Новини

NordCard с положителен тренд на развитие през 2022

NordCard споделя информация за резултатите си през 2022 година. Наблюдава се, че компанията следва положителен тренд на развитие.

  • Управляваният от дружеството кредитен портфейл нараства съществено през 2022, достигайки над €3,319,554 и бележи ръст от 22.48% спрямо 2021;
  • Реализираните нетни приходи от продажби за 2022 следват ръста на портфейла и възлизат на €1,040,822, което е 27% ръст спрямо 2021;
  • През 2022 дружеството успява да оптимизира разходите си по управлението на портфейла като процент от нетните приходи от продажби – 45% спрямо 2021, когато този процент е значително по-голям – 53%, в резултат на което се наблюдава изпреварващ ръст в брутната печалба на дружеството, увеличена с близо 50% за разглеждания период;
  • Наблюдава се свиване на направените от дружеството административни разходи и разходи за продажба, което в комбинация с редуцираните разходи по управлението на портфейла, подобряват крайния финансов резултат на дружеството. Нетната печалба през 2022 вече е положителна величина и възлиза на €62,375 спрямо реализираната загуба от €73,569 през 2021.

NordCard предлага на инвеститорите в iuvo кредити само в клас А, с лихвени нива между 8.5% и 10% на годишна база, както и с buyback на главница и лихва.

Информирай се и инвестирай с iuvo сега.

Свързани статии