Loovutusleping

LOOVUTUSLEPING

ÜLDTINGIMUSED

1. Mõisted

Leping – Laenupakkuja, portaali ja investori vahel sõlmitud loovutusleping koos kõigi selle lisade ja muudatustega (sealhulgas põhitingimused ja üldtingimused).
Investor – Põhitingimustes osutatud kasutaja, kes on kooskõlas lepinguga ostnud laenupakkujalt nõude.
Põhitingimused – Laenupakkuja ja investori vahelise lepingu põhiosa, milles on sätestatud nõude loovutamise põhiparameetrid.
Laenuvõtja – Füüsiline või juriidiline isik, kellega laenupakkuja on sõlminud laenulepingu.
Laenuvõtja makse – Laenuvõtja maksed laenupakkujale, sealhulgas laenulepingust tulenev laenu tagasimakse ning intresside, leppetrahvide, viiviste ja muude kõrvalnõuete maksed, mille laenuvõtja teeb laenupakkujale ja mille laenupakkuja portaali kaudu loovutab ning mille laenupakkuja pärast oma osa mahaarvamist edastab portaalile ja mille portaal seejärel investori kasuks eraldab.
Tööpäev – Päev, mil Eesti ja/või asjaomase ELi liikmesriigi pangad on avatud, välja arvatud laupäevad, pühapäevad ja riigipühad.
Nõue – Laenupakkuja laenulepingust tulenev nõue laenuvõtja vastu või sellise nõude osa koos kõigi sellega seotud õigustega vastavalt lepingule. Nõue võib koosneda laenu põhisummast, intressist ja kõigist muudest kõrvalnõuetest tervikuna. Nõude üksikasjalik summa ja koosseis on esitatud põhitingimustes.
Nõude hind – Nõude loovutamise hind, mis on määratletud põhitingimustes.
Laenuandja – Laenupakkkuja või kasutaja, kellel on laenuvõtja vastu nõue.
Üldtingimused – Laenupakkuja, portaali ja investori vahel sõlmitud lepingu üldtingimused, mis koos põhitingimuste ja sellele lisaks sõlmitud muude lisadega on lepingu lahutamatu osa.
IUVO – IUVO Group OÜ, registrikood 14063375, mis käitab ja haldab portaali ja investori nõudeid ning täidab muid kasutustingimustes ja lepingus sätestatud kohustusi.
Intress – Põhitingimustes laenu kasutamise eest ettenähtud tasu, mis moodustab nõude osa ja mida laenuvõtja maksab laenulepingu lisas oleva graafiku alusel. Intressi arvutatakse nõude põhisumma jäägilt.
Laen – Laenuvõtjale laenulepingu alusel antud laenu tagasimaksmata põhiosa või selle osa, mille laenuvõtja kooskõlas lepinguga laenupakkujale tagasi maksab ja mille laenupakkuja pärast selle laekumist kannab edasi portaalile, mis omakorda kannab raha investori kasuks.
Laenuleping – Laenupakkuja ja laenuvõtja vahel sõlmitud ning põhitingimustes osutatud laenuleping.
Laenupakkuja – Põhitingimustes osutatud äriühing (ka loovutaja), mis jätkab investoril laenuvõtjate vastu olevate nõuete teenindamist ning muude kasutustingimustes ja lepingus sätestatud kohustuste täitmist.
Laenupakkuja konto – Portaali süsteemis loodud eriline virtuaalkonto, mida kasutatakse nõude omandamiseks tehtava arvelduse esitamiseks. Laenupakkuja konto ei ole lepingu tähenduses virtuaalkonto.
Portaali konto(d) – Portaalis osutatud portaali pangakonto(d), mille otstarve on täiendada virtuaalkontot ja kuhu kooskõlas kasutustingimustega kantakse kasutaja rahalised vahendid portaalis tehingute tegemiseks ning mida hoitakse IUVO rahalistest vahenditest ja muudest varadest eraldi.
Lepinguosalised – Laenupakkuja, portaal ja investor.
Portaal – IUVO ning tema loodud ja teenindatavad saidid, mis asuvad domeenis iuvo-group.com ja mis võimaldavad kasutajail kasutada mitmesuguseid interaktiivseid teenuseid, mida kõnealuse saidi raames osutatakse.
Tasud Portaalis avaldatud portaali teenustasude kehtiv hinnakiri, mis moodustab lepingu lahutamatu osa.
Teenustasu – Teenustasude hinnakirjas näidatud tasu, mille investor kooskõlas lepingu tingimuste ja kasutustingimustega maksab portaalile portaalis osutatud teenuste eest. Teenustasu arvestatakse ja makstakse punktis 8 sätestatud korras.
Kasutaja – Portaalis kasutajana registreeritud isik, sealhulgas loovutaja.
Kasutaja profiil – Portaalis olev investori isiklik sait, mis luuakse kasutustingimuste kohaselt automaatselt ja mida investor saab alati kasutada, olles portaali sisestanud oma e-posti aadressi ja salasõna.
Kasutustingimused – Portaali iuvo-group.com vastaval hetkel kehtivad üldised kasutustingimused.
Virtuaalkonto – Eraldi konto, mille portaal annab igale kasutajale kasutustingimustest, lepingust ja laenulepingust tulenevatest arveldustest ning tehingutest ülevaate saamiseks.

