Kviku, Новини

Официални становища от холдинга MFG – част 2

Официални становища на изпълнителните директори на iCredit Полша, iCredit Румъния и Viva Credit.

Стартирахме поредица от статии с изявления от изпълнителните директори на холдинга ни и кредитните компании, с които работим. В предишната публикация споделихме становищата на MFG, Easy Credit и Access Finance относно стабилността на компаниите в момента.

Сега публикуваме становищата на изпълнителните директори на iCredit Полша, iCredit Румъния и Viva Credit. Прочети ги по-долу:

iCredit Полша

„Настоящата политическа ситуация и военен конфликт не оказват негативно влияние върху продажбите и събираемостта спрямо ключовите бизнес индикатори“

Константин Стойчев, CEO, iCredit Полша

Оригинатор в iuvo от 2020

Полша, като държава, която безспорно е най-ангажирана и подкрепяща страна в Руско-украинския конфликт, освен самите Русия и Украйна. Вероятно над 70% от всички бежанци от Украйна към момента са преминали през границата с Полша. Очакванията са този брой скоро да достигне до 2 милиона и да бъдат настанени в Полша. Въпреки това засега не виждаме заплаха за кредитния бизнес на iCredit Полша към 20.03.2022.

Също така, силно вероятно е в глобавен мащаб да предстои дори и по-висока инфлация и много клиенти е възможно да изпитат затруднения с изплащането.

iCredit Полша обаче значително промени клиентския профил преди няколко месеца и всеки потенциален клиент е обект на още по-детайлна проверка чрез няколко компании, специализирани в оценка на кредитен риск. Освен това, прилагаме два различни метода на скоринг за по-точна оценка. Ето затова не очакваме влошаване в събираемостта. Отделно, банките значително вдигнаха цените на услугите си, което означава, че е много вероятно голям брой хора да се нуждаят от допълнителни средства и микрокредити, за да запълнят дупките в бюджета си поради значително завишените суми по вноските на техните банкови кредити.

Това доведе до създаването на нов премиум продукт, който е малко по-евтин и таргетира по-висок клиентски профил, както предстои да стартираме съвсем скоро и нов VIP продукт с по-добри условия и цени за клиенти, с иновативни параметри.

Настоящата политическа ситуация и военен конфликт не оказват негативно влияние на продажбите и събираемостта спрямо ключовите бизнес индикатори. През февруари спрямо януари, продажбите ни се повишиха със 7%, а повишаването на закъсненията е с 20% по-ниско – тези два ключови показателя говорят за много добро развитие на бизнеса. Поддържаме събираемостта на сходни нива. Според нашите прогнози, настоящият конфликт няма да окаже влияние върху резултатите ни за март или следващите месеци. Очакваме с 15% по-добри резултати в основните бизнес параметри: продажби и събираемост. Компанията има стабилен и растящ тренд в продажбите, събираемостта и подобренията, както може да се види в графиките по-долу.

(колкото по-ниско, толкова по-добре)

(колкото по-високо, толкова по-добре)

(колкото по-високо, толкова по-добре)

 

Viva Credit

„Продължаваме да растем и да се развиваме“

Свилен Петков, CEO, Viva Credit

Оригинатор в iuvo от март 2017

В периода от началото на пандемията предприехме стъпки по подобряване на скоринг моделите и оценката на кредитополучателите, в резултат на което не отчитаме пряко въздействие върху продажбите и събираемостта, а точно обратно – имаме ръст в печалбата на компанията спрямо миналата година.

В края на 2020 г. и началото на 2021 г. отворихме 17 нови офиси, с което увеличихме ръста на активните ни клиенти с над 35%. Оттогава досега са отворени още 10 нови офиси, с което очакваме да задържим тренда за увеличение на активните клиенти.

Във връзка с новите обстоятелства, пред които сме изправени от началото на 2022 г., и непрекъснато нарастващите цени на стоки и услуги очакваме да има увеличено търсене на парични средства и да се стигне до затруднения при обслужване на кредити от страна на кредитополучателите. За целта предприехме допълнителни действия по подобряване на критериите за одобрение и на скоринг моделите, ограничихме най-рисковите категории клиенти и сумите, които отпускаме на нови кредитополучатели. На база предприетите действия очакваме да задържим ръстовете в продажбите, събираемостта и печалбата на компанията и през 2022 г.

Военният конфликт със сигурност ще има икономически последици, но не оказва влияние на нашия бизнес и ние продължаваме да растем и да се развиваме.

iCredit Romania

„Бизнесът ни не е засегнат от конфликта, бележим ръстове както в количествените, така и в качествените показатели“

Албен Митарев, CEO, iCredit Румъния

Оригинатор в iuvo от 2017

На този етап нямаме пряко негативно въздействие, дори търсенето на кредити и събираемостта ни се увеличи. От друга страна очакваме, че постоянно нарастващите цени на стоки и суровини в комбинация с инфлацията в дългосрочен план да се отразят на платежоспособността и кредитополучателите да започнат да изпитват затруднения при обслужването на кредитите.

Затова сме предприели превантивни мерки по отношение на събираемостта чрез плавно намаляване на вноските и увеличаване на периода на ползване, така че кредитополучателят да остане коректен платец. В допълнение към събираемостта, чрез подобряване на критериите за одобрение на кредити и чрез скоринг система селекцията на кредитополучателите е прецизирана. Създадохме и нов промо продукт с по-малко оскъпяване, който вече предлагаме на пазара.

През последните 4 месеца, компанията повиши своята събираемост до 98% и отбелязва ръст при продажбите. Приходите ни от лихви са с нарастващ тренд, както и печалбите. Забавите по кредити са лимитирани до около 20% спрямо главниците, а делът на кредитополучателите с кредитна задлъжнялост под 40% също нараства спрямо изключенията за медицински и образователни нужди.

Към днешна дата смело можем да потвърдим, че бизнесът ни в Румъния не е засегнат от конфликта, дори отбелязваме ръстове както в количествените показатели, така и в качествените.

Свързани статии