Политика за поверителност

 

Политика за поверителност

 1. Въведение
  В настоящата Политика за поверителност „IUVO“ „ние“, „нас“ или „наш“ означава Иуво Груп ОЮ (IUVO Group OŰ), а „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетителите на нашия уебсайт и всички целеви (лендинг) страници, свързани с него, и възложителите.
  Настоящата Политика за поверителност обяснява и урежда:
  как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
  • как и защо използваме Вашите лични данни; и
  • Вашите права да контролирате личните си данни.
  Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. С осъществяването на достъп до и използването на нашия уебсайт и услуги Вие потвърждавате, че сте имали подходяща възможност да прочетете настоящата Политика за поверителност, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, няма да имате възможност да използвате пълноценно услугите, предоставяни чрез уебсайта. Ако имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на посочените по-долу данни за контакт.
  Можем да променяме настоящата Политика за поверителност, за да спазваме съответствие с приложимите закони и разпоредби или за да отговорим на променящите се бизнес изисквания. Приканваме Ви да преглеждате редовно тази страница за актуална информация относно практиките ни за поверителност и промените в нашата Политика за поверителност.  

Група от дружества в Мениджмънт Файненшъл Груп, корпоративната група от дружества и други юридически лица, притежавани и/или контролирани от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, дружество, което е регистрирано и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК: 203753425. Можете да намерите повече информация за всички дружества в Групата на МФГ тук.

 

 1. Кои сме ние?

Порталът на IUVO се управлява и Вашите лични данни се обработват от IUVO GROUP OŰ, код в търговския регистър: 14063375, адрес на управление:  Нарва маанте 5, Талин 10117, Република Естония, телефон: + 372 880 7011, електронна поща: [email protected].

 1. Свържете се с нас във връзка с обработването на лични данни
  За да упражните правата си, както е посочено по-горе, моля, попълнете и ни изпратете този ФОРМУЛЯРпо електронна поща на [email protected].
  В случай на допълнителни въпроси или оплаквания относно нашите дейности по обработване на данни, моля, адресирайте ги до [email protected]. Също така можете да ни пишете на адрес: Нарва маанте 5, Талин 10117, Република Естония.

 

 1. Какво представляват личните данни и как, кога и каква лична информация събираме и обработваме?

 

 • Лични данни
  Лични данни са всяка информация, с която разполагаме за даден потребител, позволяваща потребителят да бъде пряко или косвено идентифициран. Съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС 2016/679(наричан по-нататък за краткост ОРЗД)  имаме задължението да Ви информираме за дейностите по обработване на данни, които се извършват от нас с помощта на събраните или генерираните от нас лични данни.

Личните данни, които IUVO може да обработва, могат да включват следните данни:

 