2. Lepingu ese
2.1. Leping sõlmitakse investori, laenupakkuja kui loovutaja ning portaali (IUVO) kui laenupakkuja esindaja ja portaali käitaja vahel. Portaal sõlmib käesoleva lepingu laenupakkuja nimel tema esindajana. Investor on sellest teadlik ja nõustub, et portaali ja laenupakkuja koostöölepingu kohaselt on laenupakkuja nõude agent. Laenupakkuja ning portaali õiguste ja kohustuste üksikasjalik jagunemine on esitatud punktis 5.
2.2. Lepinguga võõrandab (loovutab) laenupakkuja investorile laenulepingust tuleneva nõude laenuvõtja vastu lepingu üldtingimustes määratletud nõude hinna eest.
2.3. Laenupakkuja kinnitab, et laenulepingus osutatud laen on laenuvõtjale välja makstud. Investor ei võta lepinguga laenuvõtja ees mingeid kohustusi.
2.4. Nõue läheb laenupakkujalt investorile üle hetkel, mil investor on laenupakkujale punktis 4.2 ettenähtud korras täielikult tasunud nõude hinna. Nõude loovutamisega ei lähe laenupakkujalt investorile üle intress, mida arvestatakse laenuvõtjalt ja mis on loovutamise hetkel tasumata.
2.5. Nõue on vaid osa laenupakkuja kõigist laenulepingust tulenevatest nõuetest laenuvõtja vastu; investor kinnitab ja mõistab, et nõue ei sisalda kõiki laenupakkuja nõudeid laenuvõtja vastu, investor ei ole laenulepingu alusel laenuvõtja ainus laenuandja ning selles olukorras haldavad portaal ja laenupakkuja nõuet kasutustingimuste kohaselt koos teiste portaali kasutajate laenulepingust tulenevate nõuetega laenuvõtja vastu.

3. Lepingu sõlmimine
3.1. Investor kinnitab, et ta on tutvunud kasutustingimuste, lepingu põhi- ja üldtingimustega, mõistab nendest tulenevaid õigusi ja kohustusi, ning kinnitab, et need tingimused vastavad investori tahtele.
3.2. Investor on kinnitanud oma nõusolekut portaalis leping sõlmida. Laenupakkuja, portaali ja investori vaheline leping loetakse sõlmituks ning jõustunuks siis, kui investor on lepingu oma kasutaja profiilis kasutustingimustes kehtestatud korras kinnitanud. Investor võib tutvuda lepingu sõlmimise asjaoluga ja sõlmitud lepinguga kasutaja profiilis.
3.3. Investor kinnitab, et lepingu sõlmimise ajal on tal vajalik õigus- ja teovõime ning ta ei ole alkoholi, uimastite ega psühhotroopsete või muude joovastavate ainete mõju all.

4. Nõude hind ja arveldamise kord
4.1. Investor maksab laenupakkujale lepingus sätestatud nõude loovutamise eest nõude hinna, mis on vastastikku kokku lepitud ja määratletud põhitingimustes.
4.2. Investor maksab laenupakkujale nõude hinna investori poolt portaali kontole kantud rahalistest vahenditest. Makse tehakse nõude hinnaga võrdväärse summa ülekandmise teel investori pangakontolt portaali kontole. Kui vajalik summa on portaalile laekunud, näidatakse sellekohast teavet koos olemasolevate investeerimisvahenditega investori virtuaalkontol. Pärast seda, kui investor on kasutustingimustes sätestatud korras kinnitanud lepingu tingimused, kinnitab portaal rahaliste vahendite ülekande, ajakohastades investori virtuaalkontol nähtavat teavet ja saates laenupakkujale asjakohase maksekinnituse.
4.3. Nõue loetakse investorile üleläinuks siis, kui portaal on virtuaalkontol näidatavat teavet ajakohastanud ja laenupakkuja on saanud punktis 4.2 kirjeldatud maksekinnituse.
4.4. Nõude ostmine investori poolt pärast lepingu tingimuste kinnitamist muutub investori suhtes siduvaks ja portaal kannab investorilt laekunud rahasumma, mis on võrdväärne nõude hinnaga, portaali kontolt laenupakkuja pangakontole viivitamata, kuid 5 (viie) tööpäeva jooksul.
4.5. Lepingu tingimusi kinnitades volitab investor portaali kandma nõude hinnaga võrdväärse rahasumma portaali kontolt laenupakkuja pangakontole kooskõlas lepingu tingimustega. Portaal kannab nõude hinna laenupakkuja pangakontole kooskõlas laenupakkuja ja portaali vahelise koostöölepinguga ning selles sätestatud vastastikuse arveldamise korraga.
4.6. Rahaliste vahendite maksmise kohustus täidetakse hetkel, kui makstav summa kantakse üle makse investori kontole.

