Новини

Обявено е съдебно решение в полза на iuvo срещу BBG

Във връзка с правните действия в защита на интересите на инвестиралите в кредити на грузинската компания BBG, през Платформата, последно ви информирахме, че през месец април iuvo успя да връчи на BBG искова молба. С това съдебното производство срещу компанията стартира по същество, като и започна да тече законоустановеният срок в който BBG можеха да подадат отговор на подадената от iuvo искова молба.  В рамките на срока за обжалване от страна на BBG такъв не беше входиран, респективно беше взето решение “по подразбиране“ в полза на iuvo, основаващо се единствено на фактите и обстоятелствата, посочени в исковата молба, подадена от нас. За да влезе в сила решението обаче, същото следва да бъде връчено на BBG. При успешно връчване на решението (и необжалването му на по-горна инстанция от страна на BBG), респективно след влизането му в сила, ще пристъпим към изпълнение на блокираните активи на дружеството.

Както знаете, през 2021-ва iuvo спечели делото за налагане на обезпечителни мерки върху движими активи /МПС/ на BBG в Грузия и на дружеството бяха наложени забрани за разпореждане с наличните активи.

Свързани статии