Новини

Промяна на срока на кредитите – нова функционалност в iuvo

Светът продължава да се изправя пред предизвикателство на глобалната пандемия и икономическият спад, който се отразява на кредитополучателите по целия свят. От средата на март редица европейски страни въведоха извънредно положение. Голяма част от бизнесите и хората, заети в тях, изпитват задълбочаваща се трудност да посрещат задължения, възникнали преди разразпространението на COVID-19. Ситуацията е утежнена и от заплахата за масови съкращения.

Националните правителства и редица Европейски органи обмислят и предприемат мерки за облекчаване на ситуацията. Правителствата се стремят да подпомагат тези бизнеси и служителите, които са най-силно засегнати. Един от начините е посредством законодателни регулации и насърчаване на финансовите институции да преразгледат съществуващите срокове за погасяване на задълженията. В редица страни се предвиждат и нови крайни срокове, след които влиза в сила правото да се стартира процедура по възстановяване на дълга.

Нашата индустрия и участниците в нея също изпитват ефекта от ситуацията на форсмажор . Това налага и вземането на мерки, които в норамлни условия не биха били нужни. Независимо от промените, фокусът на iuvo остава непроменен – мисията ни е да ти предоставяме първокласна услуга и добра доходност, съчетани със сигурността на нашите оригинатори.

Знаем, че ситуацията е предизвикателна, но сме сигурни, че с общи усилия ще преминем през нея и ще бъдем още по-силни след това. Заставаме отговорно и пред нашите оригинатори и вярваме, че е редно да поддържаме разумно отношение към икономиката, обществото и участниците в тях с всички решения, които взимаме.

Доказвали сме ти многократно, че за нас е важна както грижата за инвеститорите в iuvo, така и добрите партьорски практики. Съвместната работа в условията на форсмажорни обстоятелства е в основата на запазването на финансовото здраве и стабилността на оригинаторите ни. Вярваме, че с единни усилия и общ фокус всички заедно ще успеем да преодолеем това предизвикателство.

За да сме в синхрон с промените, засягащи бизнеса на кредитните компании, лансираме нова функционалност на платформата. Ще дадем възможност за удължаване срока на кредитите и осигуряване на гратисен период по главницата им. Ще те удведомяваме за срока на удължаване и промените в погасителните планове, свързани с всеки оригинатор. 

Какво ще бъде променено?

– На оригинаторите ще бъде осигурена възможност за промяна в предварително дефинираните погасителни планове, чрез удължаване на срока на кредита със срока на предоговарянето.

– Промяната ще засяга датите, на които вноските трябва да бъдат погасени и крайната дата на погасяване на кредита. Няма да им промяна в броя на вноските и размера им. Ето и нагледен пример – вноските остават непроменени, а разлика виждаме само в датите:

По време на срока на предоговаряне, оригинаторите ще изплащат дължимите лихви под формата на такси на всяко 25-то число за всички предоговорени кредити. По този начин оригинаторите ще компеснират изцяло и за своя сметка променените условия и удълженото време, за което ще бъдат инвестирани средставата ти в техни кредити. Мораториумите в различните държави не предполагат плащане на допълнителна лихва, различна от предварително договрената, затова нейното изплащане и размерът ѝ са изцяло в резултат на договорка между iuvo и оригинатора.

Важно е да се знае:

При изчисляване на лихвата по кредитите се взимат предвид паричните потоци в отрязък от време. При промяна на крайната дата за погасяване на кредита/предоговаряне/, респективно лихвата се променя, тъй като увеличаваме времето за получаване на инвестираните средства. Това е и причината за промяна в изобразената доходност. Тази промяна ще бъде компенсирана чрез изплащането на такси закъснение на всяко 25-то число от месеца  по време на гратисния период, в случай че такова е договорено с оригинатора.

– Добавяне на нова функционалност на платформата – филтър “Loan extension” и информация в „Детайли за кредит“. Всеки кредит, който е с променен и удължен погасителен план, ще да бъде маркиран като такъв.

 

Ситуацията, в която всички ние работим, е динамична и поемаме ангажимента да споделяме всяка една предстояща промяна, която касае теб и твоите средства. Можеш да се свържеш с екипа ни по чат, телефон и имейл – ще се радваме да отговорим на въпросите ти. Усилената ни работа продължава, непрестанната комуникация с партньорите ни – също, за да сме сигурни, че се радваш на доходоносни инвестиции.

 

Свързани статии