5. Laenupakkuja ja portaali õiguste ning kohustuste jagunemine
5.1. Lahkarvamuste vältimiseks avaldavad ja kinnitavad lepinguosalised järgmist.
5.1.1. Portaal kui laenupakkuja esindaja tegutseb laenupakkuja nimel kooskõlas laenupakkuja ja portaali vahel sõlmitud koostöölepinguga, tehes järgmisi toiminguid:
1) lepingu sõlmimine ja nõude võõrandamine (loovutamine) lepingu tingimuste kohaselt;
2) üldtingimuste punktides 2.3, 2.5, 6.4, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2 ja 12.3 osutatud kinnituste andmine;
3) nõude tagasiostuhinna maksmine investorile lepingu tingimuste kohaselt, kui teostatakse laenupakkuja tagasiostuõigusi või -kohustusi.
5.1.2. IUVO tegutseb portaali haldajana sõltumatult enda nimel ja teeb järgmised toimingud:
1) jaotab laenupakkujalt saadud rahalised vahendid laenuandjate vahel, kellel on laenuvõtja vastu laenuvõtja makse laekumise ajal nõuded, ning ajakohastab teavet ja asjaomaste rahaliste vahenditega võrdväärseid summasid investori virtuaalkontol;
2) arvab maha teenustasu ja muud võimalikud maksed teenustasude hinnakirja alusel;
3) annab üldtingimuste punktides 11.1, 11.2 ja 11.3 osutatud kinnitused;
4) taganeb lepingust üldtingimuste punktides 12.1 ja 12.2 esitatud juhtudel.
5.1.3. Laenupakkuja tegutseb enda nimel, kaasamata portaali volinikuna, ning teeb järgmised toimingud:
1) muudab laenulepingut või sõlmib selle lisakokkuleppeid kooskõlas üldtingimuste punktiga 6.7;
2) haldab investori nimel nõuet;
3) lahendab kõik laenu tagasimaksmise ja laenulepingu täitmisega seotud küsimused investori huvides;
4) järgib nõudega seoses eraldatuse põhimõtet, nagu osutatud üldtingimuste punktis 6.5;
5) jagab laenulepingu alusel saadud rahalised vahendid laenupakkuja ja teiste laenuandjate vahel, kellel on makse laekumise ajal nõudeid laenuvõtja vastu;
6) teostab laenupakkuja tagasiostuõigusi või -kohustusi, mis tulenevad üldtingimuste punktist 11;
7) taganeb lepingust üldtingimuste punktis 12.1 esitatud juhtudel.

