Споразумение за прехвърляне

Настоящите условия са превод от английски на български език и при евентуално разминаване в текста, обвързващо значение имат условията на английски език.

Споразумение за прехвърляне на вземане
ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

1. Дефиниции

Споразумение – настоящото споразумение за прехвърляне, сключено между оригинатора, портала и купувача, с всички негови приложения и допълнения (включително Основните условия и ред и настоящите Общи условия и правила).
Купувач – потребителят, посочен в Основните условия и ред, който е закупил претенцията (вземането) от оригинатора съгласно споразумението.
Основни условия и ред – основна част от споразумението, сключено между оригинатора и купувача, посочваща ключовите параметри за прехвърлянето на претенцията.
Заемател – физическо или юридическо лице, с което оригинаторът е сключил договор за заем.
Плащане на заемателя – плащания на заемателя в полза на оригинатора, включително за изплащане на заема, изплащане на лихвите, договорните неустойки, лихвите върху просрочени плащания и другите допълнителни плащания, произтичащи от договора за заем, изплащани от заемателя на оригинатора и прехвърляни от оригинатора посредством портала, изпращани от оригинатора до портала след приспадането на неговия дял, и след това разпределяни от портала в полза на купувача.
Работен ден – всеки ден, през който банките в Естония и/или съответната страна-членка на ЕС са отворени за работа с клиенти, с изключение на съботи, недели и национални празници.
Претенция – претенция (вземане) или част от нея, полагаща се на оригинатора срещу заемателя, произтичаща от договор за заем с всички свързани с това права в съответствие с настоящото споразумение. Претенцията (вземането) може да се състои от стойността на главницата по заема, лихвите и всички други допълнителни претенции до пълната им стойност. Подробна информация за общата стойност на претенцията и какво включва претенцията е посочена в Основните условия и ред.
Цена на претенцията – цената за прехвърлянето на претенцията (вземането), посочена в Основните условия и ред.
Кредитор – оригинатора или потребителя, упражняващи претенцията (вземането) срещу заемателя.
Общи условия и правила – настоящите Общи условия и правила по споразумението, сключено между оригинатора, портала и купувача, съставляващи неразделна част от споразумението, заедно с Основните условия и ред и всички други приложения, подписани в допълнение към него.
IUVO – IUVO Group OÜ, с регистрационен код 14063375, поддържащо и администриращо портала, управляващо претенциите на купувачите и изпълняващо други задължения, посочени в Условията за ползване и настоящото споразумение.
Лихви – възнаграждението, посочено в Основните условия и ред за използването на заема, което е част от претенцията и се изплаща от заемателя съгласно графика, приложен към договора за заем. Лихвите ще се начисляват върху остатъчната стойност на главницата по претенцията.
Заем – главницата по дължимия заем, предоставен на заемателя в съответствие с договора за заем, или част от нея, която заемателят изплаща на оригинатора съгласно споразумението, като след получаването й, оригинаторът я прехвърля на портала, който, на свой ред, прехвърля тези средства в полза на купувача.
Споразумение за заем – споразумение за заем, посочено в Основните условия и ред, сключено между оригинатора и заемателя.
Оригинатор – дружеството, посочено в Основните условия и ред (наричано още прехвърлящ), което продължава да обслужва претенциите на купувача срещу заемателите, както и да изпълнява другите задължения, посочени в Условията за ползване и настоящото споразумение.
Сметка на оригинатора – специална виртуална сметка, установена в системата на портала, която ще се използва за уреждане на сметките за придобиването на претенцията. Сметката на оригинатора не е виртуалната сметка за нуждите на споразумението.
Сметка(и) на портала – банковата(ите) сметка(и) на портала, посочена(и) в портала специално за подпомагане на виртуалната сметка, в която се прехвърлят средствата на потребителя съгласно Условията за ползване за извършването на сделки в портала, и която се поддържа отделно от средствата и другите активи на IUVO.
Страните – оригинатора, портала и купувача.
Портал – означава IUVO и интернет-страниците, създадени и обслужвани от IUVO под името на домейна iuvo-group.com и позволяващ на потребителите да използват различните интерактивни услуги, предлагани в портала, действащи в обхвата на тези интернет-страници.
Такси – актуалният списък на таксите за услугите на портала, публикуван в портала, който съставлява неразделна част от настоящото споразумение.
Такса за обслужване – такса, посочена в списъка на таксите, която купувачът трябва да заплати на портала за предоставяните чрез портала услуги съобразно реда и условията по настоящото споразумение и Условията за ползване. Таксата за обслужване ще се изчислява и заплаща по реда, предвиден в клауза 8.
Потребител – лице, регистрирано в портала като негов потребител, включително купувача.
Профил на потребителя – личен профил на купувача в портала, който съгласно Условията за ползване се създава автоматично и е постоянно наличен за Купувача след въвеждането на адреса за електронна поща и паролата на купувача в портала.
Условия за ползване – общите условия и правила за използването на портала iuvo-group.com, които са в сила към момента.
Виртуална сметка – отделна сметка, предоставяна на всеки потребител от портала, за да може да извършва преглед на уреждането на сметките и транзакциите, произтичащи от Условията за ползване, споразумението и споразумение за заема.