 • Обща лична информация: пълни имена (собствено име, фамилно име); дата на раждане; личен идентификационен код или друг идентификационен номер.
 • Информация за идентификация, данни за опознаване на клиента (KYC) и предотвратяване изпирането на пари (AML): документ за самоличност (например национална лична карта) и информация, съдържаща се в този документ (номер на документа; дата на издаване; дата на изтичане; държава на издаване; снимка); информация за видни политически личности (PEP). Събираме информация, която ни позволява да Ви идентифицираме, за да изпълняваме регулаторните си задължения и да предоставяме услугите си. Можем да събираме информация от различни надеждни и независими източници, било то публични или частни, за да проверим информацията, която сте ни предоставили (вж. повече по-долу в т. „Информация, събрана от външни източници – трети страни“). За да се регистрирате на нашия уебсайт, изискваме Вашето име и фамилия, дата на раждане, местоживеене и/или местонахождение, копие от Вашия документ за самоличност (само ако е необходимо).
 • Информация за контакт: имейл адрес; пощенски адрес; телефонен номер. Ако използвате нашите услуги, ние събираме и информация за средства за комуникация, за да се свържем с потребителя (телефон, имейл адрес и др.).
 • Информация, свързана с профила: данни за вход; парола, предпочитания (като например език). Тъй като предоставяме услугите си в различни юрисдикции, може да поискаме да посочите предпочитания от Вас език за комуникация от езиците, които предлагаме за уебсайта, или за обща комуникация, за да Ви предоставим по-добро клиентско преживяване.
 • Информация за плащане: информация относно данни за плащане във връзка с използването на нашите услуги. Ако купувате вземания чрез нашия портал, ние се нуждаем от информация за банковата Ви сметка. Всички плащания към и от Вашата виртуална сметка, открита на портала на нашия уебсайт, е възможно да се извършват само към и от банковата сметка, която сте ни предоставили. За допълнителна информация, моля, вижте т. „Виртуална сметка и добавяне на средства“ в условията за ползване.
 • Информация за използването: информация за това как се използват нашите услуги, включително предоставена обратна връзка, включително техническа информация, събрана по време на използването на услугите. Докато използвате нашите услуги, създавате метаданни във връзка с дейностите си на нашия уебсайт. Информацията, която се събира от портала, се състои от данни за вход, начало и край на регистрацията в портала и др. Нещо повече, имаме информация за договорите, които сте сключили чрез портала. Можем също така да събираме информация за Вашия компютър (включително, когато е възможно, Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър), Вашето взаимодействие с пазара и нашия уебсайт и данни за ефективността на имейла. Използваме тази информация по няколко причини, включително за маркетингови цели, за администриране на пазара, подобряване на услугите и за статистически цели. Тези процеси са описани по-подробно в нашата Политика за бисквитките. Когато сте се съгласили да активирате и използвате бисквитки на трети страни, трябва да имате предвид, че Вашите данни ще бъдат обработвани, предавани, прехвърляни и съхранявани в съответствие с тяхната политика за поверителност. Вашите данни могат да бъдат споделяни в държави без подходящо ниво на защита въз основа на Вашето изрично съгласие. Подробна информация за използваните бисквитки е налична в Политиката за бисквитките: https://www.iuvo-group.com/bg/cookie-policy/. От настройките на браузъра си можете да направите индивидуален избор да използвате и/или ограничите определени бисквитки.
 • Информация от източници – трети страни: Възможно е да разполагаме с лични данни, събрани от различни частни или публични източници, единствено с цел изпълнение на законовите задължения на оператора на портала съгласно приложимите закони (вкл. чрез медии и интернет). Преди всичко това означава да събираме информация за Вас, за да можем да изпълним нашите изисквания, свързани с предотвратяване изпирането на пари. Източниците за такава информация могат да бъдат различни и не могат да бъдат строго определени. Тази информация, която често съдържа лични данни, включва:
  информация и доклади от агенции за кредитна информация, агенции за предотвратяване на измами, синдици, кредитни консултанти и проследяващи агенти;
  • търговски бази данни и маркетингови бази данни; и
  • публични регистри и други публично достъпни източници на информация.

В т. 5 по-долу е представен по-детайлен преглед на това какви лични данни обработваме.

 

 

 • Обработване на лични данни
  Обработване на лични данни означава всяка операция, която се извършва с използването на личните данни, включително, но не само, събиране, записване, съхранение, организиране, използване, изменение, предоставяне, разкриване и изтриване на Вашите лични данни от оператора на портала IUVO. Независимо дали са автоматизирани или не, всички горепосочени дейности се считат за обработване на Вашите лични данни.
  Администраторът на обработването на личните данни е операторът на портала IUVO Group OÜ. За да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, моля, пишете на имейл адрес: [email protected].

 

 

 • Цел на обработването на лични данни и правно основание

IUVO обработва лични данни предимно с цел предоставяне на услуги на нашите клиенти, т.е. за изпълнение на договорните си задължения към нашите клиенти. Правното основание за такова обработване на лични данни е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Ние сме длъжни да съдействаме на потребителите при сключването на договорите, както и да за предявяване на претенциите, произтичащи от договорите. Някои конкретни изисквания на приложимите закони може да изискват от нас да извършваме дейности по обработване на данни, от които не можем да се въздържаме.

Ние събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни:

