companies-are-welcome-atiuvo
Инвестиции, Ръководства

Всяка компания може да инвестира в iuvo

След изтичане на първото тримесечие от 2017 година и демонстрирания оптимизъм за повече инвестиции от страна на компаниите в световен мащаб, ние от iuvo ви представяме мястото на фирмите като инвеститори в платформата.

За да ви осигурим стабилна платформа, в която да инвестирате и реализирате висока доходност, стриктно спазваме всички указани от ЕС мерки против прането на пари. Затова още със старта на платформата въведохме принципа „Познай-своя клиент“, който прилагаме ежедневно. Отделът ни „Обслужване на клиенти“ надлежно разглежда изпратените фирмени документи на компании и физически лица за регистрация на платформата.

Принципът „Познай-своя клиент“ е широко разпространен и прилаган у нас и по света от кредитни институции. Той обхваща разработване и прилагане на политики за одобрение на клиента, наблюдение на неговите транзакции, управление на риска и др.

Принципът е крайъгълен камък в борбата срещу прането на пари, както и позната практика за идентифициране на клиентите. Обемът и типът на документацията и информацията, която задължително се изисква зависи от вида на лицето (гражданин, фирма и т.н.) и вида на използваните от клиента продукти. Юридическите лица, които обмислят регистрация в iuvo, трябва да имат предвид, че при нас те ще преминат през добрите практики на „Познай-своя клиент“.

В iuvo могат да се включат физически лица, навършили 18 години и юридически лица с валидни банкови сметки на тяхно име в рамките на ЕС (или трети страни, които следват мерките на AML / CFT системи за ЕС). За регистрация в платформата като юридическо лице са необходими копия на документи за самата фирма:

– Лична карта или Паспорт на управителя,

– Регистрация на дружеството (или удостоверение за актуално състояние). Всяка фирма трябва да е законно учредена, т.е. трябва да има регистрация в съответен търговски, фирмен регистър или друг еквивалент според националните особености,

– Устав или Копие от учредителния акт (договор) – има за цел да установи собствеността, управлението и контрола на клиента,

– Информация за действителните собственици (UBO) – акционери и съдружници в юридическите лица, които пряко или косвено притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиентa (юридическо лице, или на друга подобна структура), или пряко или непряко го контролират.

Всеки наш потребител може да получи изчерпателна информация по всички въпроси, свързани с документите и идентификацията, като се свърже с нас на [email protected], или на телефон +359 2 493 0108.

Един от познатите методи за финансиране на фирмите е закупуване на реален актив с цел подмяна на стар или съкращаване времето за работа. Този вид инвестиране има своите специфики и изисква сериозни познания относно капиталовите активи. Източниците на информация трябва да са надеждни и печеливши, както и да се познава механизмът на купуването и продаването. При инвестирането в акции, инвеститорът носи основно пазарен, валутен и ликвиден риск, риск на лицето, задължено по ценните книжа, както и риск на сетълмента (окончателното прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес).

Ние от iuvo предлагаме на фирмите един по-различен метод за инвестиране, благодарение на който те могат да генерират годишна доходност до 15%. Най-добрият сценарий за всеки инвеститор е такъв, в който рискът е нисък, а доходността – висока. Съвсем естествено е, при вземане на инвестиционни решения с висок риск, очакваната възвръщаемост също да е висока. Това, което отличава iuvo, обаче, е високата доходност, която се постига с минимален риск, благодарение на 100% buy-back гаранцията. Това означава, че ако някой от кредитите, в които сте инвестирали спре да се изплаща, сумата ще бъде възстановена изцяло.

За да започне една фирма да инвестира в iuvо не е задължително тя да има личен финансов консултант. Благодарение на Автоматичното инвестиране, традиционно по-високите за компаниите инвестиции се управляват бързо и лесно.

Освен удобно, автоматичното инвестиране гарантира реинвестирането на свободните средства в акаунта ви, като така повишава значително доходността. За потребителите остава единствено да следят постъпилите приходи по акаунта си. За използването на опцията автоинвестиране не са нужни допълнителни обучителни курсове или познания. Тя е достатъчно интуитивна, за да можете да създадете своето първо портфолио още след първоначалното запознаване с Филтрите.

За разлика от традиционните методи на инвестиране, Peer-to-Peer платформите функционират изцяло онлайн, което оптимизира инвестираните средства и време. Това е една от причините, поради които този вид платформи предлагат и толкова висока доходност. Влизането в iuvo като инвеститор е лесно, а нужните документи за идентификация са стандартни за верификация в подобен вид портали – идентификационен документ (лична карта) и контактен адрес.
Основната цел на iuvo е да предостави най-добрите резултати за своите инвеститори. Статистиката ни показва, че от старта до момента на платформата са инвестирани повече от 1.5 млн. евро, чрез които нашите инвеститори генерират доходност до 15% на годишна база. Все още имате съмнения? Регистрирайте своята компания си в платформата и започнете да обезпечавате бъдещето си още сега!

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Свързани статии