2. Предмет на споразумението
2.1. Споразумението се сключва между купувача, оригинатора в качеството му на прехвърлящ и портала (IUVO) в качеството му на представител на оригинатора и хост на портала. От името на оригинатора, порталът сключва настоящото споразумение като представител на оригинатора. Купувачът е наясно и е съгласен, че в съответствие със споразумението за сътрудничество, сключено между портала и оригинатора, оригинаторът е агент по претенцията. Подробното разпределение на правата и задълженията съответно на оригинатора и портала е посочено в клауза 5 по-долу.
2.2. Оригинаторът ще прехвърли на купувача претенцията срещу заемателя, произтичаща от договора за заем, съгласно споразумението за цена на претенцията, посочена в Основните условия на споразумението.
2.3. Оригинаторът ще потвърди, че заемът, посочен в договора за заем, е бил предоставен на заемателя. Купувачът няма да поема никакви отговорности или задължения спрямо заемателя въз основа на споразумението.
2.4. Претенцията ще бъде прехвърлена от оригинатора към купувача към момента, когато купувачът е заплатил изцяло цената на претенцията в полза на оригинатора по начина, описан в клауза 4.2 по-долу. Лихвата, която е начислена на заемателя и не е изплатена към момента на прехвърлянето, няма да бъде прехвърляна от оригинатора в полза на купувача въз основа на прехвърлянето на претенцията.
2.5. Претенцията е само част от всички претенции на оригинатора срещу заемателя, произтичащи от договора за заем, като купувачът потвърждава и разбира, че претенцията не съдържа всички претенции на оригинатора срещу заемателя, и купувачът няма да бъде единственият кредитор на заемателя съгласно договора за заем, и при това положение, порталът и оригинаторът ще управляват претенцията съгласно Условията за ползване за ползване заедно с претенциите на другите потребители на портала срещу заемателя, произтичащи от договора за заем.

3. Сключване на споразумението
3.1. Купувачът потвърждава, че е запознат с Условията за ползване, Основните условия и ред и настоящите Общи условия и правила по споразумението, разбира правата и задълженията, произтичащи от тях, и потвърждаваща, че условията и реда по тях съответстват на волята на купувача.
3.2. Купувачът е потвърдил своето съгласие да сключи споразумение в портала. Споразумението между оригинатора, портала и купувача ще се счита за сключено и ще влезе в сила, когато купувачът потвърди споразумението в своя потребителски профил, съобразно реда, предвиден в Условията за ползване. Купувачът може да провери, че споразумението е сключено и да прегледа сключеното споразумение в профила на потребителя.
3.3. Купувачът потвърждава, че към момента на сключването на споразумението, той е имал пълна законова правоспособност и не е бил под влиянието алкохол, наркотици, психотропни, токсични или други упойващи вещества.

4. Цена на претенцията и процедура за уреждане на сметките
4.1. Във връзка с прехвърлянето на претенцията, купувачът ще заплати на оригинатора взаимно договорената и определена в Основните условия и ред цена на претенцията, посочена в споразумението..
4.2. Купувачът ще заплати цената на претенцията в полза на оригинатора от средствата, които са били прехвърлени от купувача по сметката на портала. Плащането ще бъде извършено чрез превеждане на сума, равностойна на цената на претенцията от банковата сметка на купувача по сметката на портала. След като необходимата сума е била получена от портала, информацията относно наличните средства ще бъде изведена във виртуалната сметка на купувача. След като купувачът е потвърдил условията и реда по споразумението съгласно реда, предвиден в Условията за ползване, порталът ще потвърди прехвърлянето на средствата чрез актуализиране на информацията във виртуалната сметка на купувача и ще изпрати на оригинатора потвърждение за съответното плащане.
4.3. Претенцията ще се счита за прехвърлена на купувача, след като порталът актуализира информацията, показвана във виртуалната сметка и след като оригинаторът получи потвърждение за плащането, както е описано в клауза 4.2.
4.4. Закупуването на претенцията, извършено от купувача след потвърждаването на условията и реда по споразумението става обвързващо за него, и порталът незабавно, но не по-късно от 5 (пет) работни дни, ще преведе по банковата сметка на оригинатора парите, получени от купувача, равностойни на цената на претенцията.
4.5. С потвърждаването на Условията и реда по споразумението купувачът упълномощава портала да прехвърли паричната сума, равностойна на цената на претенцията от сметката на портала в банковата сметка на оригинатора, съобразно условията и реда по споразумението. Порталът ще прехвърли цената на претенцията в банковата сметка на оригинатора в съответствие със споразумението за сътрудничество, сключено между оригинатора и портала и процедурата за взаимно уреждане на сметките, предвидена в него.
4.6. Изплащането на задълженията ще се счита за изпълнено към момента, когато стойността на плащането бъде прехвърлена в банковата сметка на получателя на плащането.

