portaali emaettevõtjale, selle juhtettevõttele või juhtidele ning kõigile juhtettevõttest sõltuvatele ettevõtetele, muudele äriühingutele või ettevõtetele ning füüsilistele isikutele, kes on otseselt või kaudselt omandanud olulise osa portaali osakapitalis või milles portaal on omandanud otsese või kaudse osaluse, kuivõrd selline teave on vajalik neile delegeeritud ülesannete täitmiseks;
11.4.4. Euroopa Liidus asuvatele teenuseosutajatele, kellelt portaal ostab kasutustingimustest tulenevaid teenuseid, kuivõrd selline teave on vajalik neile delegeeritud ülesannete täitmiseks;
11.4.5. nende isikuandmete töötlemise süsteemide käitajatele, mille vastutav töötleja on portaal, kuivõrd selline teave on vajalik neile delegeeritud ülesannete täitmiseks;
11.4.6. nõude üleandmisel (loovutamisel);
11.4.7. kolmandale isikule, kes nõuab kasutajalt võlgu sisse (nt inkassofirmad, juristid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid jne);
11.4.8. portaalile õigus-, raamatupidamis- või auditeerimisteenuste osutajatele, tagades, et asjaomane isik kohustub sellist teavet mitte avalikustama.
11.5. Kasutaja nõustub sellega, et portaal kasutab kasutaja profiilis näidatud aadressi, e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit portaali või tema sidusettevõtete tooteid või reklaame käsitlevate kommertsteadete saatmiseks. Kasutaja võib kasutustingimuste käesoleva punkti alusel antud nõusoleku tagasi võtta.
11.6. Portaalil on õigus helistada ning saata tekstsõnumeid (SMS) kasutaja profiilis märgitud ja mobiilsideoperaatori ühendusega telefoninumbrile, saata e-kirju kasutaja profiilis märgitud e-posti aadressile ja saata postisaadetisi kasutaja postiaadressile, et võtta kasutajaga ühendust seoses portaali teenuste osutamisega.
11.7. Portaal võtab isikuandmete kaitseks kõik vajalikud füüsilised, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et vältida isikuandmete sattumist kõrvaliste isikute kätte ja nende loata töötlemist.

12. LEPINGU LÕPETAMINE
12.1. Portaalil on õigus piirata kasutaja õigust portaali kasutada ja/või lõpetada leping ja kustutada kasutaja profiil ilma hoiatamata juhul, kui:
12.1.1. kasutaja rikub käesolevaid tingimusi või loovutuslepingut, muid portaalis kohaldatavaid tingimusi, või kasutab portaali muul moel ebaseaduslikult;
12.1.2. kasutaja on esitanud vale- või eksitavat teavet või võltsdokumente;
12.1.3. portaal kahtlustab rahapesu, terrorismi rahastamist või nende katset kasutaja või tema profiili kaasabil või IUVO-le on teada või tal on kahtlus, et kasutaja on isik, kellele on kohaldatud rahvusvahelisi või siseriiklikke sanktsioone, või ta on sellise isikuga seotud;
12.1.4. kasutaja ei ole IUVO-le viimase määratud tähtaja jooksul esitanud teavet, mida IUVO vajab seoses klientide isikusamasuse tuvastamisega ja/või IUVO põhimõtte „tunne oma klienti“ ja tegevuskorraga ja/või mis on õigusaktide alusel nõutav.
12.2. Portaalil on õigus leping selle kehtivusajal igal ajal ühepoolselt lõpetada, teatades sellest kasutajale e-kirja teel 10 (kümme) tööpäeva ette. Sel juhul on kasutajal alates teate saatmise hetkest keelatud sõlmida uusi loovutuslepinguid, osta uusi nõudeid ja kasutada kasutaja profiili. Sel juhul jätkab portaal kasutaja nende nõuete haldamist, mis on ostetud enne portaali teate saatmist lepingu ühepoolse lõpetamise kohta, kooskõlas kasutustingimuste ja loovutuslepinguga.
12.3. Kasutaja võib lepingu kehtivusajal igal ajal nõuda kasutaja profiili kustutamist ja lepingu lõpetamist tingimusel, et kasutajal ei ole portaali hallatavaid nõudeid.
12.4. Kui kasutaja soovib kasutaja profiili kustutada ja lepingu lõpetada, saadab ta kasutaja e-posti aadressilt portaalile sellekohase teate või täidab kasutaja profiilis asjakohase teate ja kinnitab selle portaali kehtestatud korras. IUVO võib säilitada andmeid kasutaja ja tema portaalis tehtud tehingute kohta sellise ajaperioodi vältel, mis on IUVO-le õigusaktidest tulenevalt kohustuslik.
12.5. Lepingu lõpetamisel kannab portaal kõik portaali kontol olevad kasutaja rahalised vahendid kasutaja pangakontole 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast lepingu lõpetamist. IUVO ei vastuta ülekannete tähtaegade mittetäitmise eest, kui see tuleneb IUVOst sõltumatutest põhjustest. Kui kasutaja on vahetanud osa või kõik oma esialgselt kontole üle kantud rahalistest vahenditest teise valuutasse ning kasutajal ei ole portaalis registreeritud samas valuutas pangakontot, informeerib IUVO kasutajat sellest, et rahalised vahendid tuleb vahetada oma pangakonto(de)le vastavatesse valuutasse. Kui kasutaja ei rakenda vastavaid meetmeid, vahetab IUVO omal äranägemisel kasutaja rahalised vahendid sobivasse valuutasse (milles kasutajal on pangakonto).