 • за да Ви информираме за развитието и промените в нашите продукти и услуги;
 • за да развиваме и подобряваме нашите услуги, продукти и дейност, включително да анализираме и подобряваме нашите модели за кредитен риск и предлагането от наша страна на услуги на клиенти;
 • за превод на парични средства;
 • за извършване на задължителни или други регулаторни проверки;
 • за да спазваме нашите законови и регулаторни задължения;
 • за извършване на статистически анализ и проучване и тестване на пазара;
 • за да Ви изпращаме новини и маркетингови материали. За да можем да Ви предоставяме информация за нашите продукти и свързаните с тях промоционални материали и/или известия, както и продуктите и/или промоционалните материали и/или известия на лицата, принадлежащи към същата група с нас или с наши партньори за сътрудничество трети страни, сме поискали Вашето предварително съгласие. Можете да подновите съгласието си по всяко време, докато използвате нашите услуги. Това не се отнася до известия и материали, изпратени до Вас като част от задълженията ни съгласно условията за ползване във връзка с договорите, които сте сключили, за да:
 • откриваме сметки на нашия уебсайт и да управляваме и поддържаме тези сметки;
 • потвърдим самоличността Ви и другата информация, която сте ни предоставили, включително информацията за банковата Ви сметка;
 • актуализираме Вашите лични данни и записите, които съхраняваме за Вас;
 • за предотвратяването и разкриване на измами или друга незаконна или престъпна дейност – разпоредбите за предотвратяване изпирането на пари ни задължават да предадем конкретна информация на звеното за финансово разузнаване, специално звено на естонската полиция и Съвета за гранична охрана. В някои случаи не ни е позволено да Ви информираме за такъв обмен на информация;

 

IUVO може да обработва лични данни и когато това се изисква за изпълнение на законово задължение, приложимо за IUVO. Например, в случай че съдът изиска лични данни от IUVO съгласно приложимо съдебно определение или съдебно решение, или правоприлагащ орган изиска лични данни съгласно приложим регламент. Също така, ако IUVO е задължено да съхранява лични данни, например съгласно Закона за счетоводството, съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма или друг приложим правен акт. В случай на такова обработване на лични данни правното основание е член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД – обработването е необходимо за спазването на правно задължение, на което е подчинен администраторът.

 

IUVO може да обработва лични данни, ако сте дали съгласие за конкретна цел на обработване на данни. Правното основание за такава обработка е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Например, когато участвате в програмата „Препоръчай/предложи приятел“ като Препоръчано лице в качеството си на физическо лице, ние събираме и обработваме Вашите лични данни – име и фамилия и Вашия имейл адрес. Описаните лични данни са ни предоставени от Препоръчващото лице (Вашия приятел) с потвърждение, дадено ни от него, че сте дали съгласието си да получите от нас имейл с възможност да потвърдите съгласието си и да предприемете следващите стъпки за регистрация в портала на IUVO като купувач на вземания или да поискате от нас изтриване на личните Ви данни и/или прекратяване на обработването на личните Ви данни. Ако не потвърдите съгласието си и/или не предприемете стъпки за регистрация в портала на IUVO като купувач на вземания, ние ще обработваме Вашите лични данни (име, фамилия и имейл) в продължение на 2 месеца от датата, на която препоръчващото лице ни е предоставило описаните по-горе лични данни.

 

В определени случаи IUVO може да обработва лични данни и ако това е необходимо за целите на законните интереси на IUVO, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. В такъв случай правното основание за обработването на личните данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Когато обработването на Вашите лични данни се основава на нашия законен интерес, Вие имате право по всяко време да възразите срещу такава обработка (вж. повече в т. 6 по-долу).

 

В т. 5 по-долу е представен по-детайлен преглед на това какви лични данни и за какви цели ги обработваме.

 

 

4.4         Общи принципи на обработване на лични данни и срокове за тяхното съхранение

IUVO обработва личните данни на потребителя законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин и до степента, предвидена от приложимото законодателство.
IUVO и неговите служители прилагат всички изисквани от закона грижи и мерки за сигурност при обработването на личните данни на потребителя, за да гарантират, че това се прави само за определена цел, както и за да защитят личните данни на потребителя от неволно или неразрешено използване, разкриване или унищожаване.

IUVO предоставя достъп до личните данни на потребителя само на

– своите служители, с които е сключено споразумение за неразкриване на информация;

– трето лице, което обработва данните от името на оператора на портала и с което е сключено споразумение за неразкриване на информация (вж. допълнително т. 4.5 по-долу).

Ние изключваме достъпа на неоторизирани трети лица до личните данни на потребителя и до нашата база данни, съдържаща такива данни.

Вашите лични данни, свързани със договорите, сключени от Вас чрез нашия портал, ще се съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от приложимите закони. Сроковете на съхранение, прилагани от IUVO, са посочени в таблицата, предоставена в т. 5 по-долу.
Някои лични данни могат да бъдат изтрити по-рано, ако се считат за ненужни или ако това се изисква от потребителя, освен ако изтриването на тези данни не е в противоречие с някое от задълженията ни съгласно приложимите закони. Ако имате въпроси относно конкретните срокове за съхранение, приложими за данните, които се обработват за Вас, можете да се свържете с IUVO по всяко време.