5. Разпределение на правата и задълженията на оригинатора и портала
5.1. За да се избегнат недоразумения, страните потвърждават и декларират, че:
5.1.1. Порталът, като представител на оригинатора, ще действа от името на оригинатора съобразно споразумението за сътрудничество, сключено между оригинатора и портала, като ще извършва следните дейности:
1) ще сключва споразумението и ще прехвърля претенцията в съответствие с условията по споразумението;
2) ще осигури представителствата, описани в клаузи 2.3, 2.5, 6.4, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, и 12.3 от Общите условия и правила;
3) в случай че се упражняват права за обратно изкупуване или задължения за обратно изкупуване на оригинатора, ще изплаща цената за обратно изкупуване на претенцията на купувача съобразно условията, предвидени по споразумението.
5.1.2. IUVO, в ролята си на мениджър на портала, ще действа за своя собствена сметка и ще извършва следните действия:
1) ще разпределя средствата, получени от оригинатора, между кредиторите, които се ползват от претенции срещу заемателя към момента на получаването на плащане от заемателя и ще актуализира информацията и съответната стойност на сумите във виртуалната сметка на купувача;
2) ще удържа таксата за обслужване и другите плащания (ако има такива) съгласно списъка на таксите;
3) ще осигурява представителствата, предвидени по клаузи 11.1, 11.2. и 11.3 от настоящите Общи условия и правила;
4) ще се оттегля от споразумението в случаите, предвидени по клаузи 12.1 или 12.2 от настоящите Общи условия и правила по споразумението.
5.1.3. Оригинаторът ще действа за своя собствена сметка, без да ангажира портала като пълномощник, и ще извършва следните действия:
1) ще прави допълнения или ще въвежда допълнителни споразумения към договора за заем съобразно условията по клауза 6.7 на Общите условия и правила;
2) ще управлява претенцията от името на купувача;
3) ще урежда всички проблеми, свързани с изплащането на заема и изпълнението на договора за заем съобразно интересите на купувача;
4) ще спазва принципа на сегрегацията по отношение на претенцията, както е предвидено по клауза 6.5 от настоящите Общи условия и ред;
5) ще разпределя всички средства, получени съгласно договора за заем между оригинатора, от една страна, и другите кредитори, които имат претенции към заемателя към момента на получаването на плащането, от другата страна;
6) ще упражнява правата за обратно изкупуване, предоставени на оригинатора или задълженията за обратно изкупуване съобразно клауза 11 от Общите условия и правила;
7) ще прекратява споразумението в случаите, предвидени по клауза 12.1 от Общите условия и правила.