6. Investori volitus laenupakkujale
6.1. Kui nõue on kooskõlas punktiga 2.4 laenupakkujalt investorile üle läinud, annab investor laenupakkujale tagasivõtmatu volituse hallata nõuet investori huvides, kuid enda nimel, samuti teostada investori nimel talle lepinguga antud õigusi, volitusi ja tegutsemisvabadust. Pärast lepingu sõlmimist jätkab laenupakkuja oma laenulepingust tulenevate kohustuste täitmist ja tegutseb laenuvõtja suhtes laenuandjana.
6.2. Investor annab laenupakkujale õiguse nõuet hallata ning laenupakkuja kasutab seda õigust enda nimel, kuid investori huvides.
6.3. Laenupakkuja haldab nõuet kuni selle täieliku tagasimaksmiseni, tegutsedes investori volitatud esindajana. Laenupakkuja ja investori vahel on üksnes laenupakkuja kui volitatud esindaja ja investori kui volitaja vahelised suhted.
6.4. Lepingu kinnitamisega volitab investor laenupakkujat lahendama kõiki laenu tagasimaksmise ja laenulepingu täitmisega seotud küsimusi. Investorilt käesoleva klausliga saadud volituse teostamisel kohustub laenupakkuja nõuetekohase hoolsusega tegutsema investori huvides.
6.5. Laenupakkuja võtab mõistlikud meetmed tagamaks, et investori nõuet ei käsitata laenupakkuja omandina ja sellele ei seataks laenupakkuja, tema võlausaldajate ega haldurite kasuks pandiõigusi, keelde ega muid koormisi.
6.6. Käesolevas sisalduv volitus antakse edasivolitamise õigusega ja see kehtib kogu lepingu kehtivusaja jooksul. Laenupakkujal on õigus tegutseda oma töötajate ja volitatud esindajate kaudu.
6.7. Kui punktis 9 osutatud võimalused välja arvata, on investor teadlik asjaolust ja nõustub, et lepingu kehtivusajal on laenupakkujal õigus teha laenulepingusse muudatusi ja sõlmida lisakokkuleppeid ilma investori eelneva nõusolekuta, tingimusel et sellised muudatused ja lisakokkulepped ei too kaasa muudatusi laenulepingust tulenevatesse laenuvõtja maksetesse ega tähtpäevade pikendamist/edasilükkamist, välja arvatud laenuvõtja algatatud muudatused maksekuupäeva kohta. Kui pärast lepingu sõlmimist võetakse vastu uusi või muudetakse olemasolevaid seadusi või kui riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused teevad otsuse, mille kohaselt laenupakkuja peab laenulepingut muutma, ja seetõttu muutuvad laenuvõtja laenulepingust tulenevad maksed ja/või pikendatakse / lükatakse edasi tähtpäevi, nõustub investor sellega, et laenuandja teeb asjakohased muudatused ilma investor eelneva nõusolekuta. Laenupakkuja kohustub investorit selliste muudatuste tegemisest teavitama 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast nende jõustumist ning investor tunnistab neid muudatusi enda suhtes siduvana.
6.8. Investor võtab ühepoolse kohustuse lepingus sisalduvat volitust mitte tagasi võtta. Kui investor võtab täielikult või osaliselt tagasi lepingus või portaali kasutustingimustes sätestatud volituse, võib laenupakkuja punkti 10 kohaselt teostada oma tagasiostuõigusi. Investor täidab oma punktis 11.1 sätestatud kohustust mitte teavitada laenuvõtjat nõude loovutamise asjaolust ja laenuvõtjaga mitte otse ühendust võtta isegi juhul, kui investor võtab oma lepingus sisalduva volituse täielikult või osaliselt tagasi.

7. Investori volitus portaalile
7.1. Lepinguga annab investor portaalile tagasivõtmatu volituse võtta laenupakkujalt üle nõude haldamine kooskõlas lepinguga ja võtta tagasi investori volitus laenupakkujale juhul, kui laenupakkuja ei täida laenupakkuja ja portaali vahelisest koostöölepingust tulenevaid kohustusi. Pärast seda, kui portaal on laenu haldamise laenupakkujalt üle võtnud, on portaalil õigus ja investor annab portaalile tagasivõtmatu volituse anda nõude haldamine portaali äranägemisel üle kolmandale isikule. Hetkest, mil portaal on laenupakkujat teavitanud nõude haldamise ülevõtmisest või andnud nõude haldamise üle kolmandale isikule, käsitatakse laenupakkujana portaali või juhul kui portaal annab nõude haldamise üle kolmandale isikule, käsitatakse sellena kolmandat isikut.
7.2. Kui laenupakkuja ei täida tema ja portaali vahelist koostöölepingut, määrab investor portaali tagasivõtmatult oma volinikuks, kes võib omal äranägemisel investori nimel teavitada laenuvõtjat nõude loovutamisest ja nõuda, et laenuvõtja jätkaks kõikide nõudest tulenevate maksete tegemist portaalile või, juhul kui portaal on nõude haldamise üle andnud kolmandale isikule, maksete tegemist sellisele kolmandale isikule kui investori volinikule. Nõude loovutamisel volitas investor portaali esitama laenuvõtjale teateid.
7.3. Käesoleva lepinguga määrab investor portaali tagasivõtmatult oma volinikuks, et nõuda ja koguda laenupakkujalt investori kasuks viiviseid kooskõlas laenupakkuja ja portaali vahelise koostöölepinguga juhul, kui laenupakkuja ei maksa tähtajaks laenuvõtjalt saadud summasid, mille ta loovutuslepingu kohaselt peab maksma investorile.
7.4. Käesolevas sisalduv volitus antakse edasivolitamise õigusega ja see kehtib kogu lepingu kehtivusaja jooksul. Portaal või kolmas isik, juhul kui portaal annab nõude haldamise üle kolmandale isikule, võib tegutseda oma töötajate ja volitatud esindajate kaudu.
7.5. Investor võtab ühepoolse kohustuse lepinguga portaalile antud volitust mitte tagasi võtta.