 

4.5. Предаване и разкриване на лични данни

Можем да предадем личните Ви данни в съответствие с условията за ползване и приложимото право на:
                      • Лица, на които операторът на портала е длъжен да предаде личните данни на потребителя съгласно закона;
                      • Лице, предоставящо счетоводните услуги на оператора на портала, както и лицата, предоставящи правна помощ във връзка със сключени договори с потребители.

По принцип всички получатели, на които IUVO предава Вашите лични данни, се намират в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Когато е необходимо да предадете личните си данни на трета държава или международна организация извън Европейското икономическо пространство, IUVO ще предостави подходящи мерки за защита и ще предаде личните данни (i) в държави, в които Европейската комисия счита, че нивото на защита на данните е адекватно (вж. ТУК), (ii) съгласно изрично споразумение със стандартни клаузи за защита на данните (стандартни условия, одобрени от Европейската комисия, достъпни ТУК и използвани от IUVO в зависимост от обстоятелствата на предаването на данни) или (iii) съгласно други инструменти, разрешени от действащото законодателство, при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита на субектите на данни.

Ако потребителят отделно е дал такова съгласие на IUVO, IUVO има право да предаде личните данни на потребителя (основно името и имейл адреса на потребителя) на лицата, на които операторът на портала е възложил задължение да предлагат и популяризират продуктите на оператора на портала на потребителя.

Когато посещавате нашия уебсайт, ние може да извършваме предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или към трета държава или международна организация извън Европейския съюз. В такъв случай се прилагат подходящи мерки за безопасност, както се изисква съгласно ОРЗД.

Като IUVO, което е част от холдинга Мениджмънт Файненшъл Груп, може да се наложи да ги споделим с други дружества в холдинга за тази цел. Това обработване е в съответствие с приложимото законодателство.

 • IUVO може да обменя в рамките на Групата от дружества данни за МФГ, събрани в хода на комплексната проверка на клиента, извършена с цел изпълнение на законовите изисквания за предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-конкретно: изясняване на произхода на средствата; разкриване на информация за необичайни и подозрителни сделки и тяхното докладване на компетентен държавен орган; осъществяване на действия за установяване на потенциална свързаност и идентифициране на трети лица, действащи от името или за сметка на клиента.

 

 1. Преглед на нашите дейности по обработване

 

Ако се ангажирате с нас по какъвто и да било начин, можем да съберем следната информация за Вас чрез методите за контакт, които сте избрали да използвате в момента на ангажимента:

 

 

Лични данни

Цел

Правно основание

Срок на съхранение

Пълни имена, ЕГН, данни от лична карта или данни от друг официален документ, гражданство, адрес (настоящ и постоянен), професия, дата на раждане, електронна поща, телефонен номер.

• Регистрация като Потребител на Портала;
• Сключване на договор за предоставяне на услуги и предоставяне на заявената услуга;
• Изпълнение на задълженията по сключения договор и услуги;

Сключване и/или изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; след прекратяването на договора законният ни интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) във връзка с член 146, параграф 4 от естонския Закон за общата част на Гражданския кодекс)

По време на срока на договора и до 5 години след прекратяването

Потребителско име, данни за вход и парола, IP адрес

Използване на регистрирания потребителски акаунт

Сключване и/или изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; след прекратяването на договора законният ни интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) във връзка с член 146, параграф 4 от естонския Закон за общата част на Гражданския кодекс)

 

По време на срока на договора и до 5 години след прекратяването

 

Пълни имена, данни от лична карта или данни от друг официален документ, гражданство, адрес (настоящ и постоянен), професия, дата на раждане, електронна поща, телефонен номер, електронно копие на сметка за комунални услуги

Идентифициране и проверка съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (наричан по – долу за краткост ЗПИПФТ) и европейските регламенти и всяко друго приложимо законодателство в тази област;

Законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД) съгласно член 47 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

В продължение на 5 години от събирането на данните

Информация относно парични трансакции, фактури и други свързани със счетоводството документи

Съответствие със законодателството, свързано със счетоводството

Законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД съгласно т. 12 от Закона за счетоводството

Събиране на данни за период от най-малко 7 години

Лични данни, събирани за целите на видни политически личности / проверка (скрининг)  – публични функции, длъжност, политически мнения и членство, лични данни за член на семейството на лице, изпълняващо видни обществени функции