6. Упълномощаване на оригинатора от страна на купувача
6.1. След като претенцията е била прехвърлена от оригинатора на купувача, съобразно предвиденото по клауза 2.4, купувачът упълномощава неотменимо оригинатора да управлява претенцията в интересите на правоприемника, но от свое собствено име, както и да използва всички права, правомощия и свобода на действия от името на купувача, предоставени му съобразно споразумението. След сключването на споразумението, оригинаторът ще продължи да изпълнява задълженията си, произтичащи от договора за заем и ще продължи да действа като заемодател по отношение на заемателя.
6.2. Купувачът ще предостави правомощия на оригинатора да управлява претенцията, която оригинатора ще използва от свое собствено име, но в интересите на купувача.
6.3. Оригинаторът ще управлява претенцията до изплащането на цялата стойностна претенцията, действайки като пълномощник на купувача. Между оригинатора и купувача ще съществуват само и единствено взаимоотношения като между оригинатор и купувач.
6.4. С потвърждаване на споразумението, купувачът упълномощава оригинатора да урежда всички въпроси, свързани с изплащането на заема и изпълнението на договора за заем. При упражняването на правомощията, предоставени му от купувача по настоящата клауза, оригинаторът се задължава да действа в интересите на купувача с надлежното старание.
6.5. Оригинаторът ще предприеме всички разумни действия за да гарантира, че претенцията на купувача няма да бъде третирана като собственост на оригинатора и правото на залог, всички забрани или други юридически тежести в полза на оригинатора, неговите кредитори или администратори няма да бъдат пренасяни върху претенцията.
6.6. С пълномощията, получени по силата на настоящата клауза също така се дава право на преупълномощаване и ще бъдат в сила за целия срок на споразумението. Оригинаторът ще има правото да извършва действия чрез своите служители и упълномощени представители.
6.7. С изключение на възможностите, предвидени по клауза 9, купувачът е наясно и е съгласен, че в срока на действие на споразумението оригинаторът ще има правото да въвежда промени или да сключва допълнителни споразумения към договора за заем, без да е необходимо предварителното съгласие на купувача, при условие че тези промени или допълнителни споразумения няма да доведат до никакви промени в плащанията от заемателя, произтичащи от договора за заем или до удължаване/отлагане на датите на падежа, с изключение на промени в датата на плащането, направени от заемателя. При приемане на нови или промяна на текущите закони след сключването на споразумението, или ако правителствени или общински органи на властта гласуват решения, по които оригинаторът ще има задължение на въведе промени в договора за заем, водещи до промени в плащанията от страна на заемателя, произтичащи от договора за заем или до удължаване/отлагане на датите на падежа, купувачът се съгласява, че оригинаторът ще прави такива промени без да е получил предварителното одобрение от страна на купувача. Оригинаторът се задължава да извести купувача за въвеждането на такива промени до 10 (десет) работни дни след датата на влизането им в сила, и купувачът ще ги признае като обвързващи за него.
6.8. Купувачът едностранно се задължава да не отменя упълномощаването, включено в споразумението. Ако купувачът изцяло или частично отмени упълномощаването, описано в споразумението или в Условията и правилата на портала, оригинаторът ще има правото да упражни своите права за обратно изкупуване на претенцията съгласно клауза 10. Купувачът се задължава да спазва задълженията, предвидени по клауза 11.1 да не информира заемателя за факта за прехвърлянето на претенцията и да не се свързва пряко със заемателя, дори в случай че купувачът изцяло или частично отмени упълномощаването, включено в споразумението.

7. Упълномощаване на портала от купувача
7.1. С настоящото споразумение, купувачът неотменимо упълномощава портала, в случай на неизпълнение от страна на оригинатора по силата на споразумението за сътрудничество, сключено между оригинатора и портала, да поеме управлението на претенцията от оригинатора съгласно настоящото споразумение и да отмени упълномощаването на оригинатора от купувача. След като порталът е поел управлението на претенцията от оригинатора, порталът ще има правото и купувача неотменимо упълномощава портала да прехвърли управлението на претенцията, на която и да е трета страна по усмотрение на портала. Порталът или в случай на прехвърляне на управлението на претенцията от портала на трета страна, тази трета страна ще се счита за oригинатор съобразно настоящото споразумение, считано от момента в който порталът е информирал оригинатора за поемането на управлението на претенцията, или че порталът е прехвърлил управлението на претенцията на трета страна.
7.2. В случай на неизпълнение от страна на оригинатора съобразно споразумението за сътрудничество, сключено между оригинатора и портала, купувачът неотменимо упълномощава портала като негов пълномощник по свое собствено усмотрение да информира заемателя за прехвърлянето на претенцията от името на купувача и да изиска от заемателя да продължи да извършва всички плащания, произтичащи от претенцията в полза на портала или в случай на прехвърляне на управлението на претенцията от портала на трета страна, в полза на третата страна като пълномощник на купувача. Купувачът упълномощава портала да представя известия на заемателя относно прехвърлянето на претенцията.
7.3. С настоящото споразумение, купувачът неотменимо упълномощава портала като пълномощник на купувача да изисква и събира от оригинатора лихвите за закъснения в полза на купувача съобразно споразумението за сътрудничество, сключено между оригинатора и портала, ако оригинаторът не заплати съответните суми, получени от заемателя, дължими на купувача съгласно споразумението за прехвърляне на съответната дата на падеж.
7.4. Включените в настоящата клауза пълномощия се предоставят с правото на преупълномощаване и влизат в сила за целия срок на споразумението. Порталът или в случай на прехвърляне на управлението на претенцията от портала на трета страна, третата страна ще има правото да извършва действия чрез свои служители и упълномощени представители.
7.5. Купувачът едностранно се задължава да не отменя упълномощаването на портала, включено в споразумението.