13. PORTAALI MAKSEJÕUETUS
13.1. Portaali maksejõuetuse korral lõpetatakse uute loovutuslepingute sõlmimine portaalis viivitamata. Kõik portaali kontole kantud rahalised vahendid tagastatakse kasutajatele asjakohaste maksejõuetust käsitlevate õigusaktide kohaselt, võttes arvesse punktis 3.21 kirjeldatud varade lahusust.
13.2. Portaali maksejõuetuse korral antakse kasutajaile portaali andmebaasist täielik teave portaalis tehtud tehingute kohta. Teave maksejõuetuse, asjakohase menetluse ning halduri(te) ja teiste portaali õiguste ja kohustuste üleminekuga tegelevate isikute kontaktandmed avaldatakse portaali veebilehel. Et tagada eespool oleva sätte järgimine, sõlmib portaal hoiulepingu, mille kohaselt on portaalil õigus ja kohustus anda hoiule andmekandja, millele portaal on salvestanud kõik portaalist pärinevad kehtivad andmed.
13.3. Portaali maksejõuetus ei mõjuta kasutaja, laenupakkuja ja laenuvõtja vahelisi õigussuhteid.
13.4. Portaali maksejõuetuse korral võtab portaal kõik vajalikud meetmed selleks, et kolmas isik saaks üle võtta kõigi portaalist pärinevate nõuete haldamise, ning portaal teavitab sellest kõiki kasutajaid.

14. AUTO INVEST
14.1. Lisaks kasutustingimustes kirjeldatud loovutuslepingute sõlmimise korrale (peamiselt 4. ja 5. jaotis) võib kasutaja sõlmida loovutuslepinguid rakenduse Auto Invest abil. Auto Invest töötab kasutaja enda määratud kriteeriumide järgi, millele juurdepääs toimub kasutaja virtuaalkonto kaudu.
14.2. Kasutajal lasub täielik vastutus kinnitatud kriteeriumide eest, samuti kriteeriumide kinnitamise ja Auto Investi kasutamisega seotud tagajärgede eest.
14.3. Kasutaja, kes soovib Auto Investi aktiveerida, valib omal äranägemisel kriteeriumid, mis vastavad tema investeerimisstrateegiale, ning kinnitab need kooskõlas kasutustingimustega.
14.4. Rakenduse Auto Invest aktiveerimisega saab kasutaja õiguse kasutada Auto Investi loovutuslepingute sõlmimiseks kooskõlas kasutaja valitud ja kinnitatud kriteeriumidega.
14.5. Loovutuslepingute sõlmimiseks peab kasutajal olema oma virtuaalkontol piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad tal sõlmida tema valitud ja kinnitatud kriteeriumidele vastavaid loovutuslepinguid.
14.6. Portaalipidaja viib tehingud lõpule kasutaja virtuaalkontol näidatud rahaliste vahenditega, tegutsedes kasutaja käsundi alusel käsundi kriteeriumide ja kasutustingimuste kohaselt.
14.7. Kasutajal on igal ajal juurdepääs rakenduse Auto Invest poolt ja kaudu tehtud tehingute ning tema raha käsundi alusel kasutamise ülevaatele (aruandele). Portaalipidaja teavitab kasutajat käsundi alusel sõlmitud loovutuslepingust e-posti teel.
14.8. Kasutaja võib rakenduse Auto Invest igal ajal aktiveerida, muuta valitud kriteeriume või rakenduse peatada või täielikult välja lülitada.
14.9. Rakenduse Auto Invest kasutamise võimaldamine kasutajatele ei kätke nõuannete või abi andmist seoses portaalis kaubeldavate nõuete omandamisega. Portaal ei vastuta kahju eest, mis võib kasutajale tekkida portaali või tema pakutavate teenuste, sealhulgas Auto Investi kasutamisest.