Комплексна проверка и оценка на риска/склонност към риск съгласно ЗМИПФТ и европейските регламенти; идентификация за целите на сключване на договор за предоставяне на услуги;

Законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД) съгласно член 47 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

В продължение на 5 години от събирането на данните

Област на професионална дейност, Квалификационно ниво, Годишен доход

Идентификация съгласно ЗМИПФТ и европейските регламенти

Законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД) съгласно член 47 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

В продължение на 5 години от събирането на данните

Информация, свързана с парични трансакции

• Данни за използвания платежен инструмент – IBAN, валута;
 • Информация за електронното банкиране и данни за извършените трансакции – сума на трансакцията, час и място на трансакцията

Сключване и/или изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; след прекратяването на договора законният ни интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) във връзка с член 146, параграф 4 от естонския Закон за общата част на Гражданския кодекс)

По време на срока на договора и до 10 години след прекратяването

Личен имейл

• Предлагане на продукти и услуги на IUVO;
• Изпращане на рекламни съобщения;

• Участие в маркетингови кампании

• Изпращане на ежедневни отчети и информация за продукта, използван от клиента

Съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)

Докато не оттеглите съгласието си

Корпоративен имейл

Идентификация за целите на сключване на договор за предоставяне на услуги и потвърждаване на условията за участие в програма при общи условия („Колеги“)

Сключване и/или изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; след прекратяването на договора законният ни интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) във връзка с член 146, параграф 4 от естонския Закон за общата част на Гражданския кодекс)

По време на срока на договора и до 5 години след прекратяването

Телефонен номер

Обаждане и изпращане на кратки текстови съобщения с цел маркетинг

Съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)

 

Докато не оттеглите съгласието си

Телефонен номер

Обаждане и изпращане на кратки текстови съобщения с цел маркетинг

Съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)

 

Докато не оттеглите съгласието си

Телефонен номер

Обаждане и изпращане на кратки текстови съобщения с цел оказване на съдействие при използване на продукта и потвърждаване изпълнението на общите условия на програмите („Колеги“)

Сключване и/или изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; след прекратяването на договора законният ни интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) във връзка с член 146, параграф 4 от естонския Закон за общата част на Гражданския кодекс)

 

По време на срока на договора и до 5 години след прекратяването

Уникален идентификационен код в e-Check системата

Идентификация за целите на сключване на договор за предоставяне на услуги и потвърждаване на условията за участие в програма при общи условия („Колеги“)

Сключване и/или изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; след прекратяването на споразумението законният ни интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) във връзка с член 146, параграф 4 от естонския Закон за общата част на Гражданския кодекс)

По време на срока на договора и до 5 години след прекратяването

Имейл адрес

Потвърждение за съгласие като Препоръчано лице

Съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)

Докато не оттеглите съгласието си

Глас – записан по време на телефонен разговор

• Извършване на услуги от IUVO, гарантиране на правата на потребителите съгласно приложимите закони и доказване на темата на разговора;
• Подобряване на обслужването на клиентите

Законният интерес на IUVO да предоставя услугите си на подходящо ниво (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Като се има предвид, че сте уведомени за записа и имате  други начини да се свържете с нас (напр. електронна поща), както и че е във Ваш интерес услугите, които Ви предоставяме, да отговарят на Вашите очаквания, считаме, че този законен интерес няма преимущество пред другите Ви интереси или основни права и свободи.

30 дни от извършване на записа

Пълни имена, телефонен номер, адрес на електронна поща и други лични данни, предоставени от субектите на данни във връзка с искане, жалба и/или оплакване, препоръки, коментари, чрез чат или на имейл адреса на Дружеството: [email protected], по телефона или на хартиен носител на адреса на Дружеството.

Обработване и отговор на искания за упражняване на права/ на запитвания, жалби 

В зависимост от съдържанието на съобщението

Да обработваме и отговаряме на Ваше искане (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; наш законен интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) във връзка с член 146, параграф 1 от естонския Закон за общата част на Гражданския кодекс) или Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

За период до 3 години след окончателния отговор на Вашето искане или ако правното основание е Вашето съгласие, докато не оттеглите съгласието си.

Имейл адрес

Участие в програмата „Препоръчай/предложи приятел“

Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)

В продължение на 2 месеца от датата, на която Препоръчващото лице ни е предоставило описаните по-горе лични данни, освен ако не оттеглите съгласието си по-рано

 

 

 1. Права и задължения на потребителите и портала IUVO във връзка с обработването на личните данни
  • Имате следните права във връзка с обработването на личните Ви данни. Но имайте предвид, че не всички тези права са абсолютни и те могат да бъдат ограничени на основанията, предвидени в ОРЗД.