8. Плащания на заемателя
8.1. Заемателят ще извършва плащанията в полза на оригинатора ежеседмично/ежемесечно съгласно договора за заем и приложения към него график. Оригинаторът и порталът няма да носят отговорност, ако заемателят не извърши плащанетодо датата за изплащането на заема.
8.2. След получаването на дадено плащане от заемателя, оригинаторът ще удържи от получените средства всички приложими такси (ако има такива) и непрехвърлената част от заема, като преведе салдото в полза на портала за последващо разпределение между кредиторите.
8.3. След като оригинаторът получи дадено плащане от заемателя , порталът отразява във виртуалната сметка всичките получени средства като салдо на всички кредитори, имащи претенции срещу заемателя към момента на получаването на плащането от заемателя, включително купувача и оригинатора, както следва:
8.3.1. получената стойност от главницата на заема ще бъде разделена пропорционално на стойността на претенцията на всеки кредитор срещу заемателя;
8.3.2. получените лихви и другите допълнителни плащания, произтичащи от съответните претенции, ще бъдат изплатени на кредиторите, притежаващи съответните претенции;
8.3.3. ако една или повече претенции, произтичащи от договора за заем, в рамките на който заемателят е извършил плащане от момента на получаването на предходното плащане на заемателя до получаването на последното плащане на заемателя, са били прехвърлени в полза на друг кредитор, лихвите и другите допълнителни претенции, произтичащи от съответната претенция, съгласно реда, предвиден в клауза 8.3.2, ще бъдат разпределени между кредитора и купувача. Това ще бъде извършено като се вземе предвид броят дни между получаването на предходното и последното плащане на заемателя и колко дълго съответната претенция е била в притежание на съответния кредитор.
8.4. Порталът, незабавно след разпределянето на получените средства, ще актуализира във виртуалната сметка на купувачаполучената парична стойност, дължима на всеки отделен купувач , и ще удържи от виртуалната сметка на купувача сумата за дължимата такса за обслужване и другите плащания (ако има такива) съобразно списъка на таксите.
8.5. Средствата, получени от кредитора и отразени в неговата виртуална сметка ще бъдат прехвърлени по банковата сметка на кредитора от портала в рамките на 5 (пет) работни дни, след получаване на писмено искане от страна на кредитора.
8.6. Срещу услугите, предоставяни от IUVO чрез портала, купувачът ще заплаща на портала такса за обслужване съгласно ценоразписа или такса за обслужване, индивидуално определена между купувача и IUVO, както и ще извършва другите плащания, определени по ценоразписа, ако има такива.
8.7. Купувачът е информиран и се съгласява, че годината се състои от 365 дни за нуждите на изчисляването на лихвите, законовите лихви за просрочени плащания и други допълнителни претенции, както и сумите, които ще се изплащат въз основа на споразумението.
8.8. Оригинаторът има право да начислява лихви за неизпълнение и договорни неустойки до стойността и съгласно реда, предвидени в договора за заем, ако заемателят забави изплащането на заема и изплащането на лихвите.
8.9. Ако заемателят извърши по-ранно изплащане изцяло или частично на стойността на заема, оригинаторът ще удържи всички приложими данъци (ако има такива) и дела, дължим на оригинатора от неизплатената главница по заема, която не е разпределена на другите кредитори, в полза на портала, а останалата част от салдото ще прехвърли на портала, който ще разпредели тези средства между всички кредитори, които към този момент притежават претенции срещу заемателя, след като отрази разпределението на съответните суми по виртуалната сметка на купувача и незабавно удържи сумата за дължимата такса за обслужване и другите плащания (ако има такива) съобразно ценоразписа, в зависимост от сумата, посочена във виртуалната сметка на купувача. Купувачът няма право да подава оплаквания срещу оригинатора, портала или заемателя по отношение на по-ранното пълно или частично изплащане на заема във връзка с пропуснати ползи и каквито и да било други щети в тази връзка. Средствата, съответстващи на сумата, посочена във виртуалната сметка, ще бъдат прехвърлени в банковата сметка на кредитора не по-късно от 5 (пет) работни дни, считано от получаването на писменото искане на купувача за изтегляне на сумата.
8.10. Ако заемателят извърши само частично плащане съобразно договора за заем, оригинаторът ще удържи сумите за приложимите данъците (ако има такива) и дължимия дял на оригинатора от неизплатената главница по заема, която не е била прехвърлена на друг кредитор, а останалата част от салдото ще прехвърли на портала, който ще разпредели тези средства между всички кредитори,които към този момент притежават претенции срещу заемателя, след като отрази разпределението на съответните суми по виртуалната сметка на купувача и удържи сумата за дължимата такса за обслужване и другите плащания (ако има такива) съобразно ценоразписа за таксите, в зависимост от сумата, посочена във виртуалната сметка на купувача. Средствата, съответстващи на стойността, посочена във виртуалната сметка, ще бъдат преведени по банковата сметка на кредитора не по-късно от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на писменото искане за теглене на средствата от съответния кредитор.