15. iuvoUP/ iuvoSAVE tooted
15.1. Pärast kasutaja sisenemist oma portaaliprofiili, tema isikusamasuse tuvastamist ning eeldusel, et tema kontol on olemas piisavad rahalised vahendid, on kasutajal võimalik osta portaalis pakutavaid iuvoUP/ iuvoSAVE tooteid järgmiste tingimuste kohaselt:
15.1.1 portaalis iuvoUP/ iuvoSAVE toodet valides nõustub kasutaja nende kriteeriumite/parameetritega, mida kohaldatakse konkreetsele tootele ja mis on portaalis kuvatud. Kasutaja annab seejärel oma kinnituse kooskõlas käesolevate kasutustingimustega ja iuvoUP/ iuvoSAVE toote ost sooritatakse IUVO kui volitatud esindaja määratud kriteeriumite/parameetrite alusel;
15.1.2 pärast seda, kui kasutaja on toote välja valinud, ostab IUVO nõuded kasutajalt saadud volituse/kinnituse alusel ja valitud kriteeriumite/parameetrite kohaselt. Kasutajal lasub täielik vastutus kinnitatud kriteeriumite/parameetrite eest, samuti kriteeriumite kinnitamisega seotud tagajärgede eest;
15.1.3. kui portaal tegutseb kasutaja nimel, ei ole portaalil võimalik kasutaja valitud ja kinnitatud iuvoUP/ iuvoSAVE toodete konkreetseid kriteeriumeid/parameetreid muuta. Kui see on kasutaja huvide kaitseks siiski vajalik, on portaalil omal äranägemisel õigus muuta toote teatud parameetreid pärast seda, kui kasutaja on selle juba ostnud, eeldusel et eelmainitud parameetrid ei ole vastuolus kasutaja algselt valitud ja kinnitatud parameetritega.
15.2. Punktis 15.1.1 nimetatud kinnituse andmisel muutub kasutaja ost talle siduvaks ning portaal võtab rahasumma tema kontol olevatest kasutaja rahalistest vahenditest viivitamata maha.
15.3. Portaalis iuvoUP/ iuvoSAVE tooteid ostes volitab kasutaja IUVO-t kandma rahalisi vahendeid asjaomasele loovutajale.
15.4. Kasutajal on õigus enne iuvoUP/ iuvoSAVE toote lõpptähtpäeva saabumist anda portaalile korraldus tema rahalisi vahendeid ja intresse lõpptähtpäeval mitte välja maksta, vaid reinvesteerida need samasse iuvoUP/ iuvoSAVE tootesse, eeldusel et see toode on endiselt aktiivne. Kasutajal on õigus anda eelmainitud reinvesteerimise korraldus kuni 1 (üks) päev enne oma ostetud toodete lõpptähtpäeva.
15.5. Portaal tasub valitud iuvoUP/ iuvoSAVE toote eest rahalised vahendid koos arvestatud intressimääraga konkreetse toote lõpptähtpäeval (mis on kasutajale selgelt portaalis näidatud) kasutaja kontole, välja arvatud siis, kui kasutaja on otsustanud punkti 15.4 kohaselt jätkata investeerimist samasse iuvoUP/ iuvoSAVE tootesse või kui ta on otsustanud rahalised vahendid kooskõlas punktiga 15.11 ennetähtaegselt välja võtta. Sellisel juhul makstakse rahalised vahendid ja ennetähtaegse väljamakse hetkeni arvutatud intressid välja.
15.6. Loovutuslepingu sõlmimine ja täitmine seoses iuvoUP/ iuvoSAVE toodetega
15.6.1. Kasutaja annab IUVO-le volituse/kinnituse sõlmida loovutusleping ning IUVO võtab selle volituse/kinnituse portaalis vastu. Portaalil on õigus dokumenteerida kõik kasutaja antud kinnitused.
15.6.2. Loovutusleping loetakse sõlmituks hetkel, kui IUVO kui kliendi esindaja selle sõlmib.
15.6.3. IUVO poolt kasutaja nimel sõlmitud loovutuslepingut ning muid iuvoUP/ iuvoSAVE toodetega seotud dokumente, mis tulenevad loovutuslepingu sõlmimisest, ei anta üle kasutajale, vaid neid hoitakse portaalis või loovutaja juures. Laenuvõtja isikut ei tohi mingil juhul avaldada ühelegi kasutajale.
15.7. Kasutaja saab oma rahalised vahendid, mis on portaalile iuvoUP/ iuvoSAVE toodete ostmiseks üle kantud, kätte konkreetse iuvoUP/ iuvoSAVE toote lõpptähtpäeval, kaasa arvatud kogunenud intressid konkreetse iuvoUP/ iuvoSAVE toote intressimäära alusel. Intressimäära arvutusmeetod on esitatud alljärgnevalt:

„30E-360 intressiarvestusmeetod (eurovõlakirjadel põhinev)
Intressiarvestusmeetodi puhul kasutatakse murdarvu, mille lugeja on 30 või tegelik päevade arv kuus ning nimetajas on ära määratud päevade arv aastas. Üks selline arvestusmeetod on 30E/360, mida nimetatakse ka eurovõlakirjadel põhinevaks arvestusmeetodiks. Täht „E“ tähistab eurovõlakirju.
Selles arvestusmeetodis on nimetaja alati 360. Lugeja on alati 30, kaasa arvatud veebruari puhul. Kui esimene kuupäev on 31. päev, muudetakse see 30. päevaks. Kui teine kuupäev või lõpptähtpäev on 31. päev, muudetakse 30. päevaks.

Päevade arv arvutusajavahemikus või kapitalisatsiooniperioodis, mille suhtes makset sooritatakse, jagatakse 360ga ja arvutatakse alljärgneva valemi alusel:

Päevade arv arvestusmeetodis = ([360 x (Y2 – Y1)] + [30 x (M2 – M1)] + (D2 – D1)) /360

kus:
„Y1“ tähistab numbri kujul aastat, mis sisaldab arvutusajavahemiku või kapitalisatsiooniperioodi esimest päeva;

„Y2“ tähistab numbri kujul aastat, mis sisaldab arvutusajavahemiku või kapitalisatsiooniperioodi viimasele päevale vahetult järgnevat päeva;
„M1“ tähistab numbri kujul kalendrikuud, mis sisaldab arvutusajavahemiku või kapitalisatsiooniperioodi esimest päeva;

„M2“ tähistab numbri kujul kalendrikuud, mis sisaldab arvutusajavahemiku või kapitalisatsiooniperioodi viimasele päevale vahetult järgnevat päeva;

„D1“ tähistab numbri kujul esimest arvutusajavahemiku või kapitalisatsiooniperioodi kalendripäeva, välja arvatud siis, kui vastav number oleks 31; sellisel juhul on D1 väärtus 30;

„D2“ tähistab numbri kujul arvutusajavahemiku või kapitalisatsiooniperioodi viimasele päevale vahetult järgnevat kalendripäeva, välja arvatud siis, kui see number oleks 31; sellisel juhul on D2 väärtus 30.“

15.8. Konkreetse iuvoUP/ iuvoSAVE toote puhul, mille suhtes on kasutaja rahalised vahendid nõuete ostmiseks juba üle kandnud, on kasutajal võimalik igal ajal enne lõpptähtpäeva täiendavaid rahalisi vahendeid lisada. Sellisel juhul ei muutu täiendavate rahaliste vahendite lisamise korral toote lõpptähtpäev, vaid muutub ainult summa, mille alusel arvutatakse tulumäär, kajastamaks kasutaja poolt tootele täiendavalt üle kantud rahalisi vahendeid.
15.9. Portaal teeb kõik vajalikud ja lubatud toimingud selleks, et soodustada nõude õigeaegset ja täielikku rahuldamist ilma kasutajat kaasamata. Kui laenuvõtja või laenupakkuja ei täida oma kohustusi, ei võta portaal nõude tagamise kohustust ja portaal ei pea kasutajale tema makstud iuvoUP/ iuvoSAVE toote rahalisi vahendeid täielikult ega osaliselt tagasi maksma.
15.10. Kasutaja nõustub, et portaal teostab täielikku ja põhjalikku haldust nõuete suhtes, mille kasutaja portaalilt iuvoUP/ iuvoSAVE tooteid soetades ostab.
15.11. Kasutajal on õigus oma rahalised vahendid, mis on portaalile iuvoUP/ iuvoSAVE toote ostmiseks üle kantud, ennetähtaegselt (enne valitud iuvoUP/ iuvoSAVE toote lõpptähtpäeva) välja võtta. Sellisel juhul saab kasutaja asjaomase osa oma rahalistest vahenditest koos sellelt kuni ennetähtaegse väljamakse hetkeni arvestatud intressidega ning kasutaja kohustub tasuma portaalile ennetähtaegse väljamakse teenustasu, mis põhineb toote parameetritel ning on portaalis selgelt märgitud. Kasutajad võivad rahalisi vahendeid ennetähtaegselt välja võtta konkreetse limiidi piires, mis on portaalis kindlaks määratud ja selgelt esitatud.
15.12. Portaalil on õigus kasutajate iuvoUP/ iuvoSAVE toodetega seotud rahaliste vahendite ennetähtaegne väljavõtmine ühepoolselt peatada vääramatu jõu olukorra puhul või muul juhul portaali äranägemisel, kui peatamine on vajalik kõigi kasutajate või portaali huvide kaitsmiseks. Sellisel juhul teavitab portaal pärast peatamist kasutajaid viivitamata oma otsusest peatada võimalus rahalised vahendid ennetähtaegselt välja võtta ja määrab ära ajaperioodi, mille jooksul peatamine kehtib.