8. Laenuvõtja maksed
8.1. Laenuvõtja teeb laenupakkujale iganädalased/igakuised laenuvõtja maksed kooskõlas laenulepingu ja sellele lisatud graafikuga. Laenupakkuja ja portaal ei vastuta selle eest, kui laenuvõtja ei järgi laenu tagasimaksetähtpäeva.
8.2. Kui laenuvõtjalt saadakse laenuvõtja maksed, peab laenupakkuja kõigist saadud summadest kinni võimalikud kohaldatavad maksud ja laenupakkujale kuuluva osa laenu tagasimaksmata põhisummast, mida ei ole loovutatud teistele laenuandjatele, ning ülejäänud summa kantakse üle portaalile laenuandjate vahel jaotamiseks.
8.3. Kui laenupakkujalt saadakse laenuvõtja maksed, näitab portaal laenuvõtja makse saamise hetkel kõigi laenuvõtja vastu nõudeid omavate laenuandjate, seahulgas investori ja laenupakkuja virtuaalkonto saldos kõiki saadud rahasummasid järgmiselt:
8.3.1. saadud laenu põhisumma jagatakse proportsionaalselt iga laenuandja nõude summaga;
8.3.2. saadud intress ja muud nõudest tulenevad kõrvalnõuded makstakse laenuandjale, kellel on asjaomane nõue;
8.3.3. kui üks või mitu laenulepingust tulenevat nõuet, mille täitmiseks laenuvõtja on teinud laenuvõtja makse, on ajavahemikul alates laenuvõtja eelmise makse laekumisest kuni laenuvõtja viimase makse laekumiseni loovutatud teisele laenuandjale, jagatakse asjaomasest nõudest punktis 8.3.2 osutatud korras tulenevad intressid ja muud kõrvalnõuded laenuandja ja investori vahel. Seejuures võetakse arvesse päevade arvu laenuvõtja eelmise ja viimase makse vahel ning seda, kui kaua asjaomane nõue on asjaomase laenuandja valduses olnud.
8.4. Kohe pärast laekunud summa jagamist näitab portaal investori virtuaalkontol igale investorile tasumisele kuuluvaga võrdväärse rahasumma laekumist, pidades investori virtuaalkontolt kinni summa, mis on võrdväärne teenustasu ja teenustasude hinnakirja kohaselt tehtavate muude maksetega.
8.5. Portaal teeb väljamaksed laenuandjale laekunud ja tema virtuaalkontol näidatud rahalistest vahenditest laenuandja pangakontole 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast sellekohase kirjaliku taotluse saamist laenuandjalt.
8.6. IUVO poolt portaalis osutatud teenuste eest maksab investor portaalile teenustasu hinnakirja kohaselt või investor ja IUVO vahelise kokkuleppe kohaselt ja teeb muud hinnakirjas kehtestatud maksed, kui neid kohaldatakse.
8.7. Investor on teadlik asjaolust ja nõustub, et intressi, viivise ja muude kõrvalnõuete, samuti lepingu alusel makstavate summade arvutamisel lähtutakse 365-päevasest aastast.
8.8. Laenupakkuja võib arvestada viivist ja leppetrahvi laenulepingus osutatud summas ja korras juhul, kui laenuvõtja viivitab laenu tagasimaksmise ja intressi maksmisega.
8.9. Kui laenuvõtja maksab laenu või selle osa tagasi enne tähtaega, peab laenupakkuja kõigist saadud rahasummadest vajaduse korral kinni kohaldatavad maksud koos talle kuuluva osaga laenujäägist, mis ei ole loovutatud teistele laenuandjatele, saldojääk aga kantakse üle portaalile jaotamiseks laenuandjate vahel, kel sel ajal on nõudeid laenuvõtja vastu. Pärast jaotamist näitab portaal asjaomase summaga võrdväärsed summad investori virtuaalkontol ning peab investor virtuaalkontol olevast summast viivitamata kinni hinnakirjas ettenähtud teenustasu ja muud võimalikud maksed. Investor ei esita laenupakkuja, portaali ega laenuvõtja vastu kaebusi seoses laenu täielikust või osalisest ennetähtaegsest tagasimaksmisest tuleneva saamata jäänud kasumi või muu kahjuga. Virtuaalkontol osutatud summale vastav rahasumma kantakse laenuandja pangakontole 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast seda, kui investorilt on saadud kirjalik väljamaksetaotlus.
8.10. Kui laenuvõtja teeb laenulepingu alusel laenuvõtja osalise makse, peab laenupakkuja kõigist saadud rahasummadest vajaduse korral kinni kohaldatavad maksud koos talle kuuluva osaga laenujäägist, mis ei ole loovutatud teistele laenuandjatele, saldojääk aga kantakse üle portaalile jaotamiseks laenuandjate vahel, kel sel ajal on nõudeid laenuvõtja vastu, ja pärast jaotamist näitab portaal asjaomase summaga võrdväärsed summad investori virtuaalkontol ning peab investori virtuaalkontol olevast summast kinni teenustasude hinnakirjas ettenähtud teenustasu ja muud võimalikud maksed. Virtuaalkontol osutatud summale vastav rahasumma kantakse laenuandja pangakontole 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast seda, kui laenuandjalt on saadud kirjalik väljamaksetaotlus.