9. Неизпълнение от страна на заемателя
9.1. Оригинаторът и порталът не носят отговорност за неизпълнение от страна на заемателя, включително за просрочени плащания.
9.2. С потвърждаване на споразумението, купувачът упълномощава оригинатора в случай на неизпълнение или недостатъчно изпълнение на задълженията на заемателя, произтичащи от договора за заем, да разрешава всички проблеми, свързани с преструктурирането на претенцията (промени на лихвения процент, главницата, допълнителните плащания, крайни срокове за изплащането, график за плащанията и т.н.), прекратяване на договора за заем, изготвянето на ново споразумение за заем, извършване на извънсъдебни действия за събиране на претенциите и всякакви други действия от името на оригинатора и в полза на купувача, свързани с възстановяването на претенцията и продажбата на залога с всички права, предоставени от закона за предявителя на претенцията, ответника, трета страна или пострадал, включително правото да сключва споразумения за уреждане на отношенията, да признава претенциите или да се отказва от тях изцяло или частично, да извършва промени в предмета на претенцията, да представя насрещни претенции, да обжалва съдебни решения или присъди съгласно апелативни или касационни процедури, да отнесе случая към арбитражен съд, да получава изпълнителни документи, да представя документи за възстановяване и получаване на собственост или пари в брой, присъдени на купувача или отказ от правото да получава такава собственост или пари в брой, да прекратява изпълнително произвдоство и да подписва документи във връзка с предвиденото по-горе. Купувачът ще заплаща комисиона на оригинатора за извършването на дейностите, описани в настоящата клауза съобразно ценоразписа на оригинатора (ако е приложимо). Въз основа на пълномощията, предоставени му от купувача по настоящата клауза, оригинаторът ще има неограничени права да решава, какви действия трябва да бъдат предприети в случай на неизпълнение от страна на заемателя; независимо от това, оригинаторът се задължава винаги да действа в интересите на купувача с надлежно усърдие.
9.3. Купувачът разбира риска от неизпълнение от страна на заемателя, в резултат на което купувачът може да не успее да си възстанови претенцията с пълната й стойност. Оригинаторът ще извърши всички необходими и допустими действия за улесняване на своевременното и цялостно възстановяване на претенцията без да ангажира купувача. В случай на неизпълнение от страна на заемателя, порталът и оригинаторът няма да поемат отговорност за изплащане на претенцията, и оригинаторът няма да бъде задължен да изплати на купувача цената, която той е заплатил за претенцията или част от нея.

