Новини

Iuvo успя да събере една трета от дълга на AS Lumen Investments (AS Monify) преди Дружеството да бъде обявено в несъстоятелност

В резултат от усилената работа на екипа, към днешна дата, iuvo успя да събере и изплати на клиентите на платформата една трета от дължимите от AS Lumen Investments (AS Monify) суми на стойност над 21 000 евро. Междувременно поради изчерпване на активите на дружеството и изключително високото ниво на задлъжнялост AS Lumen Investments беше обявено в несъстоятелност, като с това бяха прекратени всички други съдебни и изпълнителни производства срещу него, включително и принудителното събиране от страна на iuvo.

Поради големия размер на задълженията, натрупани от Lumen Investments, част от които към кредитори със значително по-голям дял във финансирането на дружеството и формирани данъчни задължения за над 120 000 евро, вероятността за събиране на допълнителни средствата от iuvo в рамките на производството по несъстоятелност е изключително ниска.

С оглед на посоченото по – горе и след внимателна преценка на оставащите опции екипът на iuvo след консултация с наетите за целта адвокатски кантори стигна до нелекото решение да не се присъединява към производството по несъстоятелност, тъй като това не би довело до допълнителна събираемост на задълженията на Lumen Investments поради изчерпаните активи на дружеството.

Свързани статии