9. Laenuvõtja kohustuste täitmata jätmine
9.1. Laenupakkuja ja portaal ei vastuta laenuvõtja kohustuste täitmata jätmise eest, sealhulgas maksmisega viivitamise eest.
9.2. Lepingut kinnitades volitab investor laenupakkujat laenuvõtja laenulepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või ebapiisava täitmise korral lahendama kõiki küsimusi, mis on seotud nõude restruktureerimisega (intressimäärade, põhisumma, kõrvalmaksete, tagasimaksetähtaegade, maksegraafiku jms muudatused), laenulepingu lõpetamisega, uue laenulepingu sõlmimisega, võlgade kohtuvälise sissenõudmisega ning kõigi muude laenupakkuja nimel ja investori kasuks tehtavate nõude sissenõudmist ja tagatise müüki puudutavate toimingutega, koos nõude esitaja, kostja, kolmanda isiku või kannatanu kõigi seaduslike õigustega, sealhulgas õigusega sõlmida kokkuleppeid, tunnustada nõudeid või neist täielikult või osaliselt loobuda, esitada vastunõue, algatada kohtuotsuse peale apellatsiooni- või kassatsioonimenetlus, esitada juhtum vahekohtusse, saada täitedokumente, esitada neid sissenõudmiseks ja võtta vastu investorile määratud vara või raha või loobuda õigusest see vastu võtta, lõpetada täitemenetlus ja allkirjastada kõiki eelnimetatuga seotud dokumente. Investor maksab laenupakkujale vahendustasu käesolevas punktis osutatud toimingute tegemise eest laenupakkuja hinnakirja järgi (kui kohaldatakse). Laenupakkujal on käesoleva punkti alusel investorilt saadud volituse teostamisel piiramatu õigus otsustada, milliseid meetmeid võtta, kui laenuvõtja ei täida oma kohustusi; laenupakkuja on aga kohustatud tegutsema investori nimel, rakendades alati nõuetekohast hoolsust.
9.3. Investor mõistab laenuvõtja kohustuste täitmata jätmise riski, mille tõttu investori nõuet ei pruugita täielikult rahuldada. Laenupakkuja teeb kõik vajalikud ja lubatud toimingud selleks, et hõlbustada nõude õigeaegset ja täielikku rahuldamist ilma investorit kaasamata. Kui laenuvõtja jätab oma kohustused täitmata, ei võta portaal ega laenupakkuja nõude tagamise kohustust ja laenupakkuja ei pea investorile tema makstud nõude hinda täielikult ega osaliselt tagasi maksma.