10. Обратно изкупуване и повторно прехвърляне на претенцията
10.1. При сключването на споразумението, оригинаторът получава правата и задълженията за обратно изкупуване на претенцията, но купувачът ще се задължи да продаде обратно претенцията на оригинатора, ако последният използва своите права или задължения за обратно изкупуване. Купувачът има право да продаде претенцията само на друг потребител на портала или на портала. Ако купувачът продаде претенцията на друг потребител на портала, това ще се осъществи заедно с правата или задълженията за обратно изкупуване на оригинатора върху претенция, произтичаща от споразумението. Ако купувачът продаде в рамките на портала претенцията на още някой потребител, правата и задълженията за обратно изкупуване на оригинатора по споразумението, и задължението за повторно прехвърляне на купувача ще стане обвързващо за новия собственик на претенцията.
10.2. Ако това е предвидено по Основните условия и ред, оригинаторът ще бъде задължен да упражни задълженията си за обратно изкупуване, ако заемателят забави плащанията, произтичащи от договора за заем с повече от 60 (шестдесет) дни. Оригинаторът има правото, но не е задължен, да използва правата си за обратно изкупуване във всеки от следните случаи:
10.2.1. Когато заемателят забави някое плащане, произтичащо от договора за заем, с повече от 30 (тридесет) дни;
10.2.2. Когато купувачът е оттеглил изцяло или частично упълномощаването, предвидено в Условията за ползване;
10.2.3. Когато порталът, в съответствие с Условията за ползване на портала е ограничил правата на купувача да използва портала;
10.2.4. В случай на предсрочно прекратяване на споразумението;
10.2.5. В случай на едностранно решение от страна на оригинатора.
10.3. Оригинаторът ще бъде задължен, в случай че заемателят забави плащанията, произтичащи от договора за заем, с повече от 60 (шестдесет) дни, да упражни своите задължения за обратно изкупуване, ако това е предвидено по Основните условия и ред, и има право във всички подобни случаи, описани в подточките към клауза 11.2 да упражни правото за обратно изкупуване на претенция, прехвърлена му съгласно споразумението, чрез заплащане на цената за обратно изкупуване на купувача. С отделно нареждане, оригинаторът ще упълномощи портала да отпише от сметката на оригинатора и да прехвърли на купувача средства на стойност, равностойна на цената за обратно изкупуване, при което претенцията от момента на съответното актуализиране на виртуалната сметка на купувача, ще се счита за върната на оригинатора. Купувачът няма да отправя оплаквания срещу оригинатора по отношение на използването на правата или упражняването на задълженията за обратно изкупуване вследствие на пропуснати ползи и други щети в тази връзка.
10.4. Чрез сключването на настоящото споразумение, страните се договарят за основните аспекти от споразумението за обратното изкупуване на претенцията. Условията и реда по споразумението относно обратното изкупуване на претенцията са описани в условията на споразумението, поради което сключването на отделно споразумение за обратното изкупуване на претенцията не е необходимо. В случаите, описани в клауза 10.2, споразумението за обратно изкупуване на претенцията ще се счита за сключено, след като е била изплатена цената за обратното изкупуване, посочена в клауза 10.5. В случаите, описани в клауза 10.7, споразумението за обратното изкупуване на претенцията ще се счита за сключено, след като порталът е подал известие до купувача.
10.5. Ако оригинаторът е решил да използва своите права или да упражни своите задължения за обратно изкупуване, цената за обратно изкупуване на претенцията, заплатена от оригинатора на купувача за повторното прехвърляне, ще е равна на общата стойност на останалата неизплатена главница по претенцията и натрупаните и неизплатени лихви, описани в портала към момента на упражняването на правата или на задълженията за обратно изкупуване.
10.6. Цената за обратното изкупуване формира пълното, окончателно и цялостно плащане в полза на купувача за повторното прехвърляне на претенцията и всички други свързани с това права и привилегии, и тя няма да бъде повишавана или намалявана, и ще включва всички приложими данъци и налози, удържани в Република Естония (съществуващи и всички евентуални бъдещи такива) по отношение на цената за обратно изкупуване, изплащането на която ще се счита за задължение само на купувача.
10.7. В допълнение към условията, посочени в клауза 10.2 по-горе, ако започне процедура по несъстоятелност на заемателя, оригинаторът незабавно ще упражни своите задължения за обратно изкупуване, като порталът ще изпрати писмено известие на електронната поща на купувача. Задълженията за обратно изкупуване, описани в настоящата клауза, се упражняват от оригинатора в интерес на купувача. Към датата на известието от портала до купувача, претенцията се счита за продадена обратно и прехвърлена на оригинатора.
10.8. В случай на упражняване на задълженията за обратно изкупуване на оригинатора, описани в клауза 10.7, цената за обратното изкупуване на претенцията, дължима за изплащане от оригинатора в полза на купувача за повторно прехвърляне се изчислява въз основа на общата стойност на средствата, получени при оригинатора от заемателя, съдия-изпълнителя или администратора по несъстоятелността, пропорционално на частта, взета от повторно прехвърляната претенция за всички претенции на оригинатора срещу заемателя, произтичащи от договора за заем. Порталът ще изчисли и изплати сума, равностойна на цената за обратно изкупуване, по сметката на купувача в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на получаването на средствата в полза на портала от оригинатора. Ако средствата се получат на вноски, порталът ще изчисли и прехвърли паричната равностойност на цената за обратно изкупуване във виртуалната сметка на купувача за всяка вноска поотделно.
10.9. Купувачът се задължава да не предявява никакви претенции срещу портала или срещу оригинатора във връзка с упражняването на задълженията за обратно изкупуване съобразно предвиденото по клаузи 10.7 и 10.8 във връзка с (i) формулата за изчисляване на цената за обратно изкупуване, условията и крайните срокове за изплащане, посочени в клауза 10.8 от Общите условия и правила и (ii) пропуснатите ползи и всички други щети в тази връзка.