Право на информация:
Имате право по всяко време да поискате от нас:
• информация относно това дали се обработват свързани с Вас данни и детайли за това; и
• копие от Вашите лични данни, обработвани от нас;
да получите съобщение в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат, съдържащ Вашите лични данни, обработвани от нас, както и всяка налична информация за източника на Вашите лични данни.
Когато обработването на Вашите лични данни се основава на нашия законен интерес, имате право да ни поискате допълнителна информация за теста за балансиране, извършен от IUVO.
За целта трябва да подадете съответно заявление до нас чрез профила си, като изпратите имейл до:  [email protected] или като попълните този ФОРМУЛЯР и го изпратите по имейл до: [email protected] (в този случай ФОРМУЛЯРЪТ трябва да бъде подписан с електронен подпис или с ръчно положен подпис). Имайте предвид, че ще Ви предоставим информацията само ако сме ви идентифицирали правилно. Ще Ви предоставим исканата информация във възможно най-кратък срок, но не по-късно от един месец от получаването на заявлението. Съгласно разпоредбите за предотвратяване изпирането на пари ние имаме право и сме задължени да отказваме да ви предаваме определена информация за използването на Вашите лични данни. Доколкото това не се ограничава от закона, ние ще Ви предоставим исканата информация.

Право на коригиране:
В случай че обработваме непълни или грешни данни , имате право по всяко време да получите от нас без ненужно забавяне коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас.

Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни:
Можете по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, ако обработването се основава на наш или на законен интерес на трето лице. В такъв случай ние повече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или освен ако данните не са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право на възражение срещу обработването на неговите лични данни за този вид маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработването, ако:
• точността на Вашите лични данни се оспорва от Вас, за срок, който ни позволява да проверим точността на Вашите лични данни; или
• обработването на Вашите данни е неправомерно, но вместо да го изтриете, искате ограниченото им обработване; или
• повече не се нуждаем от тези данни (за предвидената цел), но Вие се нуждаете от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
• Вие сте възразили срещу обработването на Вашите данни в очакване на проверката дали нашите законови основания имат преимущество пред Вашите като субект на данни.

Право да оттеглите съгласието си:
Когато обработването на личните Ви данни е въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като се откажете от услугите на IUVO, предоставянето на които се основава на Вашето съгласие (напр. изпращане на рекламни съобщения) или се свържете с IUVO на данните за контакт, посочени в настоящата Политика за поверителност. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Право на преносимост на данните:
Имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат и имате право да предадете тези данни на друг администратор на данни без възпрепятстване от наша страна, когато:
• обработването на тези лични данни се основава на Вашето съгласие или на договор; и
• обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате от нас изтриване на личните Ви данни и/или прекратяване на обработването на личните Ви данни от нас, когато е приложимо едно от следните основания:
• личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• сте оттеглили съгласието си, на което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
• смятате, че личните Ви данни са били обработени незаконосъобразно.
Имайте предвид, че може да има други причини, възпрепятстващи незабавното изтриване на Вашите данни, като например законови задължения за съхранение, висящи съдебни производства, установяване, упражняване или защита на правни претенции и др.

 • Вярваме, че предоставената от Вас информация е вярна, валидна и пълна. Всеки потребител е длъжен да ни информира своевременно за промените в личните си данни, както и за неточност или невалидност на личните данни, като ни предостави правилните и валидни лични данни, които да заменят неправилните и/или невалидните.
 1. Жалби
  Ако установите, че начинът, по който обработваме личните Ви данни, е нарушил правата Ви по какъвто и да било начин, можете да подадете жалба до естонската Инспекция за защита на даннитеили до надзорния орган на държавата на обичайното ви местопребиваване или месторабота в ЕС.
 2. Изменения
  Осъществяваме мониторинг върху нашите процедури относно обработването на данни поне веднъж годишно. Ако установим, че информацията, предоставена в тази политика, е невалидна или неточна, ще направим съответните изменения.
  Всички промени, направени в тази политика, ще бъдат достъпни на тази уебстраница и ако имаме Вашия имейл адрес, също така ще бъдете информирани по имейл за всички съществени промени.

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана към 12.06.2024 г .