10. Nõude tagasiostmine ja tagasiloovutamine
10.1. Laenupakkujale antakse lepingu sõlmimisega nõude tagasiostuõigused ja -kohustused, kuid investor kohustub nõude laenupakkujale tagasi müüma juhul, kui laenupakkuja oma tagasiostuõigusi või -kohustusi kasutab. Investoril on õigus müüa nõuet üksnes portaali teisele kasutajale. Kui investor müüb nõude portaali teisele kasutajale, toimub see koos laenupakkuja lepingust tulenevate tagasiostuõiguste ja -kohustustega. Kui investor müüb nõude portaali kaudu teisele kasutajale, muutuvad lepingus sisalduvad laenupakkuja tagasiostuõigused ja -kohustused ning investori tagasiloovutamise kohustus siduvaks nõude uue omaniku suhtes.
10.2. Laenupakkuja peab oma tagasiostukohustused täitma, kui see on ette nähtud põhitingimustes ja kui laenuvõtja viivitab laenulepingust tulenevate maksete tegemisega üle 60 (kuuekümne) päeva. Laenupakkujal on tagasiostuõigus, kuid mitte tagasiostukohustus, järgmistel juhtudel:
10.2.1. laenuvõtja viivitab laenulepingust tuleneva makse tegemisega üle 30 (kolmekümne) päeva;
10.2.2. investor on kasutustingimustes antud volituse täielikult või osaliselt tagasi võtnud;
10.2.3. portaal on portaali kasutustingimuste kohaselt piiranud investori õigusi portaali kasutada;
10.2.4. lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral;
10.2.5. laenupakkuja ühepoolsel otsusel.
10.3. Kui laenuvõtja viivitab laenulepingust tulenevate maksete tegemisega üle 60 (kuuekümne) päeva, peab laenupakkuja täitma oma tagasiostukohustused, kui see on ette nähtud põhitingimustes, ja punkti 11.2 alapunktides osutatud juhtudel teostama oma tagasiostuõigusi talle loovutatud nõuete suhtes, tasudes investorile tagasiostuhinna. Laenupakkuja volitab portaali eraldi korraldusega võtma laenupakkuja kontolt maha ja kandma investorile üle tagasiostuhinnaga võrdväärse rahasumma. Nõue loetakse laenupakkujale tagastatuks hetkest, mil toimub vastav ajakohastus investori virtuaalkontol. Investor ei esita laenupakkuja vastu kaebusi seoses tagasiostuõiguse teostamisest või tagasiostukohustuse täitmisest tuleneva saamata jäänud kasumi ega muu kahjuga.
10.4. Lepingut sõlmides nõustuvad lepinguosalised lepingu oluliste sätetega, mis käsitlevad nõude tagasiostu. Nõude tagasiostu käsitlevad lepingutingimused sisalduvad lepingu tingimustes ja seetõttu ei ole vaja nõude tagasiostu kohta sõlmida eraldi lepingut. Punktis 10.2 määratletud juhtudel loetakse nõude tagasiostu kokkulepe sõlmituks siis, kui punktis 10.5 osutatud tagasiostuhind on tasutud. Punktis 10.7 osutatud juhul loetakse nõude tagasiostu kokkulepe sõlmituks siis, kui portaal on investorile teate esitanud.
10.5. Kui laenupakkuja on otsustanud kasutada oma tagasiostuõigusi või täidab oma tagasiostukohustusi, on nõude tagasiostuhind, mille laenupakkuja maksab investorile nõude tagasiloovutamise eest, võrdne nõude põhisumma jäägiga, millele lisandub portaalis näidatud kogunenud tasumata intress tagasiostuõiguse teostamise või tagasiostukohustuse täitmise hetkel.
10.6. Tagasiostuhind on täielik ja lõplik makse, mille investor saab nõude ning sellega seotud õiguste ja eeliste tagasiloovutamise eest, ning see sisaldab kõiki tagasiostuhinna suhtes Eesti Vabariigis (nüüd ja edaspidi) kohalduvaid makse ja lõive, mille maksmine on üksnes investori kohustus.
10.7. Lisaks punkti 10.2 sätetele, kui algatatakse laenuvõtja maksejõuetusmenetlus, täidab laenupakkuja viivitamata oma tagasiostukohustusi ja portaal teatab sellest investorile investori e-posti aadressile. Laenupakkuja täidab oma käesolevas punktis sätestatud tagasiostukohustusi investori huvides. Nõue loetakse laenupakkujale tagasi müüduks ja üle antuks kuupäevast, mil portaal investorit sellest teavitab.
10.8. Laenupakkuja punktis 10.7 sätestatud tagasiostukohustuste täitmise korral arvutatakse nõude tagasiostuhind, mille laenupakkuja maksab investorile nõude tagasiloovutamise eest, kogusummast, mille laenupakkuja saab laenuvõtjalt, kohtutäiturilt või maksejõuetushaldurilt, proportsionaalselt tagasiloovutatud nõude osaga laenupakkuja kõigis laenulepingust tulenevates nõuetes laenuvõtja vastu. Portaal arvutab ja maksab tagasiostuhinnaga võrdväärse rahasumma investori kontole 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast seda, kui portaal saab makse laenupakkujalt. Kui raha makstakse osadena, arvutab portaal tagasiostuhinnaga võrdväärse summa ja kannab selle investori virtuaalkontole iga osamakse puhul eraldi.
10.9. Investor kohustub mitte esitama portaali ega laenupakkuja vastu nõudeid seoses tagasiostukohustuste täitmisega vastavalt punktidele 10.7 ja 10.8 seoses i) tagasiostuhinna arvutusvalemi ning maksetingimuste ja -tähtajaga, mis on sätestatud üldtingimuste punktis 10.8, ja ii) saamata jäänud kasumi ega muu kahjuga.