16. VALUUTAVAHETUS
16.1. Igal kasutajal on võimalik vahetada osa või kõik rahalistest vahenditest oma portaali virtuaalkontol valuutast, milles nad hetkel on, mõnda teise valuutasse, mida portaal vastavalt lepingu tingimustele haldab.
16.2. IUVO võimaldab kasutajatel vahetada valuutat portaalis erinevates valuutades esitatud nõuete ostmise jaoks. Valuutavahetus on portaali teiste teenuste (nõuete ostmise) abiteenus ning seda ei pakuta eraldi teenusena.
16.3. Valuutat saab portaalis vahetada „Valuutavahetuse“ alamenüüs, millele pääseb ligi kasutaja virtuaalkontos. Selleks, et valuutavahetust kasutada, sisestab kasutaja summa, mida ta soovib vahetada, ning valuuta, millesse ta soovib rahalisi vahendeid vahetada. Rahaühik, mida kasutaja soovib osta, ei saa olla väiksem kui 1 (üks) ning kasutajal peab olema oma virtuaalkontol piisavalt vabu rahalisi vahendeid valuutas, mida ta soovib vahetada teise valuuta ostmise jaoks.
16.4. Valuutavahetus toimub portaalis vastavalt valuutavahetustehingu hetkel kehtivatele vahetuskurssidele. Portaal määrab vahetuskursid ühepoolselt ning muudab neid omal äranägemisel ilma kasutajaid teavitamata. Vahetuskursid esitatakse portaali tööriistas valitud valuutade paari kõrval.
16.5. Pärast seda, kui kasutaja sisestab ja kinnitab valuutavahetuse summa, loetakse valuutavahetustehing jõustunuks, kui kasutaja klõpsab portaalis nupul „Kinnita vahetus“.
16.6. Iga kasutaja tehtud valuutavahetustehing salvestatakse portaalis ning see on kasutajatele nähtav nende virtuaalkontode „Konto väljavõtte“ sektsioonis „Algvaluutaga tehingute“ ja/või „Sissetuleva valuuta tehingute“ all.