11. Лични данни и комуникация със заемателя
11.1. Порталът няма да предоставя на оригинатора лични данни за купувачите. Оригинаторът може да получи анонимна информация за купувачите за статистически цели, но тази информация няма да позволява на оригинатора да установи пряко или непряко идентичността на купувачите. Данните за купувачите, които са страни по споразумението за прехвърляне, са известни единствено на портала.
11.2. Страните няма да информират заемателя за прехвърлянето на претенцията, освен ако не е предвидено по настоящото споразумение. Оригинаторът няма да предоставя лични данни на заемателя на други лица, освен в случаите, предвидени в клауза 11.4. Страните няма да предявяват никакви оплаквания една срещу друга в тази връзка.
11.3. Купувачът разбира и е информиран, че оригинаторът и порталът имат задължение да гарантират конфиденциалността на личните данни на заемателя, поради което оригинаторът и порталът в обхвата на споразумението, при поискване от страна на купувача, могат да разкрият само ограничена част от информацията за заемателя.
11.4. Оригинаторът е задължен да предостави на портала лични данни за заемателя, едиствено в случай на неизпълнение от страна на оригинатора (вж. също клауза 7).
11.5. Оригинаторът и порталът няма да разкриват пред купувача името, фамилното име, длъжността, ЕГН, регистрационния номер, телефонния номер, адреса за електронна поща или снимка на заемателя. Купувачът няма да изисква от оригинатора и от портала да му разкриват такава конфиденциална информация относно заемателя и няма да предявява никакви оплаквания срещу оригинатора, портала и заемателя в тази връзка.
11.4. През целия период на споразумението купувачът няма да се свързва със заемателя по отношение на сключеното споразумение и прехвърлената претенция, включително няма да посещава заемателя в неговото жилище или месторабота, няма да се свързва с него, използвайки средства за преки комуникации или чрез социалните мрежи, и няма да изисква от заемателя никакви плащания без помощта на оригинатора, няма да предявява никакви претенции срещу заемателя и няма да предявява никакви претенции в съда или в арбитражния съд срещу заемателя.

12. Прекратяване на споразумението
12.1. Порталът и оригинаторът, заедно и всеки поотделно, ще имат правото да прекратят споразумението без предизвестие, ако:
12.1.1. Порталът съобразно Условията за ползване е ограничил правата на купувача да използва портала и/или е прекратил споразумението с портала, сключено с купувача, и е изтрил или блокирал профила на потребителя;
12.1.2. Купувачът не спазва условията и реда по споразумението или Условията за ползване;
12.1.3. Порталът има подозрения относно самоличността на купувача, и порталът не е могъл да се свърже с купувача, за да потвърди съдържанието на сделката;
12.1.4. Инструкциите на купувача са неясни и неразбираеми, вследствие на прекъсване на комуникациите;
12.1.5. Купувачът изцяло или частично е отменил упълномощаването, предвидено в споразумението или Условията за ползване.
12.2. Порталът ще има правото едностранно да прекрати споразумението по всяко време през периода на действие на споразумението, като изпрати известие до електронната поща на купувача не по-малко от 10 (десет) работни дни предварително.
12.3. В случаите, предвидени по клаузи 12.1 или 12.2, споразумението ще се счита за прекратено към момента, когато порталът и/или оригинаторът е информирал другите страни за неговото прекратяване. В такъв случай, претенцията ще се счита за върната на оригинатора, считано от момента на прекратяването на споразумението. В случай на преждевременно прекратяване на споразумението, оригинаторът ще упражни своите задължения за обратно изкупуване и ще заплати във виртуалната сметка на купувача паричната равностойност на стойността на главницата по претенцията (стойността на заема, без плащанията за лихви).
12.4. Ако оригинаторът е упражнил своите права или задължения за обратно изкупуване, споразумението ще се счита за прекратено към момента, в който оригинаторът е изплатил на купувача паричната равностойност на цената за обратно изкупуване на претенцията, и тази сума е била изплатена във виртуалната сметка на купувача.

13. Други условия и ред
13.1. Споразумението се състои от Основните условия и ред и настоящите Общи условия и правила. Ако Основните условия и ред противоречат на настоящите Общи условия и правила, Основните условия и ред ще се ползват с предимство.
13.2. Ако посочените стойности словом в текста на споразумението се различават от тези, посочени цифром, посочените стойности словом ще се ползват с предимство.
13.3. Условията за ползване за портала, валидни към момента на сключването на споразумението, които са неразделна част от него, ще се прилагат по въпросите, които не са предвидени в споразумението.
13.4. Законите и разпоредбите на Република Естония ще регламентират законовите взаимоотношения, произтичащи от настоящото споразумение и всички приложения към него.
13.5. Всички спорове между страните във връзка със споразумението ще се разрешават от областния съд на Харю (Harju) съобразно действащото законодателство и разпоредбите в Република Естония.
13.6. Споразумението е изготвено на английски език.