Новини

Мораториумите и регулациите в държавите, от които идват нашите оригинатори

Регулярно споделяме с теб новини, идващи директно от нашите оригинатори и продължаваме да синтезираме най-важното за инвеститорите в момента. Днес разглеждаме ситуацията в държавите, от които идват партньорите ни. Обръщаме внимание на мораториумите и влиянието им там, където са наложени.

В част от държавите кредитополучателите имат възможност да спрат/удължат срока или намалят плащанията по задълженето си за определен период от време. Това повлиява на целия срок за плащане и понякога – на размера на задължението. Мораториумът най-често се прилага от правителството, но има и случаи, в които се налага от централаната банка в държавата, а е възможно и да се възприеме доброволно като практика от самите финансови институции, чрез техни браншови организации.


България (
Easy Credit, Viva Credit)

До 22.06.2020 български граждани и фирми, получили заеми от банки/дъщерни на банки дружества и отговарящи на определени условия, ще могат да поискат да не плащат лихви и главници за период от шест месеца, максимум до края на 2020 г.

След утвърждаването му на 10.04.2020 документът, представен от Асоциацията на банките в България (АББ), представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО). Мораториумът засяга физически или юридически лица, получили банкови заеми или заеми от дъщерни на банки дружества, и отговарящи на определени условия. Едно от изискванията е разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. Мораториумът ще важи както за банките, така и за дъщерните им дружества, но няма да е валиден за небанковите финансови институции в страната. Ще се отнася за кредити, сключени до 31.03.2020 г., като разсрочването на плащанията може да бъде най-късно до края на 2020 г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка или нейно дъщерно дружество, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Мораториумът може да обхваща и непогасени вноски, преди подаването на искането, ако кредитополучателят има такова желание. Ако пък впоследствие има подобрение във финансовото състояние на клиента, той може да се откаже предсрочно от гратисния период. Промяната ще важи само за графика на плащанията и няма да обхваща други условия.

Банките ще начисляват лихви по кредитите в мораториум до края на годината, но те няма да са дължими. След този период ще се активира нов погасителен план, като разсрочените плащания ще могат да се разпределят равномерно за целия срок на кредита. Крайната дата ще може да се измести максимум до края на 2020 г.

Европейският регулатор изисква от банките да следят за кредитоспособността на клиентите си, както до момента и където има индикации за влошаване, информацията да бъде отчетена.


Румъния (
iCredit, Fast Finance, Adwisers)

Извънредното положение в страната е в сила от 16-ти март. Физическите и юридическите лица в Румъния имат право да поискат отсрочка за погасяването на заемите (независимо дали към банки или небанкови финансови институции) си като представят декларация, в която заявяват, че приходите им са засегнати от Covid-19. Както в България, удължаването е възможно до края на 2020 г., без допълнителни такси. Мораториумът в Румъния ще важи за всички кредити, усвоени преди 30.03.2020 г. и отговарящи на допълнителни изисквания:
– Главниците не са падежирали към 30.03.2020г
– Не е обявено предсрочно погасяване от кредитора до 30.03.2020г
– Не се регистрират забавяния по плащането на главницата към 16.03.2020 или в момента на подаване на искането
– Искането за спиране се подава не по-късно от 14.05.2020 г.
– Невъзможност длъжникът да изплати задълженията си поради някои от следните причини: длъжникът или членовете на неговото семейство са безработни, уволнени, заплатата им е намалена, намират се в карантина или изолация и т.н. Не са необходими доказателства, единствено твърдение в това отношение.

Максималният гратисен период може да бъде до края на 2020 г.


Испания (
Ibancar)

В една от най-тежко засегнатите държави от вируса – Испания, влиза в сила тримесечен мораториум за изпотечните кредити за рисковите групи. Отлагане на плащанията има и за някои от наемите, както и за режийните разходи, отново насочено към рисковите групи. Исканията за отсрочка трябва да бъдат придружени от документи, доказващи негативен ефект от вируса върху средствата на лицето, подало заявлението. Безлихвени кредити ще бъдат предложени на лицата, при които има значителен спад на приходите.

Малките и средни предприятия с оборот до 6 милиона евро ще могат да отсрочат плащането на данъци за срок до 6 месеца без глоби през първите три месеца от отлагането. Одобрен е и бюджет от 20 милиарда евро в помощ с борбата с вируса, половината от който ще бъде насочен за помощ на малки и средни предприятия, както и на самоосигуряващи се лица.

Полша (KFP)

В държавата беше намален максималният годишен лихвен процент до 8%, както и максималната лихва за забавени плащания – до 12%. Временно беше понижен и допустимият максимален размер на разходите по потребителските кредити извън лихвата – той вече не може да бъде повече от 15% от главницата, + 6% за всяка година от продължителността на заема, като при всички положения не може да надвишава 45 % от размера на главницата по кредита.


Латвия
(NordCard, Monify)

В Латвия не е наложен мораториум, като отсрочките за погасяването на кредити са по инициатива на банките.

Местните банки в страната дават възможност за отсрочка на плащанията за период до 12 месеца. Действията на кредиторите в небанковия сектор се съблюдават от центровете за защита на потребителя, за да се подигури, че се подхожда с разбиране. Асоциaцията на алтернативното банкиране в Латвия е стигнала до съгласие да прегледа индивидуално всеки случай на отделните кредитополучатели, докато банковата ваканция е активна.

Държавата ще поеме 75% от месечните заплати на служителите, но сумата няма да надвишава 700 евро на месец. Бизнесите, засегнати от кризата, ще могат да кандидатстват за отложено плащане на данъци до 3 години.

Свързани статии