17. MUUD TINGIMUSED
17.1. Portaalis tehakse tehinguid portaalis määratud valuutades, mida IUVO võib ühepoolselt muuta omal äranägemisel ja igal ajal ilma kasutajat ette teavitamata.
17.2. Kui lepingu tekstis on lahknevusi sõnades ja numbrites väljendatud arvude vahel, lähtutakse sõnades väljendatud arvudest.
17.3. Lepinguosaliste teated vormistatakse kirjalikult ja saadetakse teisele lepinguosalisele portaalis, posti või e-posti teel, kasutades kasutaja profiilis osutatud posti- ja/või e-posti aadressi. Postiga saadetud teade loetakse kätte saaduks 5. (viiendal) kalendripäeval alates postiteenuse osutaja templi kuupäevast tähitud kirja saatmiskviitungil.
17.4. Kasutaja e-posti aadressile saadetud teated loetakse kätte saaduks 24 tundi pärast saatmist.
17.5. Portaal võib kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning muudatused jõustuvad portaalis avaldamise hetkel. Portaal võib omal äranägemisel nõuda kasutajatelt kasutustingimuste kinnitamist.
17.6. Kasutaja nõustub / ei nõustu portaali kavandatavate lepingu muudatustega (kasutustingimuste uue versiooniga), väljendades oma nõusolekut/mittenõustumist.
17.7. Portaal võib igal ajal ühepoolselt muuta hinnakirja, sealhulgas määrata uusi vahendustasusid, ja portaali ühepoolsel äranägemisel teha allahindlusi hinnakirjas osutatud vahendustasudest. Hinnakirja muudatusi käsitlev teave avaldatakse portaalis. Kasutajat teavitatakse hinnakirja muutustest vähemalt 10 (kümme) päeva ette, kasutades kasutajaga ühenduse võtmiseks portaalile kättesaadavaid sidevahendeid.
17.8. Lepinguosalised nõustuvad mitte avaldama kasutustingimustest tulenevat teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja kasutustingimustes ettenähtud juhtudel.
Lepingust tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
17.9. Lepinguosaliste vahelised vaidlused seoses portaali kasutamisega ja seoses lepinguga lahendatakse Harju Maakohtus Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktide kohaselt.
17.10 Olukorrad, mis pole käesolevates kasutustingimustes sätestatud, lahendatakse kooskõlas portaalis ära toodud teabega, mis hakkab kehtima selle esitamise hetkest.
17.11. Käesolev leping sõlmitakse elektrooniliselt vastavalt selles sätestatud korrale ning leping kehtib ilma lepinguosaliste allkirjadeta.

18. KAEBUSED
18.1. Kasutajatel ja laenuvõtjatel on õigus esitada kaebusi vabalt valitud formaadis isiklikult või esindaja kaudu. Kaebuses tuleb ära tuua kaebust esitava isiku kontaktandmed, volituse alus (kui vajalik), kaebuse aluseks olevad faktid ning asjakohased normid, mida rikuti.
18.2. Kasutajatel ja laenuvõtjatel on võimalik nõuda teavet seoses kaebuste lahendamise protsessiga ning seoses faktidega, mis võivad kaebuse esitamise poolest asjakohased olla.
18.3. IUVOl on õigus nõuda lisateavet, mis on vajalik esitatud kaebuse lahendamiseks. Kui kaebus on esitatud suuliselt, on IUVOl õigus nõuda, et kaebus esitataks uuesti kirjalikult või e-kirja teel.
18.4. Kaebuste lahendamise tähtaeg on 2 tööpäeva kaebuse kättesaamisest. Kui eespool nimetatud tähtaja jooksul kogutud teave ei ole kaebuse lahendamiseks piisav, saadetakse kasutajale või laenuvõtjale vastav teade ning neilt palutakse kaebuse lahendamise tähtaja pikendamist, kuid mitte rohkem, kui 15 päeva alates kaebuse kättesaamisest. Tähtaega on võimalik veel 15 päeva võrra pikendada, kui kaebuse lahendamise jaoks on vaja rohkem aega.
18.5. Kaebusele saadetakse põhjendatud vastus. Kui kaebaja ei nõustu vastusega, võib ta pöörduda tarbijakaitse tarbijavaidluste komisjoni või finantsinspektsiooni poole.

Kõigile oma muredele, küsimustele, soovitustele ja kaebustele saate pöörduda meie e-posti aadressil: [email protected]. Lisaks võite saada asjakohast tuge ja nõuandeid kaebuste esitamise võimaluste kohta Euroopa tarbijakeskuste võrgustikult (ECC-Net). ECC-Net, kuhu pääseb igast Euroopa riigist. Järgmisel aadressil avaldatakse teave igas riigis asuvate ECCde kohta. Samuti on veebisaidi aadressid saadaval sellel lingil.

19. TASUD

19.1. EsmasturgEi kehti
19.2. Järelturg1% järelturul saadud summast
19.3. Ennetähtaegse väljamakse tasu iuvoUP0.5% väljamakse taotletud summalt
19.4. Ennetähtaegse väljamakse tasu iuvoSAVE1% väljamakse taotletud summalt
19.5. Positiivse saldo väljamakse tasuBulgaaria leev – 2.00 BGN

Euro – 1.00 EUR

Rumeenia leu – 5.00 RON

Poola zlott – 5.00 PLN

19.6. LisatasudEi kehti

 

Selle tasude loendi on koostanud ja heaks kiitnud Iuvo Group OÜ (registrikood 14063375, juhatuse aadress Narva mnt 5, Tallinn, Harjumaa, 10117, Eesti Vabariik). Firma seaduslik esindaja: Blagovest Karadzhov. Portaali teenustasude muutumise korral tuleb ajakohastada ka käesolevat loendit.