11. Isikuandmed ja suhtlemine laenuvõtjaga
11.1. Portaal ei anna laenupakkujale mitte ühegi investori isikuandmeid. Laenupakkujale võib statistilistel eesmärkidel anda investorite kohta anonüümset teavet, mis ei võimalda laenupakkujal investoreid otseselt ega kaudselt tuvastada. Loovutuslepingu investorite andmed on teada ainult portaalile.
11.2. Lepinguosalised ei teavita laenuvõtjat nõude loovutamisest, välja arvatud lepinguga ettenähtud juhtudel. Laenupakkuja ei väljasta teistele lepinguosalistele laenuvõtja isikuandmeid, välja arvatud punktis 11.4 ettenähtud juhtudel. Lepinguosalised ei esita üksteise vastu seoses sellega kaebusi.
11.3. Investor mõistab ja on teadlik, et laenupakkuja ja portaal on kohustatud tagama laenuvõtja isikuandmete konfidentsiaalsuse, ning seetõttu avalikustavad laenupakkuja ja portaal lepingu raames investorile laenuvõtja kohta vaid piiratud sisuga teavet, kui investor seda nõuab.
11.4. Laenupakkuja on kohustatud avalikustama laenuvõtja isikuandmed portaalile vaid laenupakkuja maksejõuetuse korral (vaata ka punkt 7).
11.5. Laenupakkuja ja portaal ei avalikusta investorile laenuvõtja ees- ega perekonnanime, tiitlit, isikukoodi, registrikoodi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ega fotot. Investor ei taotle laenupakkujalt ega portaalilt sellise konfidentsiaalse teabe avalikustamist laenuvõtja kohta ega esita laenupakkuja, portaali ega laenuvõtja vastu seoses sellega kaebusi.
11.6. Investor ei võta lepingu kehtivusajal ühendust laenuvõtjaga seoses sõlmitud laenulepinguga ja loovutatud nõudega, sealhulgas ei külasta ta laenuvõtjat tema elu- ega tegevuskohas, ei suhtle temaga kiirsuhtlusvahendite ega sotsiaalvõrgustike kaudu, ei nõua laenuvõtjalt makseid ilma laenupakkuja abita, ei esita laenuvõtja vastu nõudeid ega algata laenuvõtja suhtes kohtu- ega vahekohtumenetlusi.

12. Lepingu lõpetamine
12.1. Portaal ja laenupakkuja võivad ühiselt või eraldi lõpetada lepingu ette teatamata järgmistel juhtudel:
12.1.1. kui portaal on kooskõlas kasutustingimustega piiranud investori õigust kasutada portaali ja/või lõpetanud investoriga sõlmitud portaali kasutamise lepingu ja kustutanud kasutaja profiili;
12.1.2. kui investor ei järgi lepingu tingimusi või kasutustingimusi;
12.1.3. kui portaalil on kahtlus investori isikusamasuses ja portaal ei ole suutnud investoriga tehingu sisu kinnitamiseks ühendust võtta;
12.1.4. kui investori korraldus on sidekatkestuse tõttu ebaselge või moonutatud;
12.1.5. kui investor on lepingus või kasutustingimustes antud volituse täielikult või osaliselt tagasi võtnud.
12.2. Portaalil on õigus leping selle kehtivusajal igal ajal ühepoolselt lõpetada, teatades sellest investorile e-kirja teel 10 (kümme) tööpäeva ette.
12.3. Punktides 12.1 ja 12.2 osutatud juhtudel loetakse leping lõpetatuks hetkel, mil portaal ja/või laenupakkuja on teavitanud teisi lepinguosalisi selle lõpetamisest. Sel juhul loetakse nõue alates lepingu lõpetamise hetkest tagastatuks laenupakkujale. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral täidab laenupakkuja oma tagasiostukohustusi ja maksab investori virtuaalkontole rahasumma, mis on võrdväärne nõude põhisummaga (laenusumma ilma intressita).
12.4. Kui laenupakkuja on teostanud oma tagasiostuõigusi või -kohustusi, loetakse leping lõpetatuks hetkel, mil laenupakkuja on investorile maksnud nõude tagasiostuhinnaga võrdväärse summa ja see on makstud investor virtuaalkontole.

13. Muud tingimused
13.1. Leping koosneb põhi- ja üldtingimustest. Põhi- ja üldtingimuste vastuolu korral lähtutakse põhitingimustest.
13.2. Kui lepingu tekstis on lahknevusi sõnades ja numbrites väljendatud arvude vahel, lähtutakse sõnades väljendatud arvudest.
13.3. Lepingus käsitlemata küsimustes lähtutakse portaali kasutustingimustest, mis kehtivad lepingu sõlmimise hetkel ja moodustavad selle lahutamatu osa.
13.4. Lepingust ja selle lisadest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
13.5. Lepinguosaliste vahelised vaidlused seoses lepinguga lahendatakse Harju Maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega.
13.6. Leping on koostatud inglise keeles.