IUVO GROUP Финансов отчет

Финансов отчет

Основният ни фокус е върху непрекъснат устойчив и управляван растеж, който е в съответствие с краткосрочните и дългосрочните цели на iuvo и намалява нивата на риск за нашите инвеститори.

Blagovest Karadzhov - CEO
Blagovest Karadzhov - CEO

IUVO GROUP е част от Management Financial Group (MFG) – постоянно еволюираща финтех екосистема, обединяваща в структурата си водещи доставчици на небанкови финансови услуги в 7 държави в Европа, а скоро и в САЩ, Мексико и Индия. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските заеми, заеми за микро и малък бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови продукти и услуги.
MFG представя консолидиран отчет за всички компании в групата. Годишните финансови отчети на MFG са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и са одитирани и сертифицирани от независим одитор.

Финансовите отчети са писмени отчети, които количествено определят финансовата сила, резултати и ликвидност на дадено дружество. Финансовите отчети представят стопанските дейности и финансовите резултати на Iuvo и холдинговото дружество за една календарна година.


2022
2022 Годишен финансов отчет - IUVO GROUP Свали отчет
2022 Годишен финансов отчет - MFG Свали отчет
2021
2021 Годишен финансов отчет - IUVO GROUP Свали отчет
2021 Годишен финансов отчет – MFG Свали отчет
2020
2020 Годишен финансов отчет - IUVO GROUP Свали отчет
2020 Годишен финансов отчет - MFG Свали отчет
2019
2019 Годишен финансов отчет - IUVO GROUP Свали отчет
2019 Годишен финансов отчет - MFG Свали отчет
2018
2018 Годишен финансов отчет - IUVO GROUP Свали отчет
2018 Годишен финансов отчет - MFG Свали отчет
2017
2017 Годишен финансов отчет - IUVO GROUP Свали отчет
2017 Годишен финансов отчет - MFG Свали отчет